3  هدف از تحقیق                                                                             3

4  پرسشها و فرضیات تحقیق                                                4

5  مدل مفهومی تحقیق                                                                   5

6  محتوای تحقیق در فصول آینده                                                                 5

2                                         فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)           7

1  مقدمه                                                                               8

2  سیستم های اطلاعاتی                                            8

2.2.1نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی                                8

2.2.2نسل دوم : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان –  ERP            9

2.2.3نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM               9

2.2.4نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای كسب و كار BPMS –     10

2.2.5عمده مشكلات سازمان ها  قبل از سیستم های اطلاعاتی 11

2.2.6مزایای عمده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سازمان         12

2.2.7مهمترین دلایل شکست پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان        13

2.2.8چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان             14

3  برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)                                                       15

2.3.1تعریف ERP                                                                   15

2.3.2تاریخچه و سیر تحولات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  15

2.3.2.1مرحله اول : یکپارچه سازی تولید                                   17

2.3.2.2مرحله دوم : یکپارچه سازی سازمان                                19

2.3.2.3مرحله سوم:یکپارچه سازی با هدف مشتری مداری    20

2.3.2.4مرحلۀ چهارم: یکپارچه سازی بین سازمانی               21

2.3.3بررسی راهبرد های استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 23

4  برنامه ریزی استراتژیک                                                        25

2.4.1برنامه ریزی                                                                   25

2.4.2برنامه ریزی و تغییر                                                        25

2.4.3استراتژی                                                                       25

2.4.4برنامه ریزی راهبردی                                                         26

2.4.5مدیریت استراتژیک                                                               27

2.4.5.1مراحل مدیریت استراتژیک                                                         27

2.4.5.2مزایای مدیریت استراتژیک                                                      28

2.4.5.3ویژگی های مدیریت استراتژیک                                              28

2.4.5.4تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان    29

2.4.5.5نحوه تکامل مدیریت استراتژیک                                           29

2.4.6برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات           30

2.4.7تعریف برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها و فناوری اطلاعات        31

2.4.8مراحل كلی برنامه ریزی استراتژیك سیستمهای اطلاعاتی       32

2.4.9روش های تحلیل استراتژی                                    32

2.4.9.1تحلیل  swot                             34

2.4.9.2مدل x                                            34

پایان نامه

2.4.9.3هدایت کسب و کار                    34

2.4.9.4استراتژی بازار                                    34

2.4.9.5نیروهای رقابتی                                              35

2.4.9.6تحلیل سبد محصولات                                            35

2.4.9.7تحلیل محیطی                                                            36

2.4.9.8تحلیل دانش                                                               36

2.4.10مقدمه ای بر ارزیابی متوازن                                 37

2.4.10.1دیدگاه مالی                                                              39

2.4.10.2دیدگاه مشتری                                                40

2.4.10.3دیدگاه فرآیندهای داخلی                                           40

یک مطلب دیگر :

2.4.10.4دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان                                     41

2.4.11مدل مدیریت استراتژیک مبنا                                    42

2.4.12مدل برنامه ریزی استراتژیک Y                        54

2.4.13متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP)        58

5  مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری) 64

2.5.1محاسبات تورین (شبکه ای) Grid Computing                                 64

2.5.1.1مزایای محاسبات تورین                                                              64

2.5.1.2اصول هسته محاسبات تورین                                                      65

2.5.2معماری سرویس گرا                                                                  66

2.5.3رایانش ابری                                                                            67

2.5.3.1تعریف محاسبات ابرین                                                                 68

2.5.3.2سیر تکامل سبک های محاسباتی                                              69

2.5.3.3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین                                   70

2.5.3.4اهداف محاسبات ابرین                                                        71

2.5.3.5مدل های تحویل سرویس (آناتومی ابر)                          74

2.5.3.6مدل های استقرار                                         77

2.5.3.6.1     ابر خصوصی Private                                                                    77

2.5.3.6.2    ابر عمومی Public                                                                       78

2.5.3.6.3    ابر ترکیبی Hybrid                                                                   78

2.5.3.6.4    ابر انجمنی Community                                                           78

2.5.3.6.5ابر خاص-منظوره Special Purpose                                              78

2.5.3.7سرویس دهنده گان اصلی                                                              79

2.5.3.7.1      IaaS                                                                        79

2.5.3.7.2      PaaS                                                                    80

2.5.3.7.3      SaaS                                                                    81

3                             فصل سوم (روش تحقیق)                                  82

1  مقدمه                                                                                  83

2  نگاه کلی                                                                              83

3  ماهیت مدل CloudERP                                                                         85

3.3.1بررسی شرایط ERP در رابطه با ابر                                                        85

3.3.2چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر  87

3.3.2.1عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟                 87

3.3.2.2محل فیزیکی ذخیره ی داده های سیستم ERP ،چگونه می باشد و شرایط ایجاد اعتماد متقابل بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چگونه است ؟                      88

3.3.2.3مدل چرخه حیات ERP  و  CloudERPبا نگاه فرآیندی     93

3.3.2.4ارائه سیستم ERP بر اساس مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چگونه …؟         94

3.3.2.5چالش های مطرح  برای ارائه ERP از طریق ابر،چه مواردی هستند ؟                                    95

3.3.3انواع پلتفرم های Cloud ERP  (در رابطه با انتقال سیستم های اطلاعاتی)                                     96

3.3.4دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS  و ERP به Cloud            98

4  ارائه متدولوژی مناسب                                                                           100

3.4.1مراحل و قسمت های مختلف مدل پیشنهادی                        101

4      فصل چهارم (محاسبات و یافته های تحقیق)        109

1  مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران                   110

2  آشنایی با روند سیرمرسولات پستی                                                   111

4.2.1مرحله قبول                                                                                           111

4.2.2مرحله تجزیه و آماده سازی                                                                         112

4.2.3مرحله رھسپاری و حمل و نقل                                                                       112

4.2.4مرحله توزیع                                                                                          112

3  بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی )       113

4.3.1توصیف وضعیت فعلی                                                                    113

4.3.2معماری سیستم ها و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) :              125

4.3.2.1سیستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی)    125

4.3.2.2سیستم های رهگیری مرسولات                                                   127

4.3.2.3سیستم های نمایش عملکرد سیستم رهگیری                  130

4.3.2.4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استان ها و سرور های شهرستان         133

4  بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل پیشنهادی  147

5                                             فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 158

1  خلاصه تحقیق                                                                      159

2  بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی                                                     159

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *