اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری:دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-2-2-3 سازند مزدوران()

در ناحیه کپه داغ سازند مزدوران آخرین واحد سنگ چینه ای کربناتی ژوراسیک است که نام آن از روستای مزدوران(مزداوند امروزی) گرفته شده است. این روستا در 80 کیلومتری خاور مشهد و در مسیر راه مشهد به سرخس قرار دارد. سازند آهکی مزدوران یکی از اصلی ترین واحدهای سیما ساز پهنه کپه داغ است. سنگ های آهکی این سازند در شکل دهی ظاهری کوهستان هزار مسجد و همچنین کوه های آلاداغ و سالوک (جنوب بجنورد) نقش اصلی را دارد. سازند مزدوران از سنگ های کربناتی ضخیم لایه و صخره ساز تشکیل شده و لایه های مارن وشیل به صورت لایه های فرعی در آن دیده می شود.

از نگاه رخساره سنگی سازند مزدوران شباهت کامل با سنگ های آهکهای ژوراسیک بالایی کوه های البرز (سازند لار) دارد. در

محل برش الگو سازند مزدوران در پایین با نهشته های توربیدتیی سازند کشف رود همبراست. به نظر ع. افشار حرب این سطح تماس یک مرز فرسایشی است. در پاره ای از نواحی کپه داغ از جمله در منطقه مورد مطالعه طرح سازند مزدوران با انباشته های آهکی- مارنی سازند چمن بید همبراست. در این گونه نواحی، گذر از سازند چن بید( در زیر) به سازند مزدوران (در بالا) تدریجی به نظر می رسد.

سازند مزدوران در محدوده مورد بررسی، خصوصا در نیمه جنوبی، از گسترش زیادی برخوردار است و زمین شناسان سازمان زمین شناسی ایران ستبرای آن را بیش از 2400 متر برآورد نموده اند.از نظر گسترش ارتفاعی آهک های مزدوران در محدوده مطالعاتی از ارتفاع 1500 متری سطح دریا تا ارتفاع 3000 متری دیده می شوند که ارتفاعات صعب العبور و کوهستانی را تشکیل داده اند.

در منطقه مورد مطالعه، لایه های آهکی ستبر لایه با میان لایه های مارنی بخش بالایی سازند مزدوران به تدریج به سازند شوریجه تبدیل می گردد. در ارتفاعات جنوبی روستای فیروزه سازند مزدوران از آهک و آهک داومیتی تشکیل شده است و ستبرای لایه ها از چند سانتیمتر تا 5/2 متر نیز می رسد ولی در دید کلی این سازند ضخیم لایه به نظر ی رسد. در قسمتهایی از سازند مزدوران که شرایط محیط رسوب گذاری عوض شده و درصد کربنات در سنگ ها بالا رفته

  • 1