دسته: پایان نامه ها

ده اند. جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیتتاهلفراوانيدرصد فراوانيمرد20585.5زن3514.6جمع240100.0 نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت 4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن همان طور که نتایج به دست آمده از جدول (4-2) نشان میدهد، از بین 240 نفر نمونه 2/84 % در گروه سنی 30 تا 40 سال قرار داشته اند…

Read More

مقررات مورد رعایت بخش خصوصی در مقایسه با دستگاه اجرایی بخش عمومي‌ بسیار ناچیز است (کمیته حسابرسی عملیاتی 1368 ،127).2-14-2-3- حسابرسی دولتی از دیدگاهGAAFR:حسابرسی دولتی با توجه به ماهیت و شیوه رسیدگی به فعالیت‌ها و عملیات دستگاه‌های اجرایی، به دو گونه بخشبندی می‌شود: (GAAFR,1980)حسابرسی مالی:طبق استاندارد شماره 200ایران (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ایران 1388،45) هدف…

Read More

مقامات مسئول آن مراجع و با اعزام هیات تحقیق خواهد نمود و ضمن بررسی و تحلیل قضیه، تصمیمات لازم در مورد دستگاه متخلف اتخاذ و نتیجه را علاوه بر مراجع ذی-ربط (به منظور اجرای خواسته کمیسیون) به شاکی یا گزارش دهنده نیز اعلام مي‌ دارد.گفته شده رسیدگی شکایات در کمیسیون اصل (90) ماهیت خاص پارلمانی…

Read More

آیینننامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی(مصوب سال 1371) دیوان محاسبات کشور موظف شده موارد تخلف را هر سه ماه یک بار به روسای قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نماید.9-9- به موجب ماده (22) قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب سال 1370) نماینده ای…

Read More

پرسش از منابع داخلی و خارجی شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، برای تعیین این که صورتهای مالی انعکاس دهنده تصویری نامطلوب و نسبتاً کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی هستند یا خیر؟ جمعآوری مي‌ کنند.عبارت «رسیدگی» را نیز میتوان به مواردی اطلاق نمود که ناظر به رسیدگی…

Read More

(صابری، 1388). 2-10- فرآیند حسابرسی و بررسیهای فنی و مالی در دیوان محاسبات کشور:قوه مقننه به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور است که در عین حال، تبلور عینی حاکمیت مردم به شمار میرود، نظارتها و تصمیمات این قوه در امر دخل و خرج عمومي‌ که میتواند بیان کننده اراده و خواست مردم باشد…

Read More

اين که هيئت رأي بر انتقال ملک دولت يا شهرداري صادر نمود، رأي صادره به مرجع ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود تا مرجع مربوطه حداکثر ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي، نماينده خود را جهت امضاي سند انتقال، به دفترخانه‌اي که واحد ثبتي معين مي‌نمايد، اعزام کند که چنانچه ظرف مهلت مقرر، نماينده مرجع دولتي يا…

Read More

قضايي بسيار زياد شده بود که در نتيجه مقنن در اين جهت اقدام نموده و براي رفع اين مشکل اجتماعي و تسهيل در امر مالکيت و صدور سند رسمي مبادرت به تصويب اين قانون نمود. مبحث سوم: مراجع رسيدگي‌کنندهقبل از ورود به حيطه تبيين مراجع رسيدگي‌کننده و توضيح حدود صلاحيت آن‌ها، در‌خصوص حدود و شمول…

Read More

مورد قرار مرور زمان كه در راي سوم شوراي ثبت راجع به آن اظهارنظر شده اولاً دادگاه موضوع تصرفات را براي احراز مرور زمان مورد رسيدگي قرار داده و تاييد نموده، ثانياً رد عرض حال موارد متعدد طبق قانون آيين دادرسي دارد و از لحاظ اثر و نتيجه فرقي بين آن ها نيست و قرار…

Read More

پرداخته و صدور قرار سقوط دعوي در خصوص اين پرونده با مفهوم ماده18 قانون ثبت که تقاضاي مستدعي ثبت را شرط صدور چنين قراري دانسته، منطبق نبوده است، قرار فرجام خواسته را نقض کرده است. موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي کشور طرح گرديده و اکثريت به شرح زير رأي داده‌اند: ” مستنبط…

Read More