برچسب: وبیمه

اهداف تحقیق اهداف این تحقیق به دو بخش اهداف علمی و اهداف کاربردی تقسیم می شوند که عبارتند از : الف) اهداف علمی : اهداف علمی به طور مستقل از مساله تحقیق مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مساله تحقیق است که مشخص می کند تحقیق چه چیزی را دنبال می…

Read More

– فرضیه های تحقیق مطابق مدل ارائه شده فرضیه های تحقیق عبارت است از:   فرضیه اصلی تحقیق: مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان تاثیر دارد . تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی در سرپرستی بانک ها وبیمه ها با سابقه های فعالیت مختلف تفاوت معنا…

Read More