اثر اصلاح­کننده­های آلی و معدنی بر برخی ویژگی­های فیزیکی،

دانلود پایان نامه

اثر اصلاح­کننده­های آلی و معدنی بر برخی ویژگی­های فیزیکی،

شیمیایی و هیدرولیکی خاک

 

به کوشش

زهرا زارعی

 

ایران در یک منطقه خشک و نیمه­خشک واقع شده و خاک­ها اغلب با مشکلاتی از قبیل شوری، سدیمی بودن، نفوذپذیری نامناسب، تبخیر زیاد و هدر رفت خاک در اثر فرسایش روبرو هستند. بنابراین نیاز است از اصلاح کننده­ها برای بهبود ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده شود. از آنجا که پژوهش­های نسبتا اندکی در ارتباط با اثر اصلاح­کننده­های آلی و معدنی و مقایسه اثر آن­ها بر ویژگی­های خاک انجام شده است، لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر کاربرد چهار سطح صفر، 05/0، 1/0 و 2/0 گرم پلی اکریل آمید و پلی­وینیل استات در کیلوگرم خاک و و چهار سطح صفر، 5/0، 1 و 2 گرم پوکه معدنی و پرلیت در کیلوگرم خاک بر برخی ویژگی­های فیزیکی، شیمیایی و هیدرولیکی خاک یک خاک لوم رسی (سری کوی اساتید با بافت لوم رسی واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز) در شرایط آزمایشگاهی در سه زمان 10، 30 و 60 روز پس از شروع آزمایش انجام شد. کاربرد پلی اکریل آمید هدایت هیدرولیکی اشباع خاک و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک را به­طور معنی­داری افزایش داد در حالی­که زاویه تماس آب با خاک، مقاومت فروروی خاک، رس قابل پراکنش در آب و چگالی ظاهری خاک را به­طور معنی­داری کاهش داد. گذشت زمان اثر معنی­داری بر افزایش میانگین هندسی و وزنی قطر خاکدانه­ها و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک و کاهش رس قابل پراکنش در آب، سدیم و پتاسیم محلول خاک داشت و بر میانگین زمان لازم برای نفوذ قطره آب به خاک، مقاومت فروروی، چگالی ظاهری خاک و کلسیم محلول اثر معنی­داری نداشت. کاربرد مقادیر 05/0 و 1/0 گرم پلی وینیل استات در کیلوگرم خاک سبب افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع خاک شد ولی در غلظت­های زیادتر بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک اثر منفی داشت. پلی وینیل استات سبب افزایش معنی­دار زاویه تماس تعادلی آب با خاک، مقاومت فروروی و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع و کاهش رس قابل پراکنش در آب شد درحالی­که بر مدت زمان لازم برای نفوذ قطره آب به خاک، چگالی ظاهری خاک و پ­هاش خاک اثر معنی­داری نداشت. همچنین کاربرد پلی وینیل استات و گذشت زمان اثر معنی­داری بر میانگین هندسی و وزنی قطر خاکدانه­ها، رس قابل پراکنش، پ­هاش و پتاسیم داشت در حالی­که بر چگالی ظاهری خاک، کلسیم و منیزیم خاک اثر معنی­داری نداشت. کاربرد پوکه معدنی سبب افزایش معنی­دار هدایت هیدرولیکی اشباع خاک، پ­هاش، رس قابل پراکنش، کلسیم و منیزیم محلول، ماده آلی خاک و کاهش معنی­دار چگالی ظاهری خاک و زاویه تماس تعادلی آب با خاک شد درحالی­که بر مدت زمان لازم برای نفوذ قطره آب به خاک، سدیم و پتاسیم محلول خاک اثر معنی­دار نداشت. در خاک­های تیمار شده با پوکه معدنی گذشت زمان اثر معنی­داری بر هدایت هیدرولیکی خاک، میانگین هندسی و وزنی قطر خاکدانه­ها، مدت زمان لازم برای نفوذ قطره آب در خاک، زاویه تماس تعادلی آب با خاک، مقاومت فروروی خاک، چگالی ظاهری خاک، ماده آلی خاک، کلسیم و منیزیم محلول خاک نداشت درحالی­که بر رس قابل پراکنش خاک، پ­هاش خاک، قابلیت هدایت الکتریکی، سدیم و پتاسیم محلول خاک اثر معنی­دار داشت. نتایج نشان داد پرلیت سبب کاهش معنی­دار مقاومت فروروی، ماده آلی خاک، پتاسیم و کلسیم محلول خاک، چگالی ظاهری خاک، قابلیت هدایت الکتریکی خاک و افزایش معنی­دار رس قابل پراکنش خاک و پ­هاش خاک شد درحالی­که بر مدت زمان لازم برای نفوذ قطره آب به خاک، سدیم و منیزیم محلول خاک اثر معنی­دار نداشت.

 

کلمات کلیدی: هدایت هیدرولیکی اشباع، پلی اکریل آمید، پلی وینیل استات، پوکه معدنی، پرلیت

 

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment