3.1.1      مفهوم غیبت  در کلام علمای لغت: 30

3.1.2      مفهوم غیبت در کلام فقها: 30

3.1.3      ادله حرمت غیبت: 33

3.1.4      حرمت استماع غیبت:  35

3.1.5      موارد جواز غیبت:  37

3.1.6      استفتائات درباره غیبت:  42

3.1.7      غیبت و روزنامه نگاری جنجالی: 43

3.2        تجسس( ورود به حریم خصوصی): 44

3.2.1      مفهوم تجسس:  44

3.2.2      ادله حرمت تجسس:  45

3.2.3      تجسس حرام و تجسس حلال: 48

3.2.4      تجسس و روزنامه نگاری تحقیقی:                                                          50

3.3        افشای اسرار ( انتشار مسائل خصوصی): 53

3.3.1      مفهوم افشای اسرار:  54

3.3.2     ادله حرمت افشای اسرار:   54

3.3.3      اسراری که افشای آنها جایز است:‌ 55

3.3.4      افشای اسرار دولتی و مرتبط با امنیت و منافع كشور: 57

3.3.5      افشای اسرار و ورود به حریم خصوصی افراد: 57

3.4        نمیمه(سخن چینی): 59

3.4.1      مفهوم نمیمه:  59

3.4.2      ادله حرمت نمیمه:  59

3.4.3      نمیمه و هیاهوی رسانه ای: 61

3.5        نشر اكاذیب (نشر مطالب غیر واقع): 62

3.5.1      مفهوم كذب:  62

3.5.2      ادله حرمت دروغ و نشر اكاذیب: 66

پایان نامه و مقاله

3.5.3      ترویج بدعت در دین:  68

3.5.4      مواردی که نشر اكاذیب و اخبار دروغ مجاز است:‌ 69

3.5.5      نشر اكاذیب و روزنامه نگاری زرد: 72

3.6        بهتان (نسبت دادن غیر واقع به دیگری): 74

3.6.1      مفهوم بهتان:  74

3.6.3    بهتان در دستورالعمل برنامه سازی BBC:                                                 76

3.7        اضلال(پیام گمراه کننده): 77

3.7.1      مفهوم اضلال:   77

3.7.2      ادله حرمت كتب ضاله:  78

3.7.3      استفاده از “مغالطات” برای گمراه کردن مردم: 80

یک مطلب دیگر :

3.7.4      اضلال و روزنامه نگاری تکثرگرا: 81

3.8        اشاعه فحشاء(انتشار بی بند و باری اخلاقی): 82

3.8.1      مفهوم اشاعه فحشاء:   82

3.8.2      ادله حرمت اشاعه فحشاء: 83

3.8.3      حرمت تشبیب بالمرئه الاجنبیه (اظهار عشق به زن نامحرم): 84

3.8.4      اشاعه فحشاء و روزنامه نگاری هرزه نگارانه: 85

3.9        لهو (بیهوده گویی): 87

3.9.1      مفهوم لهو:  87

3.9.2      ادله حرمت لهو:  88

3.9.3      لهو و روز نامه نگاری عامه پسند: 89

3.10       مدح من لا یستحق المدح (ستایش ناروا) : 90

3.10.1    ادله حرمت مدح من لا یستحق المدح: 90

3.10.2   مدح من لا یستحق المدح و آگهی‌های تجاری: 91

3.11       تغریر جاهل )فریفتن نادان): 93

3.11.1    مفهوم تغریر:  93

3.11.2    ادله حرمت تغریر جاهل:  94

3.11.3   تغریر جاهل و فریب افکار عمومی:                                                          95

3.12       اضرار(ضرر زدن به غیر): 96

3.12.1    مفهوم ضرر:  96

3.12.2    ادله حرمت اضرار:  97

3.12.3    اضرار و آزادی مطلق رسانه‌های جمعی: 98

3.13       سب واهانت(بد زبانی): 100

3.13.1    مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء: 100

3.13.2    ادله حرمت سب واهانت:   101

3.13.3    سب و اهانت در دستور العمل برنامه  سازی BBC: 104

3.14       اعانه براثم(کمک به گناه کردن): 104

3.14.1    مفهوم اعانه براثم:  104

3.14.2    ادله حرمت اعانه براثم:  106

3.14.3    شروط تحقق اعانه بر اثم:                                    ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 107

3.14.4    اعانه بر اثم و رفتار تقلیدی ناهنجار مخاطبان:                               109

3.15       اعانه به ظالم  (کمک کردن به ستمگر): 111

3.15.1    مفهوم اعانه به ظالم:  111

3.15.2    ادله حرمت اعانه به ظالم:   111

3.15.3    اعانه بر ظالم و روزنامه نگاری استبدادی: 113

3.15.4    امر به معروف و نهی از منکر رسانه‌های خبری:                          115

3.16       سرقت  (تجاوز پنهانی به حقوق دیگری): 116

3.16.1    مفهوم سرقت:  116

3.16.2    جرم سرقت در نوشته‌های فقهی: 117

3.16.3    ادله حرمت سرقت:  117

3.16.4    سرقت و حقوق معنوی:  117

3.17       تطفیف (کم فروشی): 121

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *