1-6-2 متغییرهای وابسته  ……………………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها  ………………………………………………………………………………………. 15

1-7-1 مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی – عاطفی – رفتاری(REBT)  ……………………………………  15

1-7-2 راهبرد شناختی خود سرزنشی …………………………………………………………………………………………………….. 17

1-7-3 راهبرد شناختی پذیرش  …………………………………………………………………………………………………….. 17

1-7-4 راهبرد شناختی  نشخوار فکری ………………………………………………………………………………………….. 17

1-7-5 راهبرد شناختی  توجه مجدد مثبت  ………………………………………………………………………………..   18

1-7-6 راهبرد شناختی  توجه مجدد بر برنامه ریزی  ……………………………………………………………………  18

1-7-7 راهبرد شناختی  ارزیابی مجدد مثبت  ……………………………………………………………………………………….. 18

1-7-8 راهبرد شناختی  اتخاذ دیدگاه(دیدگاه گیری ) ………………………………………………………………….  19

1-7-9 راهبرد شناختی  فاجعه انگاری  ………………………………………………………………………………………….  19

1-7- 10 راهبرد شناختی  سرزنش دیگران …………………………………………………………………………………..   19

1-7-11  راهبردهای مقابله ای مسئله مدار  …………………………………………………………………………………..  20

1-7- 12 راهبردهای مقابله ای هیجان مدار …………………………………………………………………………………   20

 

فصل دوم پیشینه پژوهش

 

2-1  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… 21

2-2  فلج مغزی ………………………………………………………………………………………………………………………………..  21

2-3  سبب‌شناسی فلج مغزی ………………………………………………………………………………………………………….  22

2-4  تقسیم‌بندی فلج مغزی …………………………………………………………………………………………………………..  23

2-4- 1   الف. تقسیم‌بندی فلج مغزی براساس تعداد اندام‌های درگیر …………………………………………..  23

2-4-2  ب. تقسیم‌بندی براساس اختلال حرکتی …………………………………………………………………………..  24

2-5  اثرات فلج مغزی بر کودک ………………………………………………………………………………………………………  25

2-5-1  الف. رشد حرکتی در کودک فلج مغزی  ……………………………………………………………………………  25

2-5-2  ب. رشد هوشی  …………………………………………………………………………………………………………………..  26

2-6  عوارض جنبی فلج مغزی ………………………………………………………………………………………………………….  26

2-6-1  نقص بینایی  …………………………………………………………………………………………………………………………  26

2-6-2  نقایص شنوایی  …………………………………………………………………………………………………………………….  27

2-7  رفتار درمانی عقلانی هیجانی ……………………………………………………………………………………………………  29

2-8  تاریخچه ………………………………………….. …….. ………………………………………………………………………………  30

2-9  مفاهیم عمده  ……………………………….. …….. ………………………………………………………………………………..  31

2-9-1  ماهیت دوگانه انسان  ……………….. …….. ………………………………………………………………………………..  32

2-9-2  کل گرایی  …………………………………… …….. ……………………………………………………………………………..  32

2-9-3  الگوی ABC  ……………………………………. …….. ……………………………………………………………………….  33

2-9-4  باورهای غیر منطقی  ………………………… …….. ………………………………………………………………………..  35

2- 10   نظریه شخصیت  ………………………………….. …….. ……………………………………………………………………..  37

2- 10 -1   جنبه های  زیست شناختی  ………….. …….. …………………………………………………………………….  37

2- 10 -2  جنبه های اجتماعی  ………………………… …….. ……………………………………………………………………  38

2 – 10 -3  جنبه های روان شناختی  ……………. …….. ……………………………………………………………………….  38

پایان نامه و مقاله

2- 11   توصیف فرایند مشاوره  ……………………… …….. ………………………………………………………………………..  39

2-12  فنون شناختی  ……………………………………… …….. ………………………………………………………………………  40

2-13  فنون رفتاری   ………………………………………. …….. ………………………………………………………………………  42

2-14  فنون هیجانی(عاطفی)  …………………………… …….. ……………………………………………………………………  43

2-15  رابطۀ مشاور – مراجع  ……………………………… …….. …………………………………………………………………  44

2-16  رویکرد درمانی REBT در گروه  …………….. …….. ………………………………………………………………..  44

2-17  هیجان  …………………………………………………….. …….. ………………………………………………………………… . 49

2-17-1 تنظیم هیجان…………………………………… …….. ………………………………………………………………………   50

2-17-2  راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ………… …….. ……………………………………………………………..  51

2-17-3  راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهشها …. ……… ……….  55

2-18  راهبردهای مقابله ای  …………………………………………………………………… …….. …………………………….  59

2-18-1  مقابله های مسأله مدار …………………………………………………. …….. ………………………………………… 60

2-18-2  مقابله های هیجان مدار ………………………………………… …….. ………………………………………………..  60

 

فصل سوم فرایند روش شناختی

 

3-1  مقدمه  ……………………………………………………………. …….. ……………………………………………………………..  64

3-2  روش تحقیق  …………………………………………………………………… …….. ……………………………………………  64

3-3   جامعه آماری  …………………………………………………………………………………….. …….. ………………….. ……. 64

3 -4  روش نمونه گیری و حجم نمونه  ……………………………………………. ……… ………………………………….  65

3  -5  ملاک­های ورود …………………………………………………….. …….. …………………………………………………….  65

3-6  ملاک­های خروج  ……………………………………………………………………… ……… …………………………………   65

3 -7  ابزارهای  جمع آوری اطلاعات  …………………………………. …….. ………………………………………………   66

3 -7-1  پرسشنامه جمعیت شناختی …………………………………… …….. ………………………………………………  66

3 -7-2  پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجانی (   ( CERQ………………… …….. ……….……………………  66

3-7-3  پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای موس و بلینگز …………………………………………… …….. ………….  68

3-8  شیوه ی اجرای پژوهش ………………………………………………… …….. ……………………………………………..  68

3-9  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  ………………………………………………………. …….. ………………………….. . 70

یک مطلب دیگر :

 

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها

 

4-1مقدمه ……………………………………………. …….. …………………………………………………………………………. 71

4-2  توصیف آماری داده ها  ……………………………………. …….. ……………………………………………………. 72

4-3 استنباط آماری (آزمون فرضیه و سوالات)  ……………. …….. ……………………………………………….. 75

 

 

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

 

5-1  مقدمه  …………………………………………………………… …….. …………………………………………………………… 99

5-2  بحث  در مورد یافته ها  ……………………………….. …….. …………………………………………………………… 100

5-3  محدودیت های پژوهش …………………………. …….. …………………………………………………………………. 107

5-4  پیشنهادات پژوهش  …………………………….. …….. …………………………………………………………………… 108

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

 
   

 

 

جدول 4-1 :توصیف آماری سن افراد مورد مطالعه به تفکیک گروه آزمایش و کنترل …………………………………….. 72

جدول 4-2 :توزیع فراوانی تحصیلات افراد مورد مطالعه ……………………………………………………………………………… 72

جدول 4-3توصیف آماری نمرات پیش آزمون متغیر های تنظیم شناختی هیجان  گروه آزمایش و کنترل …….. 73

جدول 4-4 : توصیف آماری نمرات پس آزمون متغیر های تنظیم شناختی هیجان  گروه آزمایش و کنترل ……… 74

جدول 4-5توصیف آماری نمرات پیش آزمون – پس آزمون راهبردهای مقابله ای  گروه آزمایش و کنترل …….. 75

جدول 4-6نتایج آزمون کالموگروف  اسمیر نوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به تفکیک 

گروه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

جدول4-7نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ………………  77

جدول4-8 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی خود سرزنش گری  پس از تعدیل  پیش

آزمون  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  78

جدول4-9نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ……………….  79

جدول4-10  : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی پذیرش پس از تعدیل پیش آزمون …… 80

جدول4-11نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس……………….. 81 

جدول4-12نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی نشخوار فکری پس از تعدیل

پیش آزمون.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82                                               

جدول4-13نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ……………… 83 

جدول4-14نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی توجه مجدد مثبت پس از تعدیل

پیش آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

جدول4-15 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس …………….  85

جدول4-16 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی تمرکز مجدد بر برنامه ریزی پس از

تعدیل پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………. . 86

جدول4-17 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ………….. 87

جدول4-18 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی ارزیابی مجدد مثبت پس از

 تعدیل پیش آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

جدول4-19 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ………….. 89

جدول4-20 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی اتخاذ دیدگاه(دیدگاه گیری)پس

از تعدیل پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

جدول4-21 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ………….. 91

جدول4-22 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی فاجعه انگاری پس از تعدیل

پیش آزمون  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

جدول4-23 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس …………. 93

جدول4-24 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی سرزنش دیگران پس از تعدیل

پیش آزمون  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

جدول4-25 نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس ……….. 95

جدول4-26 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات راهبرد شناختی راهبرد مقابله ای مسئله مدار

پس از تعدیل پیش آزمون ……………………………………………………………………………………………………………………… 96

جدول4-27 : نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس …………. 97

جدول4-28 : نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون نمرات  راهبرد مقابله ای هیجان مدارپس از تعدیل

 پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

 

 

 

 

 

 
   

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *