۲-۸-۳-۲) برنامه ریزی تاکتیکی…….……..…….……….…….………………۵۷
۲-۸-۳-۳) برنامه ریزی عملیاتی…………..………..…….…….…………………۵۷
۲-۹) اهمیت برنامه ریزی جهانگردی………….…….….…………………………………۵۸
۲-۱۰) نظام دهی گوناگون مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی…………..…….…….………۶۲
۲-۱۱) مزایا و معایب الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی………..….……………………۶۵
۲-۱۱-۱) مزایا…………..………………………………………………………۶۵
۲-۱۱-۲) معایب…………………………………………………………………۶۶
۲-۱۲) برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………۶۶
۲-۱۳) سیر تحول برنامه ریزی گردشگری…………………………….………………………………۶۸
۲-۱۴) مراحل توسعه و تکامل گردشگری………………….…………..………….……………۷۰
۲-۱۵) سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………..…………..…………….……۷۳
۲-۱۵-۱) سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری…….………….…………….……۷۳
۲-۱۵-۲) برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی……..………….……………………۷۳
۲-۱۵-۳) برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………۷۴
۲-۱۵-۴) برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای……….………………………………۷۴
۲-۱۵-۵) برنامه ریزی در سطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………….………………۷۵
۲-۱۵-۶) برنامه ریزی در سطح سایت………….…………………………………۷۵
۲ -۱۵-۷) طراحی تسهیلات……………………………………………………۷۶
۲-۱۶) بررسی تحقیقات انجام شده…………….…….………………………………………۷۶
۲-۱۶-۱) تحقیقات انجام شده در داخل…………….……..……………………………۷۶
۲-۱۶-۲) تحقیفقت انجام شده در خارج…….……….………………………………۷۸
۲-۱۷) ارائه مدل …………………..….……….……………………………………………۷۹
۲-۱۷-۱) ملاحظات خاص در طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی……….…..…..۷۹
فصل سوم)روش تحقیق و سیمای عمومی شهرستان جیرفت ، تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان جیرفت
۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۲) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۳) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۳-۴) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۴-۱) انتحاب نمونه از بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری……………………………………………………………….۸۴
۳-۴-۲) لنتخاب نمونه از بین جامعه میزبان۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۴
۳-۴-۳) حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۵) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۳-۵-۱) مرحله مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۵-۲) مرحله مطالعات میدانی………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۵-۳) تهیه و تکمیل پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۷) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۸) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۹) آزمون های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۳-۱۰) نگاهی اجمالی به مطالعه موردی…………………………………………………………………………………………………….۹۰