دسته: مهندسی کشاورزی

  مقدمه يكي از تركيبات تشكيل دهنده بسياري از مواد مهم موجود در سلولهاي زنده، ازت است. مهمترين اين تركيبات كه بيشتر مورد توجه هستند عبارتند از اسيدهاي آمينه، پروتئين ها (آنزيم) و اسيدهاي نوكلئيك (DNA , RNA) در حالي كه ساير تركيبات ازت دار، مانند پلي آمين ها و كلروفيل ممكن است نقش مهمي…

Read More

مطالعات نشان مي دهد كه كنترل مواد ورودي به يك راه متابوليكي از طريق تنظيم فعاليت آنزيم مربوط به واكنش هايي انجام مي گيرد كه از حالت تعادل، بسيار فاصله دارند‌، يعني تغييرات انرژي آزاد آنها بسيار منفي است. از جدول شمارة‌37 مي توان چنين استباط كرد كه بهترين واكنش هايي كه مي تواند در…

Read More

  واكنش هاي تاريكي در اين بخش به اين موضوع مي پردازيم كه مولكول هاي پرانرژي چگونه براي توليد تركيبات قندي يا كربوهيدرات ها مورد استفادة ‌گياه قرار مي گيرند. الف- چرخة كلوين: در سالهاي بين 1946 تا 1953 سه تن از دانشمندان به نامهاي ملوين كلوين، جيمز بشام و آندروبنسون راه متابوليكي تبديل گازكربنيك…

Read More

میانگین عمر گونه های مختلف علف لیمو 5 سال است ولی فقط تا 3 سال بازدهی اقتصادی دارند. مقدار محصول پیکر رویشی علف لیمو (گونه وینتریانوس) در سالهای دوم و سوم به حداکثر می رسد و از سال سوم به بعد از عملکرد کاسته می­شود. در همین ارتباط در سال اول رویش 142 کیلوگرم، در…

Read More

اسانس گونه های فلاکسوسوس، سیرتاتوس و پندولوس به عنوان مخزن «سیترال» شناخته شده است به طوری که مقدار «سیترال» در اسانس پندولوس بین 85 تا 90 درصد و در اسانس سیتراتوس 80 درصد می باشد. اسانس گونه های مارتینی و ناردوس به عنوان مخزن گرانیول شناخته شده است. در این ارتباط اسانس گونه مارتینی حاوی…

Read More

مقدمه در قرن حاضر تحقیقات گسترده ای بر روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته و داروهایی با ماده مؤثر طبیعی افقهای جدیدی را برای جامعه پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. به طوری که در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را داروهایی با منشأ طبیعی و گیاهی تشکیل می دهد…

Read More

3-1- مناطق کشت سیب زمینی در ایران سیب زمینی تقریباً در تمام استانهای ایران، از مناطق بیابانی تا مناطق مرطوب کرانه دریای خزر کشت می شود، ولی سه ناحیة عمده تولید سیب زمینی در کشور عبارتند از: 1-  منطقة البرز: این منطقه از آذربایجان شرقی در شمال غربی کشور تا خراسان در شمال شرقی امتداد…

Read More

1- اسید های آمینه(۲) اسید های آمینه ضروری موجود در غدة سیب زمینی شامل: 6% آرژنین، 2/2% هیستیدین، 7/7% لایزین، 6/1% تریپتوفان، 6/6% فنیل آلانین، 1/2% سیستئین، 3/2% متیونین، 9/5% ترئونین و 1/6% والین می باشد. پروتئین موجود در غدة سیب زمینی دارای مقدار ناچیزی از اسید های آمینة سولفور دار و همچنین هیستیدین می…

Read More

– استفاده از نشانگرها در زمينة غذاداروها( Nutraceutical ): تاکنون نشانگرهاي مولکولي مبتني بر DNA در طيف وسيعي از مطالعات مربوط به گياهان زراعي خوارکي استفاده شده‌اند. اين موارد استفاده، شامل مطالعة تنوع ژنتيکي، شناسايي ارقام، مطالعات اصلاحي،‌ شناسايي ژن‌هاي مقاومت به بيماري،‌ شناسايي محل ژن‌هاي صفات کمي ( QTL )، آناليز تنوع ژرم‌پلاسم خارجي،…

Read More

– نشانگرهاي مولکولي بخش مهم بعدي داراي کاربرد فراوان در حوزة گياهان دارويي، “نشانگرهاي مولکولي” است. قبل از اينکه به موارد کاربرد نشانگرهاي مولکولي پرداخته شود، لازم است دلايل لزوم استفاده از نشانگرهاي مولکولي در زمينة گياهان دارويي ذکر شود: 3-1- دلايل استفاده از نشانگرهاي مولکولي در زمينة گياهان دارويي: فاکتورهايي همچون خاک و‌ شرايط…

Read More