برچسب: زیرساختی

– تعریف تامین مالی پروژه محور اصطلاح تامین مالی پروژه محور را اغلب به اشتباه به عنوان شیوه عمومی تامین مالی یک پروژه تعریف می نمایند. تعاریف مصطلح در زمینه تامین مالی پروژه محور بر توانمندی های بهره ور یک واحد اقتصادی(به عنوان مثال یک پروژه) و تامین مالی ساخت و عملیات چنین واحدهایی متمرکز…

Read More

اهمیت پروژه های زیرساختی نقش و اهمیت اجرای پروژه های مختلف زیرساختی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. از آن جا که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاتر می باشند لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسریع و تسهیل در اجرای پروژه های مذکور…

Read More