دسته: محیط زیست

  دماي هوا دما به عنوان نمايه اي از شدت گرما ، يکي از عناصر اساسي شناخت هواست با توجه به دريافت نامنظم انرژي خورشيدي توسط زمين ، دماي هوا در سطح زمين داراي تغييرات زياد است که به نوبه خود سبب تغييرات ديگري در ساير عناصر هواشناسي مي گردد دماي هوا توسط دماسنج اندازه…

Read More

  براي آزمون همبستگي به صورت علمي ابتدا بايد با فرمول زير مقدار t محاسباتي را حساب کرد. سپس با توجه به درجه آزادي n-2 و سطح اطمينان مورد نظر به جدول t-student مراجعه کرد و t را پيدا کرد.                          |محاسباتي t|>|جدول t| ما براي اين حوزه عمليات کشيدن مختصات و رسم گرديان را…

Read More

  : داده هاي ايستگاه A : داده هاي اصلاح شده براي ايستگاه : شيب خطي که داده هاي مربوط به آن صحيح است. : شيب خطي که داده ها بايد اصلاح شود. همان طور که ديده مي شود در نمودار بناک سادات ، در شيب خط تغييرات زيادي وجود دارد که اين شکستگي نشان…

Read More

  هوا به مفهوم تغييرات کوتاه مدت وضعيت جوي است با بررسي برخي خصوصيات مشخص اتمسفر که مدام در حال تغيير است و تعيين وضعيت آنها در هر لحظه ، مي توان به وضعيت هوا پي برد . متغيرهاي مهم مؤثر در تعيين هوا عبارتند از : دما رطوبت ديد افقي ، مه ، ……

Read More

  روشهاي ماكروسكوپي، براين منبا استوارند كه، پروسه تعليق به طور كلي يك سطح پيش رفته از كشش در امتداد بستر است. بنابراين ميزان كل رسوب حمل شده مقدمتاً بايستي به پارامتر برشي مربوط گردد و در اين ارتباط بين بار بستر و بار معلق فرقي وجود ندارد. روابط پيشنهادي در اين دسته روشها و…

Read More

  حل مدلهاي ريپاي پيچيده جز از طريق روشهاي عددي و در اختيار داشتن كامپيوترهاي با سرعت زياد ميسر نمي گردد، ولي حل مدلهاي رياضي ساده، اگر چه حل معادلات دقيق مي باشد ولي جواب همراه با تقريب زياد و از دقت كمي برخوردار است. بنابراين براي حل مدلهاي رياضي دو راه حل پيشنهاد شده…

Read More

  ساليان متمادي است انسان در تقابل با پديده هاي طبيعي بوده و همواره در معرض خطرات ناشي از وقوع پديده هاي زيانباري نظير سيل قرار داشته است. در حال حاضر نيز سالانه خسارات مالي و جاني فراواني بر اثر بروز سيلابهاي عظيم به مردم وارد مي شود. به طور مثال وقوع سيلاب در 12…

Read More

  زباله عامل بيماريزا FHG مواد خام چندين كارخانه بزرگ صنعتي كه در صورت عدم مديريت مي تواند مشكل ساز باشد 000/000/200 هزينه جمع آوري 000/000/150 زباله را از مردم بخرند   انواع زباله زباله شهري زباله صنعتي زباله خطرناك   زباله شهري اجزاي تشكيل دهنده مشخصات پس ماند مواد غذايي باقي مانده مواد گوشتي…

Read More

  انواع ظروف نگهداري زباله ظروفي كه قابل تخليه باشند ظروفي كه همراه زباله جمع آوري مي شوند و مورد استفاده مجدد قرار نمي گيرند ظروفي كه پس از پر شدن با ظروف خالي عوض مي گردند جلوي بازار براي زباله هاي حجيم                                                           1) نيازي به ضدعفوني و شستشو ندارد مزاياي استفاده از كيسه…

Read More

  بيماريهاي ناشي از زباله استفاده از گوشت، لبنيات و پوست دامهاي آلوده اي كه از مواد زايد گياهي موجود در زباله هاي شهري تغذيه مي كنند، موجب ابتلاي انسان به بيماريهاي مختلف و مشترك بين انسان و حيوان مي گردد به عنوان مثال بيماريهايي نظير بروسلولز يا تب مالت (Brucellosis)‌‌، ليپوسپيروزيس (Leptospirosis)، كسيت هيداتيك…

Read More