دانلود پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش :

حسابداری

 

عنوان :

موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

 

استاد راهنما :

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

 

استاد مشاور :

دکتر احمد یعقوب نژاد

  

تابستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

۵-۷-۱ پیشنهادها ی ناشی از تحقیق……………………………………………………………………………….۱۳۱

۵-۷-۲ پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده……………………………………………………………………..۱۳۲

 

                                     فهرست جدول ها

شماره                                                 عنوان                                                  صفحه

۲-۱        مقایسه بین حسابرسی صورتهای مالی،حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی………………۱۴

۲-۲        مقایسه بین حسابرسی مستقل، داخلی، دیوان محاسبات و مالیاتی………………………………….۱۵

۳-۱        پنج فرضیه مورد آزمون در این تحقیق……………………………………………………………………….۶۸

۳-۲        ضریب آلفا…………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۳        ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………۷۱

۴-۱        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال یک از فرضیه ی اول…………………………………………….۸۱

۴-۲        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی اول…………………………………………….۸۱

۴-۳        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی اول……………………………………………۸۲

۴-۴        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی اول…………………………………………۸۲

۴-۵        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی اول…………………………………………..۸۲

۴-۶        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی اول…………………………………………..۸۳

۴-۷        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی اول…………………………………………..۸۳

۴-۸        خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی اول………………………………………….۸۴

۴- ۹       خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی دوم…………………………………………….۸۴

۴-۱۰      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی دوم…………………………………………….۸۵

۴-۱۱      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی دوم……………………………………………۸۵

۴-۱۲      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی دوم………………………………………..۸۵

۴-۱۳      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی دوم………………………………………….۸۶

۴-۱۴      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی دوم………………………………………….۸۶

۴-۱۵      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی دوم…………………………………………..۸۷

۴-۱۶      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هشتم از فرضیه ی دوم………………………………………….۸۷

۴-۱۷      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی سوم……………………………………………۸۸

۴-۱۸      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی سوم……………………………………………۸۸

۴-۱۹      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی سوم………………………………………….۸۸

۴-۲۰      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی سوم……………………………………….۸۹

۴-۲۱      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی سوم…………………………………………۸۹

۴-۲۲      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی چهارم…………………………………………۹۰

۴-۲۳      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی چهارم………………………………………..۹۰

۴-۲۴      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی چهارم……………………………………….۹۰

۴-۲۵      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی چهارم…………………………………….۹۱

۴-۲۶      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی چهارم………………………………………۹۱

۴-۲۷      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی چهارم………………………………………۹۱

۴-۲۸      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال هفتم از فرضیه ی چهارم………………………………………۹۲

۴-۲۹      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال اول از فرضیه ی پنجم…………………………………………..۹۲

۴-۳۰      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال دوم از فرضیه ی پنجم………………………………………….۹۳

۴-۳۱      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال سوم از فرضیه ی پنجم…………………………………………۹۳

۴-۳۲      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال چهارم از فرضیه ی پنجم………………………………………۹۳

۴-۳۳      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال پنجم از فرضیه ی پنجم………………………………………..۹۴

۴-۳۴      خلاصه پاسخهای داده شده به سؤال ششم از فرضیه ی پنجم………………………………………..۹۴

۴-۳۵      نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………..۹۵

۴-۳۶      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری …………………………………………………………………….۹۶

۴-۳۷      آزمون خی دو فرضیه اول (میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری)………………………………۹۷

۴-۳۸      میزان شناخت از حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………۹۸

۴-۳۹      آزمون دو جمله ای فرضیه اول…………………………………………………………………………………۹۹

۴-۴۰      آزمون t  فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………۱۰۰

۴-۴۱      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………..۱۰۱

۴-۴۲      آزمون خی دو فرضیه دوم (میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری)………………………۱۰۲

۴-۴۳      میزان مزیت اقتصادی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…………..۱۰۳

۴-۴۴      آزمون دو جمله ای فرضیه دوم………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۴۵      آزمون t فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۴-۴۶      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ………………………………………………………..۱۰۶

۴-۴۷      آزمون خی دو فرضیه سوم (تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری)…………………۱۰۷

۴-۴۸      تردید در مورد پیچیدگی حسابرسی کامپیوتری ( بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……….۱۰۸

۴-۴۹      آزمون دو جمله ای فرضیه سوم……………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۵۰      میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری ……………………………………………….۱۱۱

۴-۵۱      آزمون خی دو فرضیه چهارم (میزان دسترسی به نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری)…….۱۱۲

۴-۵۲      میزان دسترسی به نرم افزار حسابرسی کامپیوتری (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)…….۱۱۳

۴-۵۳      آزمون دو جمله ای فرضیه چهارم…………………………………………………………………………..۱۱۴

۴-۵۴      آزمون t  فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۴-۵۵      میزان تناسب سیستمهای اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزار حسابرسی کامپیوتری …….۱۱۶

۴-۵۶      آزمون خی دو فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………۱۱۷

۴-۵۷      میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی شهرداری تهران با نرم افزارهای  حسابرسی کامپیوتری                                                                                                                                                                           (بدون در نظر گرفتن گزینه متوسط)……………………………………………………………………………………..۱۱۸

۴-۵۸      آزمون دو جمله ای فرضیه پنجم…………………………………………………………………………….۱۱۹

۴-۵۹      آزمونt  فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………….۱۲۰

۴-۶۰      آزمون فریدمن(اولویت بندی عوامل)……………………………………………………………………..۱۲۱

۴-۶۱      آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۵-۱        مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پیشینه پژوهش…………………………………………………………..۱۳۰

 

                                 فهرست نمودارها

 

شماره               عنوان                                                                               صفحه

 

۲-۱        فرآیند مطالعه و ارزیابی کنترل های حسابداری و فرآیند حسابرسی……………………………….۲۸

۴-۱        جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..۷۹

۴-۲        سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………….۷۹

۴-۳        نوع تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………۸۰

۴- ۴       مدت تجربه عملی در حسابرسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………۸۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

دانلود پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده مدیریت و حسابداری

 پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

(رشته حسابداری)

عنوان

نقش کیفیت گزارشگری در کاهش اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایه گذاری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محسن حمیدیان

خرداد۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول؛ کلیات پژوهش

۱-۱ دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۴ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۴-۱ هدف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۴-۲ هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵ سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۶ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۷  متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۷-۱متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۷-۲ متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۷-۳ متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۸ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۹ داده ها ونحوه جمع آوری آن­ها……………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۱۰ قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۱۰-۱ قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۱-۱۱ تعریف واژگان تخصصی پژوهش………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۱۱-۱ کیفیت گزارشگری……………………………………………………………………………………………………………….۱۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

۱-۱۱-۲  سرمایه­گذاری سرمایه­گذاری…………………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۱۱-۳ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۱۲ ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۱۳ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

فصل دوم؛ ادبیات پژوهش

۲-۱ دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲ گفتاراول؛گزارشگری مالی……………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-۱ کیفیت گزارشگری…………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۲ عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۳ گفتار دوم؛ سیاست­های تقسیم سود………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۳-۱ مفهوم سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۳-۲ تئوری‌های تقسیم سود……………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۳-۳ تئوری تقسیم سود باقیمانده…………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۳-۴ تئوری علامت­دهی…………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۳-۵ تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

۳-۲-۶ فرضیه هزینه نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۳-۷ فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۳-۸ فرضیه پاداش مدیریت……………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۳-۹ فرضیه‌های پیامدی و جانشینی…………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۳-۱۰ تئوری بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۳-۱۱ تئوری پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۳-۱۲ عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………۳۸

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

۲-۳- ۱۳ نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود ……………………………………..۴۱

۲-۳-۱۴ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………….۴۳

۲-۳-۱۵ سودآوری و تقسیم سود…………………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۴ گفتار چهارم؛ سرمایه­گذاری…………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۴-۱ سرمایه گذاری سرمایه­ای………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۴-۱-۱ بر اساس موضوع سرمایه­گذاری…………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۴-۱-۲ بر اساس زمان یا مدت سرمایه­گذاری……………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۴-۱-۲ بر حسب خطر یا ریسک سرمایه­گذاری………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۴-۲ سرمایه گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………….۴۸

۲-۵ گفتار چهارم- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۵۰

۲-۵-۱ پژوهش­های انجام گرفته در خارج از ایران………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۵-۲ پژوهش­های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………۵۲

۲-۶ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳

فصل سوم؛ روش شناسی پژوهش

۳-۱ دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۲ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۳-۳ جامعه و نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۴ روش  گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۳-۵ قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۵-۱ قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۳-۵-۲ قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

۳-۵-۳ قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۳-۶ سوالات و فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۶۹

۳-۷ مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۳-۸ تعاریف عملیاتی متغیر………………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۳-۸-۱ متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………….

-۸-۲ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۸-۳ متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۳-۹ روش های آماری تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­های پژوهش………………………………………………………..۷۵

۳-۹-۲ آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۳-۹-۲ آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۹-۱ مزیت استفاده از داده‌های ترکیبی نسبت به سری زمانی و مقطعی…………………………………………………..۷۷

۳-۹-۲ داده‏های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۳-۹-۳  آزمون معنی­دار بودن اثرات فردی F چاو…………………………………………………………………………………..۷۹

۳-۹-۴ مدل­های تابلویی……………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۳-۹-۵- آماره هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

۳-۱۰ آزمون‏های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل‏ها………………………………………………….۸۲

۳-۱۰-۱ آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲

۳-۱۰-۲ آزمون F………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳

۳-۱۰-۳ ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

۳-۱۱ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک………………………………………………………………………………………….۸۳

۳-۱۱-۱ ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۳-۱۱-۲- عدم خود همبستگی جملات خطا………………………………………………………………………………………….۸۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

۳-۱۲ نرم افزارهای  تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۱۳ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

فصل چهارم؛ تجزیه وتحلیل داده­ها

۴-۱ دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۲ جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۳ آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۳-۱ تحلیل آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۴  آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۵ همبستگی بین متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۶ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۷ آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۸ آزمون هم خطی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۴-۹ آزمون عدم خود همبستگی بین باقی­مانده­ها(دوربین واتسون)…………………………………………………………۱۰۳

۴-۱۰ روش‌های برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۱۰-۱ آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۴-۱۰-۲ آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۴-۱۰-۲-۱ مدل سرمایه­گذاری تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………….۱۰۹

۴-۱۰-۲-۲ مدل سرمایه­گذاری سرمایه­ای…………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۴-۱۰-۳ آزمون فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۴-۱۰-۳-۱ مدل اول شرکت های با رشد بالا …………………………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۱۰-۳-۲ مدل دوم شرکت های با رشد پایین………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۱۱ خلاصه نتایج فرضیات…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

۴-۱۲ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰

فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها

۱-۵ دیباچه……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

۲-۵ چکیده­ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش………………………………………………………………………………….۱۲۲

۵-۳ نتیجه­ی آزمون فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۵-۴ نتیجه­ی آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۵-۵ نتیجه­ی آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۲۶

۵-۶ خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­ها و مقایسه با نتایج پیشین…………………………………………………………………۱۲۸

۵-۷ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۵-۷-۱ پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………………………………………………………………………….۱۲۹

۵-۷-۲ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۵-۸ محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۹ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

 

عنوان:

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

 

 

استاد راهنما :

دکتر سینا خردیار

 

استاد مشاور:

دکتر کیهان آزادی

 

۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل  سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

 

فصل اولکلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مساله. ۵

۱-۳ ) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

۱-۴) اهداف تحقیق. ۷

۱-۴-۱) اهداف علمی.. ۷

۱-۴-۲) اهداف کاربردی.. ۸

۱-۵)چارچوب نظری.. ۸

۱-۶) فرضیات تحقیق. ۱۱

۱-۷) حدود مطالعاتی.. ۱۱

۱-۷-۱) قلمرو  مکانی تحقیق. ۱۱

۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق. ۱۱

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۱

۱-۸) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. ۱۲

۱ -۹) ساختار تحقیق. ۱۳

 

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه. ۱۶

۲-۲)عناصرکیفیت گزارشگری مالی.. ۱۶

۲-۳) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی.. ۱۸

۲-۴) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی.. ۱۸

۲-۴-۱) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان. ۱۹

۲-۴-۲) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار. ۲۰

۲-۵)چارچوب پیشنهادی.. ۲۱

۲-۶) هدف های گزارشگری مالی.. ۲۲

۲-۶-۱) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی.. ۲۲

۲-۶-۲) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری.. ۲۲

۲-۶-۳) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد. ۲۳

۲-۶-۴ ) فراهم آوردن  اطلاعات لازم  برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی   ۲۴

۲-۶-۵)  فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی.. ۲۵

۲-۷ ) سئوالات مرتبط  با ارزیابی کیفیت گزارشگری.. ۲۶

۲-۷-۱) استمرارسود: ۲۶

۲-۷-۲)  اطلاعات تفکیکی: ۲۷

۲-۷-۳) ارزش تأیید کنندگی: ۲۷

۲-۷-۴) بموقع بودن: ۲۸

۲-۷-۵) رسیدگی پذیری: ۲۸

۲-۷-۶) کامل بودن: ۲۹

۲-۷-۷) محتوا: ۲۹

۲-۷-۸) بیطرفی: ۳۰

۲-۷-۹) مقایسه پذیری: ۳۱

۲-۷-۱۰) ثبات رویه: ۳۱

۲-۷-۱۱) شفافیت (صراحت و روشنی): ۳۲

۲-۸) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری.. ۳۲

۲-۸-۱) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات.. ۳۳

۲-۸-۱-۱) مربوط بودن: ۳۳

۲-۸-۱-۲) قابل اتکا بودن: ۳۴

۲-۸-۲)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات: ۳۵

۲-۸-۲-۱) قابل مقایسه بودن: ۳۵

۲-۸-۲-۲) قابل فهم بودن: ۳۶

۲-۹) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات.. ۳۶

۲-۱۰) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی.. ۳۷

۲-۱۰- ۱) بموقع بودن: ۳۷

۲-۱۰-۲) فزونی منافع برهزینه: ۳۸

۲-۱۰-۳) اهمیت: ۳۸

۲-۱۰-۴) موازنه بین خصوصیات کیفی : ۳۸

۲-۱۱) مفهوم کیفیت سود. ۳۹

۲-۱۲) اهمیت ارزیابی کیفیت سود. ۴۰

۲-۱۳) روش های اندازه گیری کیفیت سود. ۴۱

۲-۱۳-۱) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود. ۴۲

۲-۱۳-۱-۱) ثبات سود. ۴۲

۲-۱۳-۱-۲) قابلیت پیش بینی.. ۴۳

۲-۱۳-۱-۳) تغییرپذیری.. ۴۴

۲-۱۳-۲) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد. ۴۴

۲-۱۳-۲-۱) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود. ۴۶

۲-۱۳-۲-۲) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری.. ۴۷

۲-۱۳-۲-۳) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی.. ۴۹

۲-۱۳-۳)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB. 49

۲-۱۴) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود. ۵۰

۲-۱۴-۱) سیاست تقسیم سود. ۵۰

۲-۱۴-۲) اهداف سیاست تقسیم سود. ۵۲

۲-۱۴-۳) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود. ۵۳

۲-۱۴-۴) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود. ۵۶

۲-۱۴-۴-۱) مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات: ۵۷

۲-۱۴-۴-۲) مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) : ۵۸

۲-۱۴-۴-۳) مدل های رفتاری: ۶۰

۲-۱۵) پیشینه تحقیق. ۶۲

۲-۱۵-۱) تحقیقات خارجی.. ۶۲

۲-۱۵-۲) تحقیقات داخلی.. ۶۷

۲-۱۶) تاریخچه مطالعاتی.. ۷۴

۲-۱۷)خلاصه فصل. ۷۹

 

فصل سومروش‌ اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۸۲

۳-۲) روش تحقیق. ۸۲

۳-۳( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. ۸۳

۳-۴) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. ۸۶

۳-۴-۱) متغیرهای مستقل. ۸۶

۳-۴-۱-۱) کیفیت گزارشگری مالی : ۸۶

۳-۴-۱-۲)  تقسیم سود  : ۸۹

۳-۴-۲)  متغیرهای وابسته. ۸۹

۳-۴-۲-۱) کل سرمایه گذاری : ۸۹

۳-۴-۲-۲) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه : ۸۹

۳-۴-۲-۳) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) : ۸۹

۳-۴-۳)  متغیر های کنترل. ۸۹

۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات.. ۹۰

۳-۶)روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات و آزمون های تحقیق. ۹۰

۳-۶-۱) تحلیل رگرسیون. ۹۲

۳-۶-۲) بررسی ناهمسانی واریانس… ۹۳

۳-۶-۳) بررسی خود همبستگی.. ۹۳

۳-۷ )روش آزمون فرضیات: ۹۴

۳-۷-۱)  روش آزمون فرضیه اول. ۹۴

۳-۷-۲ ) روش آزمون فرضیه دوم. ۹۴

۳-۷-۳ ) روش آزمون فرضیه سوم. ۹۵

۳-۸)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها: ۹۶

۳-۸-۱) روش داده های پانل. ۹۶

۳-۸-۱-۱) روش اثراث ثابت: ۹۷

۳-۸-۱-۲) روش اثرات تصادفی: ۹۸

۳-۸-۲) آزمون چاو یا F لیمر: ۹۸

۳-۸-۳) آزمون هاسمن: ۹۹

۳-۸-۴) آزمون معنی دار بودن مدل. ۱۰۰

۳-۸-۵) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. ۱۰۰

۳-۸-۶) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. ۱۰۱

۳-۸-۶-۱) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها: ۱۰۱

۳-۸-۶-۲) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل: ۱۰۲

۳-۸-۶-۳) فرض مستقل بودن باقیمانده ها: ۱۰۲

۳-۸-۶-۴) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها: ۱۰۲

۳-۸-۷) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ۱۰۳

۳-۹)خلاصه فصل: ۱۰۴

 

فصل چهارمبرآورد الگو و یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه. ۱۰۶

۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۱۰۶

۴-۳) آزمون های ریشه واحد. ۱۰۷

۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته. ۱۰۹

۴-۵) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق. ۱۱۰

۴-۶) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق. ۱۱۲

۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۱۲

۴-۷-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق. ۱۱۹

۴-۸) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۱۲۰

۴-۸-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق. ۱۲۶

۴-۹) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۱۲۶

۴-۹-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق. ۱۳۲

۴-۱۰) خلاصه فصل. ۱۳۳

 

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ ) مقدمه. ۱۳۵

۵-۲) خلاصه تحقیق. ۱۳۵

۵-۳) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۳۵

۵-۳-۱ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۳۵

۵-۳-۲ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۱۳۶

۵-۳-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۱۳۷

۵-۴) نتایج کلی تحقیق. ۱۳۸

۵-۵) پیشنهادها ۱۴۰

۵-۵-۱) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۱۴۰

۵-۵-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۱۴۱

۵-۶)  محدودیت های تحقیق. ۱۴۱

۵-۷) خلاصه فصل. ۱۴۲

منابع و ماخذ. ۱۴۳

پیوست ها ۱۴۹

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………۱۷۸

 

فهرست جداول

جدول                                                                                                                  صفحه

جدول (۲-۱):تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۴

جدول (۲-۲): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود. ۷۵

جدول (۲-۳): تحقیقات مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی.. ۷۶

جدول (۲-۴): تحقیقات مرتبط با سیاست تقسیم سود. ۷۸

جدول (۳-۱): روند انتخاب نمونه. ۸۴

جدول  (۴-۱): تحلیل توصیفی متغیرهای به کار رفته در مدل آزمون فرضیات.. ۱۰۶

جدول( ۴-۲ ) : نتایج آزمون ریشهواحد دیکی- فولر تعمیم یافته متغیرها ۱۰۸

جدول( ۴-۳): آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق. ۱۰۹

جدول ۴-۴: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق پس از نرمال سازی.. ۱۱۰

جدول (۴-۵) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق. ۱۱۱

جدول( ۴- ۶): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل (۴-۱) آزمون تاثیر تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری.. ۱۱۳

جدول (۴-۷): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل (۴-۲) آزمون تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین تقسیم سود و سرمایه گذاری.. ۱۱۶

جدول( ۴-۸:): نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل رگرسیونی(۴-۳) برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته تحقیق و توسعه)  ۱۲۰

جدول۴-۹: نتایج تجزیه و تحلیل آماری مدل رگرسیونی(۴-۴) برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته مخارج سرمایه‌ای)  ۱۲۳

جدول( ۴-۱۰): نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(فرصت های رشد بالا) ۱۲۷

جدول (۴-۱۱): نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(فرصتهای رشد پایین) ۱۳۰

جدول (۴-۱۲): خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. ۱۳۳

جدول( ۵-۱): نتایج حاصل از آزمون مدل (۴-۱ ) و (۴ – ۲) فرضیه اول. ۱۳۶

جدول (۵-۲): نتایج حاصل از آزمون مدل (۴-۳ ) و (۴ – ۴) فرضیه دوم. ۱۳۷

جدول ۵-۳ نتایج حاصل از آزمون مدل (۴-۵ ) فرضیه سوم. ۱۳۸

 

فهرست نمودارها

نمودار                                                                                                               صفحه

نمودار (۳-۱) مدل مفهومی.. ۸۵

نمودار (۴-۱) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۱) تحقیق. ۱۱۵

نمودار(۴-۲) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۲) تحقیق. ۱۱۸

نمودار(۴-۳) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۳) تحقیق. ۱۲۲

نمودار(۴-۴) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۴) تحقیق. ۱۲۵

نمودار (۴-۵) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۵) تحقیق (فرصت های رشد بالا ) ۱۲۹

نمودار(۴-۶) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (۴-۵) تحقیق (فرصتهای رشد پایین) ۱۳۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 

دانلود پایان نامه تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد وحسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان : تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت سود

استاد راهنما:

دکتر یداله تاری وردی

استاد مشاور:

دکتر فرزانه حیدر پور

زمستان ۱۳۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان                                                                                صفحه
فصل اول:کلیات طرح
۱-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲) بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن……………………………………………………. ۶
۱-۴) هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۵) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۷) تعریف واژگان کلیدی………………………………………………………………………………… ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱)مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲) تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲-۱)مشکلات نمایندگی…………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۳) مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن…………………………………………………….. ۱۵
۲-۳-۱) مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی………………………………………………………………… ۱۷
۲-۳-۲) مفهوم سود از دیدگاه حسابداری……………………………………………………………… ۱۸
۲-۳-۳) اهداف گزارشگری سود………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۴) مدیریت سود…………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۵) فرضیه ها و نظریه های مدیریت سود…………………………………………………………… ۲۰
۲-۵-۱) فرضیه مکانیکی……………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۵-۲) فرضیه بازار کارا…………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۵-۳) نظریه اثباتی…………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۶ ) مدیریت سود یا تقلب……………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۷) انگیزه های مدیریت سود……………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۷-۲) انگیزه های سیاسی…………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۷-۳) انگیزه های مالیاتی…………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۷-۴) افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام …………………………………………………….. ۲۵
۲-۷-۵) جذب سهامدار جدید…………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۷-۶) شرایط تأمین مالی بهتر……………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۷-۷) حداکثر نمودن پاداش مدیران…………………………………………………………………… ۲۷
۲-۷-۸) اعتبار، شهرت و امنیت شغلی مدیر…………………………………………………………… ۲۹
۲-۷-۹) قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۷-۱۰) عدم تخلف از قراردادهای بدهی……………………………………………………………. ۲۹
۲-۷-۱۱) تغییرات در مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………………. ۳۰
۲-۷-۱۲) مدیریت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات…………………………………………… ۳۰
۲-۸) ابزار های مدیریت سود …………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۸-۱) نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات…………………………………………… ۳۱
۲-۸-۲) انتخاب و تغییر اصول حسابداری…………………………………………………………….. ۳۱
۲-۸-۳) مدیریت اقلام تعهدی……………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۸-۴) قیمت های انتقالی………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۸-۵) تصمیمات اقتصادی واقعی………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۹ ) پیدایش نظریه کیفیت سود……………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۰ ) مفاهیم و دیدگاههای مختلف پیرامون کیفیت سود……………………………………. ۳۴
۲-۱۱ ) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………. ۳۷
۲- ۱۲) معیارهای ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………….. ۳۹
۲-۱۲-۱)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژه گی های سود……………………. ۳۹
۲-۱۲-۲)مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد…….. ۳۹
۲-۱۲-۳)مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیأت استانداردهای حسابداری مالی ۴۰
۲-۱۲-۴) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم………………………………. ۴۰
۲-۱۳) عناصرکیفیت سود ………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۱۴) روش­های ارزیابی کیفیت سود ………………………………………………………………. ۴۱
۲-۱۴-۱)روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام……………………………………………. ۴۱
۲-۱۴-۲) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی…………………………………………………………… ۴۱
۲-۱۴-۳ ) روش مبتنی بر توانایی پیش بینی…………………………………………………………… ۴۱
۲-۱۴-۴) روش مبتنی بر سود اقتصادی………………………………………………………………… ۴۱
۲-۱۵) پیامد های اقتصادی کیفیت سود…………………………………………………………………. ۴۲
۲- ۱۶) مطالعات و تحقیقات خارجی……………………………………………………………………. ۴۳
۲- ۱۷) مطالعات و تحقیقات داخلی……………………………………………………………………… ۴۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۳-۲-۱ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳-۲-۲ جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………….. ۴۸
۳-۲-۳ ابزار جمع آوری داده های تحقیق……………………………………………………………… ۴۹
۳-۳ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۳-۴ مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۵ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۵-۱ متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۵-۲ متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۵-۳ متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۵-۴ متغیرهای مجازی……………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۶  روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات……………………………………………………….. ۵۴
۳-۶-۱ روش داده های پانل……………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۶-۱-۱ روش اثراث ثابت……………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۶-۱-۲  روش اثرات تصادفی………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۶-۱-۳  آزمون چاو………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۶-۱-۴  آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………… ۵۷
۳-۶-۲  آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………. ۵۷
۳-۶-۳  آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. ۵۸
۳-۶-۴  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی………………………………… ۵۹
۳-۶-۴-۱  فرض نرمال بودن متغیرها و باقی‌مانده‌ها……………………………………………….. ۵۹
۳-۶-۴-۲  فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………………………………… ۶۰
۳-۶-۴-۳  فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………………………………………………. ۶۰
۳-۶-۴-۴٫ فرض همسانی واریانس باقیمانده ها……………………………………………………… ۶۱
۳-۶-۵  تحلیل همبستگی……………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۶-۵-۱  ضریب تعیین……………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۶-۵-۲  ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۶-۶  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها………………………………………. ۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴-۲)آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………. ۶۴
۴-۳ ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ………………………………………… ۶۸
۴-۴ ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………. ۶۹
۴-۵ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………. ۷۱
۴-۶ )خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….. ۸۴
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ )مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۵-۲) خلاصه و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. ۸۶
۵-۲-۱) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق و فرضیه های فرعی آن……………….. ۸۸
۵-۲-۲) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق و فرضیه های فرعی آن……………….. ۹۰
۵_۳ ) بررسی تطبیقی یافته های تحقیق…………………………………………………………………. ۹۱
۵_۴ )پیشنهاد های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۹۲
۵_۴_۱) پیشنهاد هایی برخاسته از نتایج تحقیق……………………………………………………… ۹۲
۵_۴_۲) پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………….. ۹۳
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………… ۹۴

 

 

 

 

 

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                 صفحه
۲-۱) نگاره (مدلهای ارزیابی کیفیت سود)……………………………………………………………… ۳۶
۴-۱ ) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای تحقیق)………………………………………………………… ۶۵
۴-۲) نگاره (آمار توصیفی متغیرهای کیفیت سود بر اساس کاهنده و فزاینده)…………….. ۶۷
۴-۳) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق)……………………………………… ۶۸
۴-۴) نگاره (نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی)…… ۶۹
۴-۵) نگاره ( ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق)…………………… ۷۰
۴-۶) نگاره ( نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………. ۷۲
۴-۷) نگاره (نتایج برآورد مدل های اول تا چهارم تحقیق)……………………………………….. ۷۳
۴-۸) نگاره (نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………….. ۷۸
۴-۹) نگاره ( نتایج برآورد مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)…………………………………….. ۸۰
۴-۱۰) نگاره (خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها)……………………………………………………….. ۸۴

