دسته: مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد گرمسار (كوشك) موضوع: ارزیابی درونی گروه آموزشی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار   رشته: مدیریت آموزشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مقطع: كارشناسی ارشد     استادراهنما: دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم     استادمشاور: دکترنادرسلیمانی   استادداور: دكتر احمد حدادیان     نام محقق: شروین سلیمانیان       Islamic Azad University Garmsar…

Read More

چكیده تحقیق حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان با تاكید بر سامانه GIS  در سال تحصیلی  88-1387 انجام شد. جامعه آماری شامل كلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش استان سمنان به تعداد 36 نفر وحجم نمونه نیز به علت كم ومحدود بودن جامعه آماری …

Read More

                                                                               واحد گرمسار     پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) موضوع تحقیق: بررسی میزان مشارکت اعضاء هیئت علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10   استاد راهنما: دکتر محمد جوادی پور       استاد مشاور: دکتر غلامعلی…

Read More

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار     موضوع:   بررسی عوامل مؤثر بر عملكرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE     رشته: مدیریت آموزشی     مقطع: كارشناسی ارشد     استاد راهنما: دكتر پری ناز بنی سی     استاد مشاور: دكتر بیژن عبدالهی       نگارش: مهدی فراست  …

Read More