2-9-6- مفهوم پشتیبانی مدیریت 56
2-9-7- مفهوم آموزش 57
2-9-8- مفهوم اندازه سازمان 58
2-10- پیشینه پژوهش 58
2-10-1- پیشینه خارجی پژوهش 58
2-10-2- پیشینه داخلی پژوهش 62
2-11- جمع‌بندی 68
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 70
3-2- روش تحقیق 70
3-3- جامعه آماری 70
3-4- نمونه آماری 71
3-5- روش نمونه‌گیری 72
3-6- ابزار گردآوری داده‌های 72
3-6-1- مطالعات کتابخانه‌ای 72
3-6-2- تحقیقات میدانی 72

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-6-2-1- روایی پرسشنامه 73
3-6-2-2- پایایی پرسشنامه 73
3-7- متغیرهای تحقیق 74
3-8- روش تحلیل داده‌ها 75
3-9- فلوچارت تحقیق 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 78
4-1-1- توصیف متغیر مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری 78
4-1-2- توصیف متغیر ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری 78
4-1-3- توصیف متغیر تکنولوژی رسانه‌های اجتماعی 79

یک مطلب دیگر :

4-1-4- توصیف متغیر عملکرد مشتری 79
4-2- یافته‌های استنباطی 80
4-3- آزمون رگرسیون چند متغیره 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 87
5-2- نتایج و یافته‌های پژوهش 87
5-3- نتیجه‌گیری 90
5-4- پیشنهادات 90
5-5- مشکلات و موانع تحقیق 91
منابع 92
پیوست‌ها 101
چکیده
امروزه شناخت و پیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه اقتصادی جهت کسب مزیت رقابتی و بخش بندی بازار ضروری است. مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلمداد میشود و جهت گیری کلیه اهداف، استراتژیها و منابع حول محور جذب و نگهداری مشتری می باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر تکنولوژی رسانه اجتماعی بر عملکرد مشتری بر اساس رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بوده است. روش این پژوهش پیمایشی، جامعه آماری شامل مشتریان شرکت مواد غذایی پارسیان شهر شیراز بوده و حجم نمونه شامل 385 نفر بوده است. نتایج با استفاده از برنامه spss تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همبستگی معنی دار و مثبتی بین سیستم مدیریت مشتری محور و عملکرد مشتری وجود دارد. همبستگی معنی دار و مثبتی بین استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد مشتری وجود دارد. رابطه تعاملی معنی دار و مثبتی بین سیستم مدیریت مشتری محور و استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی با عملکرد مشتری وجود دارد. همبستگی معنی دار و مثبتی بین ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مشتری وجود دارد. در نهایت نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد نقش تکنولوژی رسانه های اجتماعی در تبیین عملکرد مشتری بیش از نقش دو متغیر دیگر است.  بعد از آن سیستم مدیریت مشتری محور بیشترین نقش را داشته است و ظرفیت‌های مدیریت ارتباط با مشتری  کمترین نقش را در تبیین عملکرد مشتری دارد.
کلید واژه ها: تکنولوژی رسانه اجتماعی، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی، عملکرد مشتری
  1-1- مقدمه


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *