هیجان

دانلود پایان نامه

ش مقابله متمرکز بر حل مسأله اختصاص دارد که شامل طبقات زیر می‌باشد:
1. مقابله فعال
2. مقابله برنامه ریزی
3. متوقف نمودن فعالیت های هم عرض
4. جلوگیری از رویارویی عجولانه با مشکل یا بردباری
5. جستجوی حمایت اجتماعی کارساز
3-7-4-2 مقابله متمرکز بر هیجان
پنج مقیاس مفهومی به سنجش مقابله متمرکز بر هیجان اختصاص دارد که شامل طبقات زیر می‌باشد:
1. مقابله انکار
2. مقابله جستجوی حمایت اجتماعی عاطفی
3. مقابله روی اوردن به مذهب
4. مقابله پذیرش
5. مقابله تفسیر مجدد مثبت
3-7-4-3 مقابله کمتر مفید و مقابله غیر موثر
سه مقیاس به پاسخ های مقابله ای کمتر مفید اختصاص دارد که طبقات آن شامل :
1. تمرکز بر عاطفه و ابراز آن
2. عدم درگیری ذهنی
3. عدم درگیری رفتاری
پنج مقیاس به پاسخ های مقابله ای کمتر مفید اختصاص دارد که طبقات آن شامل :
1. تکانشوری
2. تفکر عاطفی
3. تفکر آرزومندانه
4. تفکر منفی
5. استفاده از دارو و دخانیات
چهار مقوله بررسی مقابله متمرکز بر مسأله (5 مقیاس) و مقابله متمرکز بر هیجان (5 مقیاس)، مقابله کمتر مفید و مقابله غیر موثر (8 مقیاس) را ارزیابی می‌کند. شیوه نمره گذاری به این صورت است که مقیاس متمرکز بر حل مسأله و هیجان بین صفر تا 20 و مقیاس کمتر مفید و غیر موثر بین صفر تا 32 می‌باشد. ضریب پایایی این مقیاس مختلف و از حداقل 42 درصد تا 76 درصد بوده است.
3-7-5 شیوه نمره گذاری
در مقیاس به دو صورت انجام می‌گیرد. در روش اول هر طبقه را می‌توان جداگانه نمره گذاری کرد و در روش دوم نمره گذاری بر اساس زیربنای نظری آزمون است که سه نمره مستقل مربوط به مقوله های متمرکز بر حل مساله، متمرکز بر هیجان و کمتر مفید و غیر موثر محاسبه می‌گردد. مقیاس متمرکز بر حل مساله و هیجان بین 0 تا 20 مقیاس کمتر مفید و غیر موثر بین 0 تا 32 می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش دوم استفاده گردیده است.
3-8 اعتبار و پایایی آزمونها
پرسشنامه فشار بارخانواده در ایران توسط ملکوتی و همکاران(1376) ترجمه و به کار گرفته شده و روایی و پایایی آن سنجیده شده است.مقیاس از ضریب پایایی بالایی (72/0) برخوردار بوده است. همچنین پایایی این مقیاس در پژوهش شیخنا (1386) مورد بررسی قرار گرفته و آلفای کرونباخ حاصل از آزمون و پس آزمون مقدار 91/0 به دست آمده است.
در پژوهش ترابی 1391 پایایی این ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین و برابر 786/0 به دست آمد.
اعتبار و پایایی مقیاس راهکارهای مقابله ای توسط کارور و همکاران (1989) طی سه مطالعه جداگانه روی گروهی از دانشجویان بررسی کردند. نتایج بررسی پایایی از طریق روش باز آزمایی نشان داد که ضریب پایایی برای مقیاس های مختلف از حداقل 24/0=r تا 76/0=r بود. در مورد بررسی اعتبار و روایی این ابزار در ایران نیز مطالعاتی صورت گرفته است. نتایج مطالعه محمدخانی (1371) نشان داد که این مقیاس ابزار معتبری برای سنجش راهبردهای مقابله ای می‌باشد. همچنین پایایی تمام مقیاس های آن از طریق روش باز آزمایی روی یک نمونه 20 نفری از دانش آموزان با فاصله دو هفته ای بررسی شد. بالاترین ضریب پایایی مربوط به مقیاس روی آوردن به مذهب (95/0= r) و پایین ترین و در عین حال معنی دارترین ضریب پایایی مربوط به مقیاس عدم درگیری رفتاری (63/0= r) بود. ضریب پایایی کل مقیاس 93/0 گزارش شده است.
