اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری:پایان نامه جغرافی

پایان نامه

عنوان پایان نامه :اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

2-3  دیرینه شناسی سازندها

اگر چه کهن ترین سازندهای حوضه بجنورد مربوط به دوره ژوراسیک از دوران مزوزوئیک (دوران دوم) است ولی همان گونه که گفته شد قدیمی ترین رسوبهای این ناحیه سازند باروت مربوط به کامبرین زیرین شامل دولومیت های ستبر لایه، آهک های خاکستری تیره چرت دار و ماسه سنگ های قرمز و کوارتزیتی و کامبرین میانی و بالایی سازند میلا که در این ناحیه از گسترش و ستبرای نسبتا زیادی از آهک های ضخیم لایه تیره رنگ تا دولومیتی معادل واحد های  2و3 سازند میلا در البرز که ستبرای این سازند به دلیل گسلیده بودن منطقه دشوار است .اگر چه در کتاب زمین شناسی کپه داغ (افشار حرب 1373) در توصیف و تجزیه تحلیل جغرافیای دیرینه به واحدهای سنگ چینه ای به سن کامبرین به بعد اشاره می شود، همسانی سنگ شناختی واحدهای سنگ چینه ای تا بدانجاست که حتی برای واحدهای سنگ چینه ای پالئوزوئیک کپه داغ از واژه های سازندی ایران مرکزی و البرز استفاده شده است. پذیرش دیدگاه   افشار حرب تاییدی بر نظریه کندوانائی کپه داغ است و دریافته های زمین شناسی جنوب بجنورد پاره ای از رخساره های سنگی کپه داغ رخنمون یافته در نواحی بینالود، جنوب بجنورد (خارج از حوضه مورد مطالعه) جنوب گرگان ورقه های نابرجایی هستند که در پیامد حرکت های الپی در نتیجه گسلش راندگی به روی حاشیه شمالی البرز رانده شده اند(گسل رانده شمال اسفراین و گسل سارمران).

بخش زیرین پوشش سکوی پرکامبرین پسین- پالئوزییک ایران، رخساره سنگی مشابه با سنگ های همزمان در کشورهای افغانستان ، پاکستان ، ترکیه و عربستان دارد. به همین دلیل پذیرفته شده که از زمان پرکامبرین پسین تا پالئوزوییک پایانی،ایران قسمتی از سکوی قاره ای آفریقا – عربستان بوده که در شمال ابر قاره گندوانا قرار داشته است. افزون بر شواهد سنگ چینه ای، همخوانی و شباهت قطب های مغناطیسی ایران مرکزی و البرز با قطب های مغناطیسی آفریقا- عربستان،دلیلی بر این مطلب است. گفتنی است که وجود ردیف های مولاس گونه مشابه با سنگ های پرمین- تریاس صفحه توران در بلندی های شمال خاوری ایران سبب