پایان نامه عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

هيرشي، جرم يا انحراف را ناشي از ضعف يا گسستگي ارتباط فرد يا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه يا جامعه اي مي داند و علقه هاي اجتماعي از نظر او علاقه، مشغوليت ، تعهد ايمان و عقيده مي باشند. فمينيسم ها با بيان شرايط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و […]

پایان نامه عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

نظرات رابرت آگينو و مسنرو روز نفلد: پس از مرتن افرادي چون رابرت اگينو (R.Agino) و مسنر (Massner) و روز نفلد (Rosenpheld) هم در باب انحراف كارهايي را انجام داده اند خلاصه نظرات آنها به قرار ذيل مي باشد: الف) رابرت آگينو: اگينو مي گويد تاكيد عمده نظريه فشار اجتماعي از جمله نظريه مرتن توجه […]

پایان نامه عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

جنایتکار« را به چاپ رسانید صریحا عوامل بزهکاری را ناشی از خصوصیات جسمی فرد دانسته و برای آنان ویژگیهای خاص جسمی در نظر گرفته است. لمبروزو از مجموع مطالعات خود به این نتیجه رسید که بزهکاران را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: بزهکاران اتفاقی بزهکاران عاطفی بزهکاران بالفطره(توانا، 1377 ( لمبروزو ۱۸۳۶ – ۱۹۰۹ […]

پایان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

تحلیل بزهکاری زنان بسیاری از‌ نتیجه‌گیری‌های مرتبط با بزهکاری مبتنی بر تحلیل‌های متفاوتی است که‌ نسبت به بزهکاری مردان و زنان‌وجود دارد.توضیح آن که،از لحاظ اجـتماعی،ارتکاب‌ جرم در مـورد مردان یک کردار و واکنش‌”عادی‌”و”طبیعی‌”محسوب می‌شود که در پاسخ به‌ عوامل‌ متعدد وهدایت کننده مانند مشکلات زندگی،تشویق و تاثیر هم سن و سالان،ضرورت و نیاز،طمع،و امثال […]

پایان نامه شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

براساس ديدگاه پارسونزنيز نظام فرهنگي كه بالاترين مقداراطلاعات رادراختيـار دارد، تأثير مسلمي بر ديگر نظـام هـا دارد. در نتيجـه تغييراتـي كـه در نظـام فرهنگـي صورت ميگيرد، جامعه را عميقاً و براي مـدتي طـولا ني تحـت تـأثيرقـرار مـي دهـد(غفاري و ابراهيمي لويه،۱۳۸۴). اولريك بك نيز در كتاب «جامعـة ريـسك» مدرنيتـة متأخر و پيامدهاي فرهنگي آن را […]

پایان نامه شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-6 اهداف پژوهش هدف كلي اين پژوهش شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری است. اهداف فرعي عبارت اند از بررسي ميزان جرائم بر حسب گروه هـاي سـني، تحـصيلي، وضـعيت تأهل و وضعيت فعاليت اقتصادي، منطقه مسكوني و بررسي ميزان تعلقات اجتماعي، دين داري و سن ازدواج زنان زندانی […]

پایان نامه نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن

چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیل و با هدف شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن, شناسایی ارتباط میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی, شناسایی میزان سهم زنان روستایی در تولید, شناخت عوامل موثر بر فعالیت زنان در خانوارهای روستایی شهرستان فومن, سهم زنان روستایی فومن از درآمد خانوار تهیه شده […]