1. 19. 1. 2. رسانه یک طرفه، دو طرفه و مخاطب دو طرفه. 44
2. 19. 1. 2. نظریه ایده آلیستی( تغییر در ارزش های فردی) 46
3. 19. 1. 2. نظریه بازنمایی.. 47
4. 19. 1. 2. نظریه های جامعه اطلاعاتی.. 49
5. 19. 1. 2.نظریه استفاده و خشنودی.. 51
6. 19. 1. 2. نظریه روانشناسی.. 52
گفتار دوم: بررسی پژوهش های پیشین.. 54
1. 2. 2. پژوهش های پیشین داخلی: 54
2. 2. 2. پژوهش های پیشین خارجی: 62
گفتار سوم : چارچوب نظری.. 65
1. 3. 2 . فهرست مقوله های تحقیق.. 68
2. 3. 2 . مدل پژوهش: 69
3. 3. 2.  سوالات تحقیق.. 70
2. 3. 3. 2.  فرضیه های پژوهش: 71
فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 72

پایان نامه و مقاله

مقدمه: 73
1. 3. نوع و روش تحقیق: 74
2. 3. تعریف مفاهیم،مقوله ها و زیر مقوله ها 76
1 . 2. 3. تعریف مفاهیم: 76
2 . 2. 3. تعریف عملیاتی مقوله ها 77
3. 3. واحد ثبت: 81
4. 3. واحد تحلیل: 81
5. 3. جامعه آماری: 81
6. 3. روش نمونه گیری: 81
7. 3. حجم نمونه: 82

یک مطلب دیگر :

8. 3. زمان: 82
9. 3. تکنیک گردآوری اطلاعات: 82
10. 3. تکنیک پردازش داده ها: 83
11. 3. اعتبار و روایی تحقیق: 83
فصل چهارم: بررسی یافته های پژوهش… 85
مقدمه: 86
1. 4 . بررسی یافته های توصیفی.. 87
2. 4. بررسی یافته های تحلیلی…………………… 115
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 116
مقدمه: 117
1. 5. پاسخ به سوالات پژوهش… 118
2. 5. نتیجه گیری.. 122
1. 2. 5نتیجه گیری توصیفی.. 122
2. 2. 5. نتیجه گیری تحلیلی: 124
3. 5. پیشنهادها: 125
1 . 3 . 5. پیشنهادی های کاربردی.. 125
2 . 3 . 5. پیشنهاد های پژوهشی.. 126
4 . 5 . محدودیت های پژوهش: 127
فهرست جداول
جدول1: توزیع فراوانی جنسیت صاحب صفحه……………………………………………………………………….. 92
جدول 2: توزیع فراوانی موضوع صفحات دینی…………………………………………………………………………………………………………… 94
جدول 3: ایمیل به جرء فیس بوک و وبسایت……………………………………………………………………………………………….. 96
جدول 4:نمودار عکس نگاره رویه………………………………………………………………………………………………………….. 98
جدول5: فراوانی محتوای نگاره رویه……………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول6: توزیع فراوانی هموندها…………………………………………………………………………………………………………… 102
جدول7: توزیع فراوانی استاتوس ها و پست ها………………………………………………………………………………………………………………. 103
جدول 8: توزیع فراوانی مضامین استاتوس ها و پست ها…………………………………………………………………………………….. 105
جدول9:توزیع فراوانی جنسیت نویسنده استاتوس ها و پست ها………………………………………………………………………………. 106
جدول 10: توزیع فراوانی عکس های استاتوس………………………………………………………………………………………………………………. 108
جدول11: توزیع فراوانی استاتوس ویدیویی و مدیا…………………………………………………………………………………………………….. 110
جدول 12: توزیع فراوانی موضوع غالب کامنت ها…………………………………………………………………………………………………… 112
جدول 13: توزیع فراوانی موضعگیری استاتوس نسبت به فرقه ها و اعتقادات انحرافی……………………………………………… 114

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *