کشاورزی

دانلود پروژه رشته کشاورزی با عنوان پیشرفت هایی در کاهش آسیب میوه ها و سبزیجات در طول انجماد – قسمت چهارم

تنظیم کننده های رشد گیاه پیش بردن رشد و بازداری از آن بر یک رنج وسیع از فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در بافتهای گیاهان اثر می کند. تعدیل این فرایندها ممکن است تحمل به انجماد را تغییر دهد و نشان داده شده که حساسیت بافتهای گیاهی به آسیب انجماد بوسیله Read more...