1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها………………………………………………………………………………….. 8

1-10- شرح واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………….. 91-10-1- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………. 91-10-2- درون سپاری…………………………………………………………………………………………………………….. 91-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………… 91-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری)……………………………………………………………………………… 101-10-5- دانشگاه کاشان……………………………………………………………………………………………………………10
 2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..112-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..122-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..122-2-1- فعالیت………………………………………………………………………………………………………………………..122-2-2- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………….132-2-3- فرامرز سپاری……………………………………………………………………………………………………………….132-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا)…………………………………………………………………………………………….142-2-5- انواع برون سپاری………………………………………………………………………………………………………….142-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری……………………………………………………………………..162-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها…………………………………………………………………………….172-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها………………………………………………………………………..182-2-9- مراحل برون سپاری……………………………………………………………………………………………………….192-2-10- عوامل تاثیرگذار در برون سپاری…………………………………………………………………………………..202-2-11- شاخص های(معیارهای) برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………….202-2-12- شیوه های قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………212-2-13- مزایای نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت(ABC)……………………………………………………………..222-2-14- مراحل اجرای نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………….222-3- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی………………………………………………………………………232-4- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری)………………………………………………252-4-1- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته……………………………………………………………………………….252-4-2- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران……………………………………………………………..262-4-3- مطالعه دکتر محمد قهرمانی و دکتر نرگس حسن مرادی……………………………………………………..272-4-4- مطالعه روح اله خداوردی و احسان زهره بجنوردی…………………………………………………………..282-4-5- مطالعه سوگند تورانی و همکاران…………………………………………………………………………………….292-4-6- مطالعه دکتر محمد محمدی…………………………………………………………………………………………….292-4-7- مطالعه نسیم ناوندی و همکاران………………………………………………………………………………………302-4-8- مطالعه مرتضی فرجی و یاسر علیدادی تلخستانی………………………………………………………………312-4-9- مطالعه دکتر حسین عیسایی و همکاران……………………………………………………………………………312-4-10- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و محمدسعید اتابکی……………………………………………..322-4-11- مطالعه بهروز دری نو کورانی و یاسر سبحانی فرد……………………………………………………………332-4-12- مطالعه سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی……………………………………………………………………………332-4-13- مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران………………………………………………………………………………342-4-14- مطالعه محمدرضا مهرگان و همکاران…………………………………………………………………………….352-4-15- مطالعه مسعود فردوسی و همکاران………………………………………………………………………………..362-4-16- مطالعه دکتر داوود دعاگویان و سرهنگ ابراهیم اسدیان…………………………………………………….362-4-17- مطالعه محمدعلی مختاری…………………………………………………………………………………………….362-4-18- مطالعه کامبیز طالبی و همکاران……………………………………………………………………………………..372-4-19- مطالعه فرشاد حاجلیان و همکاران………………………………………………………………………………….382-4-20- مطالعه مهرداد مدهوشی و امیر کوهکن مؤخر…………………………………………………………………..382-4-21- مطالعه امین همتی و همکاران………………………………………………………………………………………..382-5- جمع بندی مطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق………………………………………………………………………….392-5-1- جمع بندی مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………….392-5-2- جمع بندی معیارهای برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………………….402-6- ارائه مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………….412-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….412-6-2- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….423- فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………463-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….473-2- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..473-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..483-4- روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………493-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..493-6- داده های اولیه و ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………..503-6-1- ابزار جمع آوری داده های تحقیق…………………………………………………………………………………….503-6-2- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق……………………………………………………………………….513-7- آزمون برارزش داده ها………………………………………………………………………………………………………..523-7-1- روایی(اعتبار)…………………………………………………………………………………………………………………533-7-2- پایایی(اعتماد)………………………………………………………………………………………………………………. 543-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….54
 4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….574-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….584-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………594-2-1- سن……………………………………………………………………………………………………………………………..594-2-2- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….604-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………….614-2-4- وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………624-2-5- وضعیت استخدامی………………………………………………………………………………………………………..634-2-6- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………644-2-7- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………..654-3- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….664-3-1- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) حوزه ریاست……………………………………………………….664-3-1-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………….664-3-1-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………..674-3-1-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………68الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….68ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..69ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….764-3-1-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….774-3-2- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت طرح و توسعه………………………………………….784-3-2-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………784-3-2-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….794-3-2-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………80الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….80ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..81ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….834-3-2-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….854-3-3- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت اداری و مالی……………………………………………864-3-3-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………864-3-3-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….874-3-3-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………89الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….89ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..91ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….954-3-3-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….974-3-4- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی…………………….984-3-4-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………984-3-4-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….994-3-4-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..101الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………101ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….103ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1064-3-4-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………1084-3-5- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت پژوهشی و فناوری…………………………………..1094-3-5-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..1094-3-5-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………1104-3-5-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..111الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………111ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..112ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1144-3-5-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….1154-3-6- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت دانشجویی……………………………………………….1164-3-6-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………1164-3-6-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….1174-3-6-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………118الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….118ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..119ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1214-3-6-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….1224-3-7- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت فرهنگی و اجتماعی………………………………….1224-3-7-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………1224-3-7-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….1234-3-7-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..123الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….123ب) سناریو

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

ی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..124ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1254-3-7-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………1264-3-8- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشکده ها و پژوهشکده ها…. …………………………….1264-3-8-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..1264-3-8-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………1274-3-8-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..128الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………128ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)……………………………………….129ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1314-3-8-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………1324-3-9- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشگاه کاشان…………………………………………………….1324-3-9-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..1324-3-9-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………1324-3-9-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..138الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………138ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با استفاده از تکنیک TOPSIS)………………………………………..146ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………1614-3-9-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….1685- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………1705-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………1715-2- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..1725-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..1825-3-1- موانع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………..1835-3-2- موارد پیشنهادی برای از بین بردن موانعی که بر سر راه تغییر وجود دارند…………………………….1845-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….1845-5- پیشنهادات آتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..184

چکیده:
 
برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.
جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:
– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.
– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).
– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده  از تکنیک TOPSIS  به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.
– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.
در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها 15 فعالیت از مجموع 227 فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.
اژگان کلیدی:  
برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان
 1-1- مقدمه
سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )

یک مطلب دیگر :

در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.
امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو  کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،1380، 116)
برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.
1-2- بیان مسئله
با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.
با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
در این راستا و با عنایت به ماده8 سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.
1-4- سؤال های اصلی تحقیق
جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می‌باشیم:
سؤال اصلی اول:

  • مدل واگذاری فعالیت ها در موسسات آموزش عالی چیست؟

سؤال اصلی دوم:

  • کدامیک از فعالیت های دانشگاه کاشان از قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی برخوردار هستند؟

سؤال اصلی سوم:

  • نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی به چه روش هایی می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق
با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.
-6- هدف تحقیق
اهداف این تحقیق، عبارتند از:

  • ارائه مدل جامع برون سپاری فعالیت های موسسات آموزش عالی
  • شناسایی فعالیت های قابل واگذاری
  • نحوه واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی

1-7- روش­تحقیق
این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،1387،ص156)
1-8- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو مکانی تحقیق:
این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

ب) قلمرو زمانی:
تحقیق حاضر در سال 93-92 انجام گرفته است.

ج) قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.
1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها
متغیر:
کمیتی که در دامنه معین می­تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی می­توان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب   می شوند.
 متغیر مستقل:
به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.
متغیر وابسته:
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان می­باشد.
1-10- شرح واژگان کلیدی
1-10-1- برون سپاری(واگذاری):
برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *