•    بهبود سازمان و فرهنگ سازمانی     42
استراتژی تغییر در بهبود سازمان     42
ویژگیهای برنامه بهبود با تأكید بر ابعاد رفتاری     44
ویژگیهای برنامه بهبود با تأكید بر ابعاد ساختاری     45
ویژگیهای برنامه بهبود با تأكید بر روشها و فنون     46
تحلیل نیازهای ساختاری، رفتاری، خط‌مشی و تكنولوژی    48
نتیجه‌گیری    50
قسمت سوم: فرآیند بهبود سازمان    51
مقدمه    52
مراحل بهبود و بازسازی سازمان    52
طبیعت بهبود سازمان    55
فرآیند بهبود سازمان    56
نتیجه‌گیری     59
قسمت چهارم: آسیب‌شناسی سازمانی    60
مقدمه    61
مفهوم و تعاریف آسیب‌شناسی    61
كانونهای آسیب‌زا    62
عوامل ایجادكننده آسیب‌ها    65
انواع آسیب‌ها    66
•    تحمیلی و ناخوشایند    66
•    تسری و تشدید    66
•    تخریب و آنتروپی    68
مفاهیم كاربردی مرتبط با آسیب‌شناسی    69
معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب‌شناسی    71
نتیجه‌گیری     74
قسمت پنجم:  فنون بهبود سازمان، الگوها و مدلهای آسیب‌شناسی     75
مقدمه    76
فنون و مداخلات بهبود سازمان    76
•    تكنیك‌ها و فنون بهبود در سراسر سازمان    77
o    جلسه‌های رویارویی    77
o    بررسی – بازخورد    77
o    مدیریت بر مبنای هدف    78
o    مدیریت سیستم (4) رنسیس لیكرت    79
o    بهبود سازمان با استفاده از شبكه     80
•    مداخله‌های ساختاری و رفتاری     81
o    طراحی مجدد ساختاری     81
o    تیم‌سازی    81
o    انگیزش و پاداش‌ها    81
o    تئوری برابری     83
o    اقدام مثبت     84
الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی     85
•    مدل هفت بعدی ماروین و ایزبورد    85
•    مدل توسعه منابع انسانی    ….89
•    مدل هاریسون    ..91
•    مدل تحلیلی سه‌شاخگی    …91
o    شاخه ساختار    .93

پایان نامه

o    شاخه محتوی یا رفتار    96
o    شاخه زمینه یا محیط     97
نتیجه‌گیری     99
قسمت ششم:  پیشینه پژوهش    100
مقدمه    101
آسیب‌شناسی در شركت آب منطقه‌ای كرمان    101
آسیب‌شناسی در شركت آب منطقه‌ای غرب     104
نتیجه‌گیری     107
قسمت هفتم:  آشنایی با شركت برق منطقه‌ای تهران …………………………………..   108
مقدمه      109
عوامل ساختاری    109
•    سیر تحولات ساختاری شركت برق منطقه‌ای تهران    109
•    ساختار حقوق و دستمزد    110
•    روش‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای كاری    112
عوامل رفتاری     113
•    ویژگی‌های فرهنگ موجود     113
•    سبك مدیریت     114
•    ساختار آموزش     115
•    انگیزش و رضایت شغلی    116
عوامل محیطی (زمینه‌ای)     117

یک مطلب دیگر :

•    الزامات و روندهای محیطی     117
•    مأموریت شركت برق منطقه‌ای تهران    117
•    منشور عملیاتی معاونت منابع انسانی برق تهران     120
•    چشم‌انداز برق تهران     121
نتیجه‌گیری    124
فصل سوم: روش تحقیق    125
مقدمه    126
نوع تحقیق    126
روش تحقیق    126
جامعه آماری     128
نمونه آماری تحقیق    130
روش نمونه‌گیری     133
روش‌های جمع‌آوری اطلاعات    134
•    اسناد و مدارك و كتابخانه    135
•    مشاهده و مصاحبه    135
•    پرسشنامه    136
o    روایی تحقیق     137
o    اعتبار و پایایی تحقیق     140
o    آزمون‌های آماری تحقیق    141
نتیجه‌گیری     142
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق    143
مقدمه    144
روش های توصیفی     145
ویژگی های جمعیت شناختی    145
•    جنسیت    145
•    میزان تحصیلات    146
•    سابقه خدمت    147
•    سطح سازمانی    149
•    سوالات پرسشنامه و متغیرها    150
روشهای استنباطی    155
•    فرضیه اول     155
•    فرضیه دوم     158
•    فرضیه سوم     162
•    فرضیه چهارم     165
نتیجه گیری ……………………………………..168
فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهادها    169
مقدمه    170
نتیجه گیری تحقیق………………………………170
الف) یافته های توصیفی     170
ب)یافته‌های استنباطی     172
•    فرضیه اول     172
•    فرضیه دوم     173
•    فرضیه سوم     174
•    فرضیه چهارم     176
پیشنهادهای تحقیق     177
الف) پیشنهادهای مرتبط با عوامل ساختاری     177
الف.1) گزینش و استخدام     177
الف.2) انتصابات و ارتقای شغلی     177
الف.3) ارزیابی عملكرد     178
الف.4)  جبران خدمت     178
الف.5) ساختار سازمانی     179
الف.6) بهبود روشها     179
الف.7) سیستم مكانیزه اطلاعاتی     179
ب)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل رفتاری     180
ب.1)  انگیزش و رضایت شغلی     180
ب.2)  رهبری     180
ب.3)  فرهنگ سازمانی     181
ب.4) امنیت شغلی     181
ب.5)  آموزش و بالندگی كاركنان    182
پ)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل زمینه‌ایی     183
پ.1)  مشتری‌گرایی     183
پ.2)  پیمانكاران و مشاوران     183
سایر پیشنهادها    184
الف)  عوامل ساختاری     184
الف.1)  گزینش و انتصابات     184
الف.2)  ساختار و تشكیلات     184
الف.3)  حقوق و دستمزد و رفاه     185
ب)  عوامل رفتاری     185

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *