مفاهیم بهوشیاری                                                                                           14

مولفه های سه گانه بهوشیاری                                                                             15

مکانیزم های دخیل در بهوشیاری                                                                         16

نظم بخشی فیزیولوژیکی                                                                                  17

نظم بخشی هیجانی                                                                                        18

مواجهه و پذیرش                                                                                          19

آگاهی فراشناختی                                                                                          20

فقدان چسبندگی                                                                                           21

خود کارآمدی و خود مدیریتی                                                                           21

توجه متمرکز برخود                                                                                       22

چشم انداز یا مدل عصب شناختی بهوشیاری                                                            23

کاربردهای بالینی بهوشیاری                                                                               26

بخش دوم : سلامت روان

تعاریف سلامت روان   و ابعاد آن                                                                       26

مفهوم سلامت روان                                                                                        27

اهمیت و تعاریف سلامت روان                                                                         28

سلامتی و بیماری                                                                                          29

دیدگاه‌های مختلف درباره سلامت روان                                                                 31

مکتب شناختی                                                                                             33

نظریه عمل مستدل                                                                                         34

نظریه‌ی انسان بالغ آلپورت                                                                                35

نظریه انسان با کنش کامل راجرز                                                                         35

نظریه موری                                                                                                36

نظریه انسان خواستار تحقق خویشتن مزلو                                                               37

نظریه جرج کلی                                                                                           37

مقالات و پایان نامه ارشد

نظریه انسان فردیت یافته یونگ                                                                          37

نظریه فروید                                                                                                          38

نظریه‌ی آبراهام مازلو                                                                                                38

نظریه اریکسون                                                                                                                                                          40

نظریه انسان این مکانی و این زمانی پرلز                                                                40

نظریه انسان غیر محدود دایر                                                                             42

شخصیت و بیماری                                                                                        43

مدل زیستی پزشکی                                                                                       44

ارزیابی مدل زیستی پزشکی                                                                              45

مدل زیستی روانی اجتماعی سلامت                                                                     46

نقش عوامل زیستی                                                                                        47

نقش عوامل روانی                                                                                         47

نقش عوامل اجتماعی                                                                                      48

مدل جدید سلامت                                                                                         48

بخش سوم: استرس

تعاریف                                                                                                     50

تاریخچه تحول نظریه های استرس                                                                       52

پیشایند های استرس                                                                                       55

عوامل محیطی                                                                                              55

راهبردهای درمانی استرس                                                                                56

درمانهای مبتنی بر مهارتهای مقابله با استرس                                                           59

درمانهای مبتنی بر حل مسئله                                                                             60

آرمیدگی                                                                                                    60

دیدگاههای نظری درباره مفاهیم مقابله                                                                            61

نظریه سازگاری رفتاری اجتماعی                                                                         61

نظریه روان تحلیلی و رشد شخصی                                                                      62

علل ایجاد کنندۀ استرس                                                                                   63

اثرات استرس برروی سلامت                                                                                      65

تفاوتهای فردی در مقابله با فشار روانی                                                                 69

یک مطلب دیگر :

شکلهای سازگاری با هیجانهای استرس                                                                  73

سبکهای دفاعی برای مقابله با فشار روانی                                                              76

رابطه سلامت روان و سبکهای مقابله با استرس                                                         77

بخش چهارم: پیشینه پژوهش                                                                                       77

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق                                                                                               89

جامعه اماری                                                                                                89

روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                                         89

فرایند جلسات آموزشی                                                                                   90

طرح پژوهش                                                                                               102     ابزار گرد آوری داده ها                                                                          102

روش تجزیه وتحلیل داده ها                                                                             104

فصل چهارم: تحلیل داده ها

شاخص های توصیفی                                                                                     106

آزمون فرضیه                                                                                               117

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                                        123

محدودیت ها                                                                                              126

پیشنهادات                                                                                                 126

منابع                                                                                                         128

ضمایم                                                                                                      130

 

چکیده :

پژوهش حاضر با عنوان اثر بخشی آموزش مبتنی بر  بهوشیاری در سلامت روان و استرس دانشجویان انجام شده است. در این پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه گرمساربوده اند، که در سال 1393-92 مشغول به تحصیل بوده‌اند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع تصادفی بود.ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه سلامت روان معنوی پور(1391) و استرس (DASS21 ( بوده است. به منظور نمونه گیری ابتدا تعداد 150 پرسشنامه توزیع گردید و  30 نفراز کسانیکه کمترین نمره را به دست اورده اند بصورت تصادفی در دو گروه 15نفره ازمایش وکنترل جایگزین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  از آزمون کوواریانس استفاده شد. تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر بهوشیاری  بر افزایش سلامت روان و کاهش استرس دانشجویان موثر بوده است.  همچنین نتایج کواریانس نشان داد که در خرده مقیاس های سلامت روان(  امید (415/17=(27/1)F )، پذیرش خود (119/28=(27/1)F ) ،تسلط بر محیط(715/14=(27/1)F ) ،خودمختاری(187/8=(27/1)F )، هدف در زندگی (411/9=(27/1)F ) ،مثبت اندیشی(219/25=(27/1)F ) ،ارتباط مثبت(612/21=(27/1)F ) ،اعتماد به نفس (214/9=(27/1)F ))  در سطح معناداری (05/0> P ) نشان می دهد که روش اموزش بهوشیاری  باعث تغییر در گروهها شده است .و با 95 درصد اطمینان می توان گفت که روش اموزش بهوشیاری بر افزایش خرده مقیاسهای سلامت روان ( امید، افزایش پذیرش خود ،تسلط بر محیط ،خودمختاری هدف در زندگی ،مثبت اندیشی ،ارتباط مثبت ،اعتماد به نفس ) دانشجویان موثر بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *