ارائه روشی نوین مبتنی بر انتخاب ویژگی برای دسته بندی داده های ریزآرایه

دانلود پایان نامه

 

از وقتی که داده های ژنتیکی در تنظیمات پزشکی رواج یافته اند، محققان و دانشمندان به جواب سوالاتی چون پیدا کردن مشخصه ژن در یک بیماری دسته بندی داده برای تشخیص یا ارزیابی شدت بیماری علاقمند شده‌اند. الگوریتم های متفاوتی در زمینه تحلیل و دسته بندی ژن ها به کار گرفته شده‌اند. ریزآرایه به عنوان آرایه ای از ژن ها شامل حجم زیادی از داده ها هستند. بررسی حجم زیاد داده ها و استخراج اطلاعات مفید از آنها مقوله ای مهم است، چرا که داده های ریزآرایه بدون وجود ابزار مناسبی برای تحلیل بی استفاده است.

در این تحقیق یک روش انتخاب ژن چند کلاسی با استفاده از الگوریتم PLS و تجزیه به زیرمسئله‌های دوکلاسی پیشنهاد شده است. همچنین از آنجا که لیست ژن رتبه بندی شده بسیار ناپایدار است و با تغییر کوچکی در پایگاه داده‌ها این لیست تغییر می‌کند، با ارزیابی پایداری لیست ژن سعی می‌شود راه حل بهینه‌ای از نظر پایداری و دقت معرفی شود که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که روش پیشنهادی پایداری لیست ژن بهتری نسب به روش‌های پیشین داشته است.

 

واژگان کلیدی: ریزآریه ، بیوانفورماتیک، دسته‌بندی، انتخاب ویژگی، شاخص پایداری

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment