vپایان نامه گرایش دبیران به مشارکت سازمانی و ارتباط آن با رضایت شغلی آنان

دانلود پایان نامه

 تعریف نظری

مشارکت در معنی لغوی ماخوذ از عربی شراکت و انبازی و بهره برداری است ( دهخدا ، ج ۲ ).

در تعاریف دیگر ، مشارکت به معنای دست در دست هم گذاشتن برای انجام دادن کاری است و ابعاد آن می تواند اجتماعی ، فکری ، اقتصادی  و حتی سیاسی باشد .  همچنین مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد برای دستیابی به اهداف گروهی ، همدیگر را یاری دههد و در مسئولیت کار شریک شوند ،بر اساس تعریف فوق ، درگیر شدن ،یاری دادن و مسئولیت پذیری سه ویژگی مهم مشارکت می باشد ( صالحی ریحانی ، ۱۳۸۰  ص ۲۸).

تعریف عملیاتی

در اینجا منظور از مشارکت ، همان مشارکت سازمانی است که شامل کلیه اقداماتی است که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان را در فر آیند تصمیم گیری افزایش می دهد . میزان درگیری و اشتیاق افراد برای پاسخ گویی به خواسته هایی که از شغل آنان انتظار می رود .جهت سنجش میزان گرایش به مشارکت سازمانی از سئوالات ۱۱ تا ۱۵ پرسشنامه تحقیق استفاده شده است

۷-۸-۱  اعتمادسازی سئوال۴

تعریف نظری

در فرهنگ معین واژه اعتماد به معنی وثوق و اطمینان بیان شده است و منظور از اعتماد سازی ، ایجاد اطمینان می باشد .اعتماد به روابط فرادستان و زیر دستان ( اعتماد مدیر به کارمند وبالعکس ) اشاره دارد. اعتماد به علاقه مندی شایستگی، گشودگی و اطمینان به دیگران مربوط می شود ( میشرا واسپریتزر،۱۹۹۷ (۱ (وتن وکمرون ۱۹۹۸ )۲ اشاره دارند که افراد توانمند دارای احساس اعتماد هستند و مطمئن اند که با آنان منصفانه و صادقانه رفتار خواهد شد ، آنهااطمینان دارند که که صاحبان قدرت و اختیار با آنان بی طرفانه رفتار خواهد کرد ، به عبارت دیگر ،اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی است ( وتن و کمرون ، ۱۹۹۸ ص ۱۲۸ ).

 

 

۱-Mishra&Spreitzer

۲- Whetten&Cameron

 

 

۱۲

تعریف عملیاتی

جهت سنجش میزان گرایش به اعتماد سازی از سئوالات ۱۶ تا ۲۰ پرسشنامه تحقیق استفاده شده است.

۸-۸-۱ نظام پاداش دهی سئوال۵

تعریف نظری

پاداش در لغت به معنای مزد ، و سزا است ( دهخدا ، ج ۱ ) . پاداش دهی روشی است برای اینکه به کارکنان گفته شود چه چیزی برای سازمان مهم است ( جعفری،۱۳۷۹)پاداش به جبران زحمت فرد در سازمان درازای وقت و نیرویی که او درسازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف می کند و تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کار گیری رویه ها و روش های کار جدید تر و بهتر گفته می شود . در نظام پاداش دهی ، پاداشی که فرد از سازمان دریافت می دارد یا به خاطر انجام وظایف محول در حد عادی و متعارف است که در این صورت حقوق یا دستمزد نامیده می شود ، یا به دلیل انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری است که در این صورت از پاداش به عنوان مزایای فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می شود ( سعادت ، ۱۳۸۶ ص ۲۵۳) .

تعریف عملیاتی

در این پژوهش منظور از نظام پاداش دهی سیستمی است که بر اساس موازین ، قوانین و شیوه های خاص ، پاداش هر یک از کارکنان تدوین شده و متناسب با کار و عملکرد موثر افراد به آنها پاداش های کمی و کیفی تعلق گیرد جهت سنجش میزان گرایش به پاداش دهی از سئوالات ۲۱ تا ۲۵ پرسشنامه تحقیق استفاده شده میزان گرایش به پاداش دهی از سئوالات ۲۱ تا ۲۵ پرسشنامه تحقیق استفاده شده است .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

Leave a comment