فصل سوم: روش تحقیق
3-1- داده‌ها 15
3-2 – تئوری 16
3-3 – بررسی آماری بین نتایج اندازه گیری شده و برآورد شده 18

فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در دوره ی آماری 1378-1375. 21
4-2- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه آباده
در دوره ی آماری 1382-1371. 45
4-3- ارزیابی مدلEPIC در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه داراب در دوره ی آماری 1383-1374. 57
4-4- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10،30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
سد درود زن در دوره ی آماری 1383-1371. 71
4-5- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10،30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
فسا در دوره ی آماری 1383-1373. 83
عنوان صفحه

4-6- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10،20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه لار در دوره ی آماری 1383-1371. 95
4-7- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10،20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه نیریز در دوره ی آماری 1382-1379. 109
4-8- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 5، 10 و 30 سانتی متری ایستگاه باجگاه
در دوره ی آماری 1390-1381. 121
4-9- ارزیابی مدل EPIC در اعماق 10، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
شیراز در دوره ی آماری 1371-1381. 131

فصل پنجم: نتیجه گیری 144

فهرست منابع 147
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3- 1- مشخصات جغرافیایی ایستگاه‌ های مورد مطالعه. 15
جدول 4- 1- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه اقلید. 22
جدول 4- 2- نتایج تحلیل‏های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه اقلید در سال ‏های 1375 تا 1378. 43
جدول 4- 3- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه اقلید در ماه های مختلف سال های 1375 تا 1378. 44
جدول 4- 4- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت
و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه آباده. 46
جدول 4- 5- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه آباده در سال های 1371 تا 1382. 53
جدول 4- 6- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های 1371 تا 1375. 54
جدول 4- 7- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های 1375 تا 1379. 55
جدول 4- 8- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه آباده در ماه های مختلف سال های 1379 تا 1382. 56
جدول 4- 9- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه داراب. 58
جدول 4- 10- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه داراب در سال های 1374 تا 1383. 67
جدول 4- 11- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های 1374 تا 1378. 68
عنوان صفحه

جدول 4- 12- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های 1378 تا 1381. 69
جدول 4- 13-مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه داراب در ماه های مختلف سال های 1381 تا 1383. 70
جدول 4- 14- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه سد درودزن. 72
جدول 4- 15- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه سد درودزن در سال های 1371 تا 1383. 79
جدول 4- 16- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماه های مختلف سال های 1371 تا 1375. 80
جدول 4- 17- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماههای مختلف سال های 1375 تا 1379. 81
جدول 4- 18- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه سد درودزن در ماه های مختلف سال های 1380 تا 1383. 82
جدول 4- 19- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه فسا. 84
جدول 4- 20- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه فسا در سال های 1373 تا 1383. 91
جدول 4- 21- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماههای مختلف سال-های 1373 تا 1377. 92
جدول 4- 22- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماه های مختلف سالهای 1377 تا 1380. 93
جدول 4- 23- مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه فسا در ماه های مختلف سال-های 1380 تا 1383. 94
جدول 4- 24- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه لار. 96
جدول 4- 25- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه لار در سال های 1371 تا 1383. 105
جدول 4- 26- – مقادیر(˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماه های مختلف سال های 1371 تا 1375. 106
عنوان صفحه

جدول 4- 27- مقادیر (˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماهه ای مختلف سال های 1375 تا 1378. 107
جدول 4- 28- مقادیر (˚C) RMSE در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه لار در ماه های مختلف سال های 1379 تا 1383. 108
جدول 4 – 29- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه نیریز. 110
جدول 4- 30- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه نیریز در سال های 1379 تا 1382. 119
جدول 4- 31- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه نیریز در ماه های مختلف سال های 1379 تا 1382. 120
جدول 4- 32- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه باجگاه. 122
جدول 4- 33- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه باجگاه در سال های 1381 تا 1390. 127
جدول 4- 34- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های 1381 تا 1384. 128
جدول 4- 35- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های 1384 تا 1388. 129
جدول 4- 36- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه باجگاه در ماه های مختلف سال های 1388 تا 1390. 130
جدول 4- 37- مقادیر میانگین دمای خاک برآورد شده با تغییر مقادیر
رطوبت و چگالی ظاهری خاک در ایستگاه شیراز. 132
جدول 4- 38- نتایج تحلیل های آماری در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف در ایستگاه شیراز در سال های 1371 تا 1381. 139
جدول 4- 39- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های 1371 تا 1374. 140
جدول 4- 40- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های 1374 تا 1378. 141
جدول 4- 41- مقادیر RMSE (˚C) در برآورد میانگین دمای خاک
در اعماق مختلف ایستگاه شیراز در ماه های مختلف سال های 1378 تا 1 138. 142

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4- 1- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه‏ گیری شده
و برآورد شده در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال‏های 1379- 1376 . 24
نمودار 4- 2- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه‏ گیری شده و برآورد شده
در عمق 10 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال‏های 1379- 1376 . 24
نمودار 4- 3- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 20 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های 1379- 1376 . 25
نمودار 4- 4- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های 1379- 1376 . 25
نمودار 4- 5- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های 1379- 1376 . 26
نمودار 4- 6- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه اقلید در سال های 1379- 1376 . 26

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

نمودار 4- 7- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های 1375 تا 1378. 28
نمودار 4- 8- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های 1375 تا 1378. 28
نمودار 4- 9- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 10 سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های 1375 تا 1378. 29
عنوان صفحه

نمودار 4- 10- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک
در ایستگاه اقلید در سال های 1375 تا 1378. 29
نمودار 4- 11- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک در ایستگاه اقلید
در سال های 1375 تا 1378. 30
نمودار 4- 12- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک در ایستگاه
اقلید در سال های 1375 تا 1378. 30
نمودار 4- 13- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه فروردین سال 1377. 31
نمودار 4- 14- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه اردیبهشت سال 1377. 32
نمودار 4- 15- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه خرداد سال 1377. 33

یک مطلب دیگر :

نمودار 4- 16- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه تیر سال 1377. 34
نمودار 4- 17- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
اقلید در ماه مرداد سال 1377. 35
نمودار 4- 18- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه اقلید
در ماه شهریور سال 1377. 36
نمودار 4- 19- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه اقلید
در ماه مهر سال 1377. 37
عنوان صفحه

نمودار 4- 20- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه آبان سال 1377. 38
نمودار 4- 21- – مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه آذر سال 1377. 39
نمودار 4- 22- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه دی سال 1377. 40
نمودار 4- 23- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری
ایستگاه اقلید در ماه بهمن سال 1377. 41
نمودار 4- 24- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای
خاک با خط یک به یک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی متری ایستگاه
اقلید در ماه اسفند سال 1377. 42
نمودار 4- 25- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
با در عمق 5 سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال-های 1382- 1376 . 48
نمودار 4- 26- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 30 سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های 1382- 1376 . 48
نمودار 4- 27- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
با در عمق 50 سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های 1382- 1376 . 49
نمودار 4- 28- تغییرات میانگین دمای هوا و دمای خاک اندازه گیری شده و برآورد شده
در عمق 100 سانتی متری خاک ایستگاه آباده در سال های 1382- 1376 . 49
نمودار 4- 29- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین دمای خاک
با خط یک به یک در عمق 5 سانتی متری خاک در ایستگاه آباده
در سال های 1371 تا 1382. 51
نمودار 4- 30- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 30 سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های 1371 تا 1382. 51

عنوان صفحه

نمودار 4- 31- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 50 سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های 1371 تا 1382. 52
نمودار 4- 32- مقایسه مقادیر اندازه گیری شده و برآورد شده میانگین
دمای خاک با خط یک به یک در عمق 100 سانتی متری خاک
در ایستگاه آباده در سال های 1371 تا 1382. 52
نمودار 4- 33- تغییرات دمای هوا و میانگین دمای خاک اندازه گیری شده

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *