سوء مصرف مواد                                                                                                                         10

مصرف الکل                                                                                                                               11

تعارف مربوط به رفتارجنسی                                                                                                          12

رابطه جنسی                                                                                                                                12

رابطه جنسی ایمن و پرخطر                                                                                                             12

رابطه جنسی با خطرمتوسط                                                                                                           12

رابطه جنسی پرخطر                                                                                                                     12

رفتارهای پرخطرکدامند ؟                                                                                                             13

تعاریف مربوط به نوع رابطه جنسی                                                                                                13

شریک جنسی اولیه                                                                                                                     13

شریک جنسی ثانویه                                                                                                                    13

تماس جنسی ناسالم                                                                                                                    13

رفتارهای جنسی پرخطر                                                                                                               14

مقدمه ای بر رفتارهای پرخطر نوجوانان                                                                                           17

نقش شخصیت در رفتارهای جنسی پرخطر                                                                                     19

دیدگاه های مرتبط در خصوص اعتیاد و رفتارهای پرخطر                                                                 20

دیدگاه روانی اجتماعی                                                                                                                20

دیدگاه روان تحلیلی                                                                                                                    20

دیدگاه یادگیری اجتماعی                                                                                                            21

دیدگاه رشدی- شناختی                                                                                                              21

دیدگاه اعتقادات مذهبی                                                                                                              22

دیدگاه آمادگی زیست شناختی                                                                                                    22

دیدگاه اجتماعی- فرهنگی                                                                                                           23

آثار محرومیت از پدر در همانندسازی نقش جنسی                                                                          24

نظریه های موجود در مورد رفتارهای سالم  و پرخطر                                                                       24

تعریف اعتیاد                                                                                                                              25

مصرف موادمخدر                                                                                                                         26

ملاکهای DSM-IV-TR                                                                                                               27

طبقه بندی انواع مواد                                                                                                                     28

موادافیونی                                                                                                                                   28

موادآرامبخش، خواب آوار یا ضداضطراب                                                                                      28

توهم زا                                                                                                                                       29

محرک ها                                                                                                                                   29

تعریف متامفتامین                                                                                                                         29

اثرات متامفتامین                                                                                                                            31

عوامل موثر در شروع مصرف مواد                                                                                                   32

برای احساس سرخوشی                                                                                                                 32

برای احساس بهبودی                                                                                                                    32

برای کارکردبهتر                                                                                                                           32

کنجکاوی  و اینکه دیگران هم مصرف می کنند                                                                                32

رابطه پرخطرجنسی  و ایدز                                                                                                              33

انواع درمان ها و مقایسه آن ها                                                                                                         34

پایان نامه

گروه حمایت همتایان                                                                                                                     34

جلسات12گامی                                                                                                                            35

تحلیل عود                                                                                                                                    35

حمایت اجتماعی                                                                                                                           35

مدل ماتریکس                                                                                                                               35

اصول راهنما در درمان ماتریکس                                                                                                   36

رابطه مثبت و همیارانه                                                                                                                   37

ساختارانتظارات                                                                                                                           37

مهارت های شناختی- رفتاری                                                                                                       38

گروه های خودیاری                                                                                                                    39

پیشینه پژوهش                                                                                                                             40

پژ وهش های  داخلی                                                                                                                   40

پژوهش های خارجی                                                                                                                   41

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                                              49

روش                                                                                                                                         50

معرفی متغیرها                                                                                                                              50

جامعه آماری                                                                                                                               50

نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                             51

ابزار پژوهش                                                                                                                               51

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                         51

یک مطلب دیگر :

روش اجرا                                                                                                                                   52

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                                     54

آمارتوصیفی                                                                                                                               55

آزمون سوالات                                                                                                                             56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                                    59

بحث و نتیجه گیری                                                                                                                      60

محدودیت های پژوهش                                                                                                                63

پیشنهادها                                                                                                                                    63

پیشنهاد کاربردی                                                                                                                         63

پیشنهادات پژوهشی                                                                                                                      63

منابع                                                                                                                                          65

منابع فارسی                                                                                                                                65

منابع انگلیسی                                                                                                                              70

پیوست ها                                                                                                                                   76

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                  صفحه    

جدول1-1 فهرست عناوین جلسات                                                                                                  52

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری ها گروه

آزمایش وکنترل                                                                                                                                  55

جدول 4-2- خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های نمرات پس آزمون رفتارهای پرخطرجنسی

و شرکای جنسی                                                                                                                     56

جدول4 -3- خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های پس آزمون و مرحله پیگیری رفتارهای

پرخطرجنسی و تعدادشرکای جنسی                                                                                                 57

جدول4-4 خلاصه نتایج آزمون مقایسه میانگین های میزان رفتارهای پرخطرجنسی براساس وضعیت

تأهل در مرحله پیش آزمون                                                                                                             57

  

چکیده

هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش ماتریکس بر کاهش رفتارهای پرخطر جنسی مردان معتاد شهر کرمانشاه بود.

روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش معتادان مرد شهر کرمانشاه بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. به آزمودنی ها پرسشنامه رفتارهای پر خطر جنسی داده شد. تعداد 24 نفر به­ روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل با تعداد برابر (n=12) جایگزین شدند.

روش ماتریکس بر روی گروه آزمایشی به ‌صورت گروهی اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دوباردرهفته تحت مداخله روان درمانی گروهی قرارگرفتند. بعد از اتمام جلسات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار میانگین رفتارهای پر خطر گروه آزمایش و گروه کنترل بود. نتایج آزمون های تحلیل کواریانس نشان دادکه روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی و تعدادشرکای جنسی بطور معناداری تأثیرگذاربوده است. همچنین نتایج آزمونt  وابسته نشان داد تفاوت معناداری بین وضعیت تأهل در افراد پرخطر جنسی نداشته است.

نتیجه گیری: نتایج نشان دادکه روش ماتریکس احتمالاً می‌تواند باعث کاهش رفتار پر خطر جنسی در بین معتادین شود بنابراین از این رویکرد ممکن است بتوان برای کاهش رفتارهای پرخطر جنسی در گروه های پرخطر به منظور پیشگیری از ابتلا به HIV استفاده کرد.

 

کلیدواژگان: روش ماتریکس، رفتارهای پرخطر جنسی، HIV ، معتادان.

  

فصل یک

 

مقدمه پژوهش 

مقدمه

در بررسی تاریخ، هیچ جامعه بشری را نمی­توان یافت که با معضل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نباشد و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پابرجا خواهد بود. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملت­ها و اقوام قابل جستجو است (سهرابی، هادیان، اصغرنژاد، 1387).

بزرگترین معضل اجتماعی امروز ایران، اعتیاد است که مسأله و مشکل میلیون­ها جوان است که وارثان اصلی کشورند. امروزه اعتیاد به انواع مواد مخدر و مشکلات مرتبط با آن به نحو بسیار خطرناک و تأسف باری نسل جدید کشور را تهدید می کند. شیوع مواد مخدر و اعتیاد سال­هاست که یکی از گرفتاری های درجه اول کشور محسوب می­شود و کوشش­هایی که تاکنون برای مهار این پدیده صورت گرفته است به دلایل مختلف علی رغم خواست قلبی مردم و دولت موفقیت­های اندکی در پی داشته است (سهرابی، هادیان، اصغرنژاد، 1387).

اعتیاد حالت مزمن روانی و جسمی است که در اثر مصرف مکرر مواد مخدر در فرد ایجاد شده و در طی آن در فرد نیاز و تمایل جسمی و روحی برای مصرف دوباره مواد مخدر به وجود می­آید. فرد در طی اعتیاد خود مصرف مواد را مرتباً افزایش داده و در اثر قطع مواد نشانگان محرومیت در فرد ایجاد می­شود(سادوک و سادوک[1]، 2008 ؛ ترجمه رضاعی، 1388).

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *