مهندسی کشاورزی

دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واکنش های تاریکی – قسمت نهم

اغلب گونه های گیاهی، حاوی تعدادی از متابولیت های ثانویه هستند و طیف وسیعی از این ترکیبات، حتی اگر اغلب در سطوح نسبتاً پایینی باشند،‌ می توانند در انتخاب میزبان به وسیله حشرات مشارکت کنند. پذیرش غذا به وسیله لارو پروانه کرم ابریشم، نیازمند وجود مخلوطی ازترپنوئیدها و فلاوونوئیدها در Read more...

مهندسی کشاورزی

دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واکنش های تاریکی – قسمت هشتم

گیاهان در حد وسیعی از ترکیبات فنلی ، پلی کتیدها و ترپنوئیدها به عنوان آنتی بیوتیک استفاده می کنند. برخلاف آنتی بیوتیکهای قارچی و قارچ کش های مصنوعی، آنتی بیوتیک های گیاهی به طور غیر تخصصی فعالیت می کنند،‌ بنابراین ، برای اینکه بتوانند در حد مطلوب فعال باشند باید Read more...

مهندسی کشاورزی

دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واکنش های تاریکی – قسمت هفتم

ترکیب پیش ساخت های مختلف، می تواند آلکالوئیدهایی تولید نماید که از نظر پیچیدگی ساختمانی از همه‌ متابولیت های ثانویه پیچیه تر بوده و به علت داشتن فعالیت حیاتی متنوع، دارای اهمیت ویژه ای باشند . برخی نمونه های این آلکالوئیدهای بسیار پیچیده را می توان در شکل شماره ۲۴۸ Read more...

مهندسی کشاورزی

دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واکنش های تاریکی – قسمت ششم

ب- لیگنین- لینگنین از نظر فراوانی، فراوانی،‌ دومین پلیمر موجود در موجودات زنده است که وظایف ساختمانی مهمی در گیاهان ایفا می نماید، بنابراین نمی توان آن را در زمره ترکیبات ثانویه کلاسیک به حساب آورد. با وجود این،‌‌ لینگنین مستقیماً از متابولیسم فنیل پروپانوئید مشتق می شود. در سال Read more...

مهندسی کشاورزی

دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واکنش های تاریکی – قسمت پنجم

بعد از ورود ازت به صورت نیترات در ریشه گیاه و قبل از اینکه به ازت آلی در ساختمان پروتئین ذخیره ای بذر تبدیل گردد، ممکن است در موقعیت های متفاوت به صورت آمونیاک آزاد شود. در هر یک از این موقعیت ها آمونیک بسرعت به صورت گروه آمیدی گلوتامین Read more...

مهندسی کشاورزی

دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره واکنش های تاریکی – قسمت چهارم

  مطالعای که روی گیاه لوبیا انجام گرفته است بخوبی نشان می دهد که آنزیم گلوتامین سنتتاز به وسیله یک خانواده کوچک چند ژنی رمزگشایی می شود. یک مدل ساده از نحوه کنترل ژنی تولید این آنزیم در لوبیا در شکل شماره‌ ۲۳۱ نشان داده شده است. نقش پنجمین ژن Read more...