اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری:دانلود پایان نامه جغرافی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-5-2   لرزه زمین ساخت استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی از نظر واحدهای زمین ساختی – رسوبی در دو قلمرو البرز شرقی- بینالود و کپه داغ- هزارمسجد قرار دارد. بخش جنوبی و جنوب شرقی در پهنه البرز شرقی- بینالود واقع است.

از نظر توپوگرافی و موقعیت این پهنه تقریبا شامل بخش جنوبی رودخانه اترک و شمال رودخانه قره سو نیمه جنوبی استان را شامل می شود و بخش شمالی رودخانه اترک نیمه شمالی استان خراسان شمالی را در بر می گیرد.از دیدگاه زمین شناختی گسله قوچان – رباط و کوههای هزار مسجد در شرق از سمت شمال بازون گسلی کپه داغ از سمت غرب بازون البرز شرقی و چاله گرگان و خز جنوبی و از جنوب بازون ایران مرکزی محدود شده است. چین های طاقدیس و ناودیس باراستاس شمال باختری، جنوب خاوری به صورت متقارن می باشد.

بخش های مرکزی و شمال استان در قلمرو پهنه رسوبی کپه داغ قرار دارد و از نظر توپوگرافی و ارتفاعی این نواحی نسبت به نواحی جنوبی از ارتفاع کمتری برخوردار است حداکثر ارتفاع در این ناحیه مربوط به رشته کوه بزداغ با ارتفاع 2780 متر و کوه آق کمر با ارتفاع 2903 متر در شمال شرقی وشمال غرب استان قرار دارد در این واحد زمینساختی رشته های میانکوهی متعددی وجود دارد . بخش های جنوبی استان، قسمتی در زون ساختاری البرز شرقی که به صورت باریکه ای چین خورده و کشیده شده ، با جهتی شرقی غربی حدفاصل زدن کپه داغ در شمال و زون ایران مرکزی در جنوب قرار گرفته است و بخش جنوبی تر دشت های فروافتاده حوضه رودخانه قره سو، دشت اسفراین و جاجرم در آن وقاع شده است. بخش شمال شرق زون ایران مرکزی را شامل می شود که، حد شمالی آن کنتاکت گسل تراستی اسفراین یا در واقع همان امتدادهای شرقی تراست بزرگ البرز جنوبی است.عملکرد این گسل تراستی به گونه ای است که باعث بروز یک شکستگی بزرگ در محل لولای طاقدیس کوه شاه جهان با ترکیبی از سنگ های ژوراسیک، شامل آهک های لارومارن و آهکهای دلیجای شده است.

یکی از ویژگیهای زمین شناختی این استان وجود دشتهای باریک و کوچک و طویل میان کوهی است که در بین دو بخش مرتفع ، یعنی طاقدیس ها