جنسیت مونث در آمار جنایی چنان که قبلا گفته شد،مطالعات جرم‌شناسی در صددند تا در ارائه آمار جرائم،نقیصه‌ فقدان توجه به جرائم زنان،تا قبل از سالهای 1960 را مـرتفع نـموده‌ و گزارشاتی‌ در خصوص تبیین رفتار مجرمانه به‌ نحوی‌ که‌ هم مردان و هم زنان را شامل شود،ارائه دهند. پس از این زمانی است که…

Read More

براساس ديدگاه پارسونزنيز نظام فرهنگي كه بالاترين مقداراطلاعات رادراختيـار دارد، تأثير مسلمي بر ديگر نظـام هـا دارد. در نتيجـه تغييراتـي كـه در نظـام فرهنگـي صورت ميگيرد، جامعه را عميقاً و براي مـدتي طـولا ني تحـت تـأثيرقـرار مـي دهـد(غفاري و ابراهيمي لويه،۱۳۸۴). اولريك بك نيز در كتاب «جامعـة ريـسك» مدرنيتـة متأخر و پيامدهاي فرهنگي آن را…

Read More

2-3 تأثيرپذيري پيشگيري اجتماعي ازتحولات اجتماعي پيشگيري اجتماعي را ميتوان نسل حقوق بشري پيـشگيري از جـرم دانـست كـه در بستر نظريه هاي انتقادي جرمشناسي متولد شده اسـت (ابراهيمـي, ۱۳۹۰). ايـن نـوع پيشگيري موضوع اصلي مطالعات علوم جنـايي اسـت كـه جايگـاه ويـژه اي در ميـان انـواع راهبردهـاي پيـشگيرانة حـوزة مطالعـات جـرم شـناختي پيـدا كـرده و تمايـل…

Read More

2-1 مقدمه در این فصل ، بعد از مطرح ساختن تعاریف به تبیین هدف عوامل موثر بر انحرافات از یک سو از منظر رویکردهای زیست شناختی و روانشناختی و از سوی دیگر از منظر رویکردهای مختلف جامعه شناختی و بیان انتقادات و نواقص موجود در این رویکردها مورد بررسی قرار گرفته است. رویکردهای زیست شناختی…

Read More

1-6 اهداف پژوهش هدف كلي اين پژوهش شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری است. اهداف فرعي عبارت اند از بررسي ميزان جرائم بر حسب گروه هـاي سـني، تحـصيلي، وضـعيت تأهل و وضعيت فعاليت اقتصادي، منطقه مسكوني و بررسي ميزان تعلقات اجتماعي، دين داري و سن ازدواج زنان زندانی…

Read More

1-4 فرضیات پژوهش به نظر میرسد بین از هم گسيختگي و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط معناداري وجود دارد. به نظر میرسد بين محيط زندگي و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط معناداري وجود دارد. به نظر میرسد بين پايگاه اجتماعي زنـان مجـرم و ارتکاب جرم ارتباط معناداري وجود دارد. به نظر میرسد بين…

Read More

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق دامنه انحرافات اجتماعي بسيار گسترده است و پيشرفته ترين آن، عملـي اسـت كـه بـه لحـاظ قانوني خلاف شمرده ميشود و عامل اصلي آن متهم و محكوم و بـه زنـدان مـي شـود و شـكي نيست اين طيف وسيع متأثر از عوامل مختلف ناشي از موقعيتها و شرايط اجتماعي است، نظير گسيختگي…

Read More

1-2 بیان مسئله جرم و انحراف از هنجارهاي رسمي تاريخچه اي به قدمت زندگي انسان دارد و از زما نهاي بسيار دور يكي از مسائل مورد توجه انديشمندان اجتماعي بوده است . پرداختن به مسائل زنان به ويژه در دوره هاي اخير همواره مورد بحث و گفتگوهاي فراوان بوده و برخي از اين جرائم يا…

Read More

مناطق صنعتی فعال به عنوان قطبهاي جاذب جمعیت به فراخوانـی نیـروي کار از نقاط مختلـف کشـور خـود و یـا دیگـر کشورهاي جهان پرداختند و مازاد جذب نشدة این نیــروها را در سکونتگاههـایی نامناسب و یا سرپناههایی سرهمبندي شده در نقاطی به خصوص از شهر گرد هم آوردند و اینگونه حاشیه نشینی چهـرة خود را آشکار…

Read More

1-1 مقدمه‌ جرایم معمول در غالب شهرهاي جهان تهدیدي جدي براي جان و دارایی انسانها اسـت . فراوانـی ایـن جـرایم در محـیط هـاي شهري نه فقط با اصول مسلم نظام اجتماعی تعارض دارد، بلکه رنج انسانها، هدر رفتن منابع اقتصادي، سرخوردگی شهروندان، وخامت کلی کیفیت زندگی و ضایعات سنگین دیگر را به دنبال میآورد. بررسیها…

Read More