• روش سنجش روایی …………………………………………………………………………………………… 12
 • روش سنجش پایایی ………………………………………………………………………………………….. 12
 • روش تجزیه تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. 12
 • فصل دوم: مبانی نظری
  • رویکرد استراتژیک، اصول و اهداف آن ……………………………………………………………………………………………. 13
   • تعریف رویکرد استراتژیک ………………………………………………………………………………….. 13
   • لزوم اجرای برنامه ریزی استراتژیک ………………………………………………………………………. 16
   • اصول و مراحل رویکرد استراتژیک ………………………………………………………………………. 16
  • رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی و توسعه گردشگری ………………………………………………………………………. 18
   • پیوند گردشگری و توسعه پایدار …………………………………………………………………………… 18
   • اهداف و اصول توسعه پایدار گردشگری ………………………………………………………………..  19
   • رویکرد استراتژیک و توسعه پایدار  ……………………………………………………………………….. 24
   • رویکرد استراتژیک به گردشگری  ……………………………………………………………………….. 25
  • رویکرد استراتژیک در مدیریت اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………….. 27
   • تعریف اکوتوریسم ……………………………………………………………………………………………… 27
   • اصول اکوتوریسم برمبنای توسعه پایدار ………………………………………………………………….. 29
   • رشد و توسعه اکوتوریسم و لزوم مدیریت آن ………………………………………………………….. 34
   • استفاده از ابزارهای استراتژیک در مدیریت اکوتوریسم …………………………………………….. 35
  • فصل سوم: آشنایی با قلمرو مکانی و روش انجام پژوهش
  • پایان نامه

   • آشنایی با قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………. 37
    • محیط طبیعی شهرستان تنکابن ……………………………………………………………………………………………… 37
     • موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………….. 37
     • ویژگی های اقلیمی …………………………………………………………………………………………………… 38
     • پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………….. 40
     • زندگی جانوری ……………………………………………………………………………………………………….. 41
    • محیط انسانی شهرستان تنکابن ……………………………………………………………………………………………… 41
     • تاریخچه سکونت ………………………………………………………………………………………………………. 41
     • کلیات جمعیتی ………………………………………………………………………………………………………… 42
     • فعالیت و کسب و کار ……………………………………………………………………………………………….. 44
     • یک مطلب دیگر :
     • انتخاب دامنه مناسب برای دریافت بهترین نتیجه در سئو
     • راه های ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………….. 45
    • منابع گردشگری ………………………………………………………………………………………………………………. 47
     • زیرساخت های گردشگری ………………………………………………………………………………………… 47
     • جاذبه های گردشگری ……………………………………………………………………………………………….. 50
      • جاذبه های طبیعی  …………………………………………………………………………………………….. 50
      • جاذبه های انسان ساخت و تاریخی  ………………………………………………………………………. 54
      • جاذبه ها و رویدادهای فرهنگی  …………………………………………………………………………… 56
     • روش شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
      • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات …………………………………………………………………………………………….. 59
      • تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….. 60
       • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ………………………………… 61
       • ماتریس سوآت ………………………………………………………………………………………………….. 62
       • ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی ……………………………………………………………………. 62
      • فصل چهارم: تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات

4-1-  تجزیه و تحلیل عوامل درونزا  …………………………………………………… 63
4-1-1- نقاط قوت ……………………………………………………………………… 64
4-1-2- نقاط ضعف  …………………………………………………… 66
4-2- تجزیه تحلیل عوامل برونزا  ……………………………………………………… 68
4-2-1- فرصت ها  …………………………………………………….. 68
4-2-2- تهدیدها  …………………………………………………….. 71
4-3- ارزیابی عوامل درونی و بیرونی  ……………………………………………………. 73
4-4- تصمیم گیری با ماتریس QSPM  ……………………………………………… 80

 • فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-  خلاصه نتایج ……………………………………………………. 86
5-2- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………. 88
5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی  …………………………………………. 90
5-4- جمع بندی  ……………………………………………………………………………. 90

 • منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………… 91
 • چکیده انگلیسی ………………………………………………………………. 96

مقدمه:


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *