دسته: کشاورزی

تنظیم كننده های رشد گیاه پیش بردن رشد و بازداری از آن بر یك رنج وسیع از فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیكی در بافتهای گیاهان اثر می كند. تعدیل این فرایندها ممكن است تحمل به انجماد را تغییر دهد و نشان داده شده كه حساسیت بافتهای گیاهی به آسیب انجماد بوسیله مقدار و تعادل تنظیم كننده…

Read More