3-9 روش گردآوری داده ها
3-9-1 پرسشنامه دموگرافیک
در پرسشنامه مربوط به مشخصات فردی مراقب اصلی بیمارکه شامل 16 سوال میباشد.
1. جنسیت :که شامل مونث و مذکراست که به مونث ارزش عددی 1 و به مذکر ارزش عددی 2 داده شده است
2. سن مراقب: که به دوصورت روش محاسبه میگردد. در روش اول به وسیله خود عدد سن و در روش دوم از طریق 4 گروه سنی نوجوان(12-18)، جوان (40-19)، میانسال (60-40)، سالمند(بالای 60 سال) محاسبه می‌گردد.
3. وضعیت تاهل :که به 4 دسته (متاهل=1،مجرد=2، مطلقه=3، بیوه=4) تقسیم شده است.
4. نسبت خانوادگی با بیمار :به صورت 7 دسته با ارزش عددی 1تا7 تقسیم شده است. پدر=1، مادر=2، خواهر=3، برادر=4، همسر=5، دختر=6، پسر=7 مشخص شده است.
5. وضعیت شغلی مراقب: به 6 دسته به این صورت تقسیم شده است: خانه دار=1، بازنشسته=2، کارمند=3، کارگر=4، بیکار=5، آزاد=6
6. میزان تحصیلات مراقب :در 8 گروه با این ارزشها تعریف شده است: بیسواد=1، ابتدایی=2، راهنمایی=3، دبیرستانی=4، دیپلم=5، کارشناسی=6، کارشناسی ارشد=7، دکترا=8.
7. سال های زندگی در کنار بیمار: تعداد سالهای مربوطه مشخص می‌شود.
8. تعداد ساعات همجواری با بیمار و
9. تعداد ساعات مراقبت از او ک به صورت عدد مشخص می‌شوند.
10. منابع اجتماعی در دسترس برای خانواده :در4 گروه بااین ارزش عددی، سازمان بهزیستی=1، کمیته امداد=2، انجمن غیردولتی=3، خدمات بیمه ای=4 تعریف شده است.
11. متوسط درآمد خانوار درماه(به تومان): به صورت عددی می‌شود.
12. سابقه بیماری در خانواده:با 2پاسخ با ارزش عددی بله=1 وخیر=0 تعریف می‌شود.
13. جنسیت بیمار: با 2پاسخ با ارزش عددی مونث=1 ومذکر=2 تعریف می‌شود.
14. سن بیمار:که به همان صورت سوال 2 ارزش گذاری می‌شود.
15. نوع بیماری: که طبق موضوع این تحقیق شامل 2گروه با اختصاص دادن 2 ارزش عددی به این صورت مشخص شده است. اسکیزوفرن=1، دوقطبی=2
16. مدت بیماری: که به صورت تعداد سالهای بیماری بیمار با یک عدد مشخص می‌شود
3-9-2 پرسشنامه راهکارهای مقابله ای
که شامل 72 سوال در18 طبقه که هر طبقه شامل 4 سوال است که مراقب به هر سوال پاسخ بله با ارزش عددی 1 و خیر با ارزش عددی صفر پاسخ می‌دهد. دامنه هر طبق بین 0-4 می‌باشد. طبقه اول تا پنجم راهکار مقابله ای مساله مداربا دامنه 20-0، طبقه ششم تا دهم راهکار مقابله ای هیجان مدار با دامنه 20-0
وطبقه یازدهم تا هیجدهم راهکارمقابله ای کمتر موثر و غیرمفید با دامنه 32-0را تشکیل میدهند.که در مجموع برای هر مراقب سه ارزش عددی که از مجموع نمرات هر راهکار به دست می‌اید حاصل می‌شود.
3-9-3 پرسشنامه فشار بار مراقبتی بیمار
شامل 24 سوال با 3 ارزش عددی برای هرسوال تعریف شده است. اصلا=0، کم=1، زیاد=2 که برای هر مراقب یک عدد مشخص که از مجموع ارزشهای عددی داده شده به سوالات با دامنه 48-0 بدست می‌اید.
مجموع عددی 15 سوال اول که سه طبقه نخست را در برمی گیرد فشار عینی و مجموع عددی 9 سوال دوم که سه طبقه بعدی را شامل می‌شود فشار ذهنی را نشان می‌دهد.
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم افزار spss ورژن 21 می‌باشد. آزمون های آماری استفاده شده ضریب همبستگی پیرسون،ازمون t مستقل استفاده می‌شود.

Leave a comment