دسته: مهندسی کشاورزی

  مقدمه یكی از تركیبات تشكیل دهنده بسیاری از مواد مهم موجود در سلولهای زنده، ازت است. مهمترین این تركیبات كه بیشتر مورد توجه هستند عبارتند از اسیدهای آمینه، پروتئین ها (آنزیم) و اسیدهای نوكلئیك (DNA , RNA) در حالی كه سایر تركیبات ازت دار، مانند پلی آمین ها و كلروفیل ممكن است نقش مهمی…

Read More

مطالعات نشان می دهد كه كنترل مواد ورودی به یك راه متابولیكی از طریق تنظیم فعالیت آنزیم مربوط به واكنش هایی انجام می گیرد كه از حالت تعادل، بسیار فاصله دارند‌، یعنی تغییرات انرژی آزاد آنها بسیار منفی است. از جدول شمارة‌37 می توان چنین استباط كرد كه بهترین واكنش هایی كه می تواند در…

Read More

  واكنش های تاریكی در این بخش به این موضوع می پردازیم كه مولكول های پرانرژی چگونه برای تولید تركیبات قندی یا كربوهیدرات ها مورد استفادة ‌گیاه قرار می گیرند. الف- چرخة كلوین: در سالهای بین 1946 تا 1953 سه تن از دانشمندان به نامهای ملوین كلوین، جیمز بشام و آندروبنسون راه متابولیكی تبدیل گازكربنیك…

Read More

میانگین عمر گونه های مختلف علف لیمو 5 سال است ولی فقط تا 3 سال بازدهی اقتصادی دارند. مقدار محصول پیکر رویشی علف لیمو (گونه وینتریانوس) در سالهای دوم و سوم به حداکثر می رسد و از سال سوم به بعد از عملکرد کاسته می­شود. در همین ارتباط در سال اول رویش 142 کیلوگرم، در…

Read More

اسانس گونه های فلاکسوسوس، سیرتاتوس و پندولوس به عنوان مخزن «سیترال» شناخته شده است به طوری که مقدار «سیترال» در اسانس پندولوس بین 85 تا 90 درصد و در اسانس سیتراتوس 80 درصد می باشد. اسانس گونه های مارتینی و ناردوس به عنوان مخزن گرانیول شناخته شده است. در این ارتباط اسانس گونه مارتینی حاوی…

Read More

مقدمه در قرن حاضر تحقیقات گسترده ای بر روی گیاهان دارویی انجام پذیرفته و داروهایی با ماده مؤثر طبیعی افقهای جدیدی را برای جامعه پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. به طوری که در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را داروهایی با منشأ طبیعی و گیاهی تشکیل می دهد…

Read More

3-1- مناطق کشت سیب زمینی در ایران سیب زمینی تقریباً در تمام استانهای ایران، از مناطق بیابانی تا مناطق مرطوب کرانه دریای خزر کشت می شود، ولی سه ناحیة عمده تولید سیب زمینی در کشور عبارتند از: 1-  منطقة البرز: این منطقه از آذربایجان شرقی در شمال غربی کشور تا خراسان در شمال شرقی امتداد…

Read More

1- اسید های آمینه(۲) اسید های آمینه ضروری موجود در غدة سیب زمینی شامل: 6% آرژنین، 2/2% هیستیدین، 7/7% لایزین، 6/1% تریپتوفان، 6/6% فنیل آلانین، 1/2% سیستئین، 3/2% متیونین، 9/5% ترئونین و 1/6% والین می باشد. پروتئین موجود در غدة سیب زمینی دارای مقدار ناچیزی از اسید های آمینة سولفور دار و همچنین هیستیدین می…

Read More

– استفاده از نشانگرها در زمینة غذاداروها( Nutraceutical ): تاکنون نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA در طیف وسیعی از مطالعات مربوط به گیاهان زراعی خوارکی استفاده شده‌اند. این موارد استفاده، شامل مطالعة تنوع ژنتیکی، شناسایی ارقام، مطالعات اصلاحی،‌ شناسایی ژن‌های مقاومت به بیماری،‌ شناسایی محل ژن‌های صفات کمی ( QTL )، آنالیز تنوع ژرم‌پلاسم خارجی،…

Read More

– نشانگرهای مولکولی بخش مهم بعدی دارای کاربرد فراوان در حوزة گیاهان دارویی، “نشانگرهای مولکولی” است. قبل از اینکه به موارد کاربرد نشانگرهای مولکولی پرداخته شود، لازم است دلایل لزوم استفاده از نشانگرهای مولکولی در زمینة گیاهان دارویی ذکر شود: 3-1- دلایل استفاده از نشانگرهای مولکولی در زمینة گیاهان دارویی: فاکتورهایی همچون خاک و‌ شرایط…

Read More