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                 صفحه
۴-۱) نمودار(متوسط روند سالانه سطح مدیریت سود در میان شرکت های نمونه)…….. ۳۶
۴-۲ ) نمودار (متوسط روند سالانه پایداری سود و توان پیش بینی سود شرکت های نمونه)……… ۶۷
۴-۳) نمودار (توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های اول تا چهارم تحقیق)…………….. ۷۴
۴-۴) نمودار( توزیع فراوانی باقیمانده های مدل های پنجم تا هشتم تحقیق)……………. ۸۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی    گرایش داخلی

عنوان:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

  

استاد راهنما:

 دکتر فرزین فرحبد

بهمن ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ ) مقدمه.. ۳

۱-۲ ) بیان مساله.. ۴

۱–۳ ) مدل تحقیق.. ۶

۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۷

۱ – ۵) اهداف تحقیق.. ۷

۱ – ۶) فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۷) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.. ۸

۱-۸ ) قلمرو تحقیق.. ۱۰

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۰

۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق. ۱۰

۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق. ۱۰

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: هوش تجاری

۲-۱-۱) تعریف هوش تجاری. ۱۳

۲-۱-۲) عناصر مؤثر بر هوش تجاری. ۱۴

۲-۱-۳)  اجزای هوش تجاری. ۱۵

۲-۱-۴)  اهمیت هوش تجاری. ۱۶

۲-۱-۵) اهداف اصلی هوشمندی کسب وکار. ۱۸

۲-۱-۶) کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری. ۱۸

۲-۱-۷) اثر بخشی هوش تجاری. ۲۰

۲-۱-۸) ارزیابی هوش تجاری. ۲۰

۲-۱–۹) پشتیبانی تصمیم و هوش تجاری. ۲۲

بخش دوم: عملکرد بازرگانی

۲-۲-۱) مقدمه. ۲۶

۲-۲-۲) تعریف عملکرد. ۲۶

۲-۲-۳) ارزیابی و سنجش عملکرد. ۲۸

۲-۲-۴) سنجش عملکردسازمانی. ۳۰

۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد. ۳۰

۲-۲-۶) عملکرد بازار. ۳۶

۲-۲-۷) روش های مختلف سنجش عملکرد بازار. ۳۸

۲-۲-۸) الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) 43

۲-۲-۹) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن. ۴۴

۲-۲-۱۰) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی. ۴۶

۲-۲-۱۱) عملکرد شرکت ها از  دیدگاه های مختلف. ۴۶

۲-۲-۱۱-۱) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری. ۴۷

۲-۲-۱۱-۲) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل. ۴۸

۲-۲-۱۱-۳) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی. ۴۸

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه.. ۵۸

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق.. ۵۸

۳-۳) روش تحقیق.. ۵۸

۳-۴) جامعه و نمونه آماری.. ۵۹

۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.. ۵۹

۳-۵-۱) روایی پرسشنامه. ۶۰

۳-۵-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۱

۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه.. ۶۴

۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. ۶۴

۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق.. ۶۴

۴-۴) بررسی پیش نیاز های انجام آزمون تحلیل رگرسیون.. ۷۱

۴-۵) آزمون فرضیات تحقیق.. ۷۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه.. ۷۸

۵-۲) نتایج آمار توصیفی.. ۷۸

۵-۳) نتایج آمار استنباطی.. ۸۴

۵-۴) پیشنهادات براساس یافته های تحقیق.. ۸۵

۵-۵) محدودیت های تحقیق:.. ۸۷

منابع و مأخذ. ۸۹

      

 

فهرست جداول

عنوان                                            صفحه

جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد   ۲۹

جدول۲-۲) نتایج سازمان از منظر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا   ۳۵

جدول ۲ -۳) متغیر های اندازه گیری عملکرد بازاریابی. ۴۲

جدول(۲-۴) توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن توسط کاپلان ونورتن   ۴۵

جدول ۲- ۵): اهداف ارزیابی عملکرد سازمان. ۴۶

جدول ۲– ۶) خلاصه ای تحقیقات. ۵۳

جدول۲-۷) خلاصه پژوهش های انجام شده در رابطه با عملکرد بانکها و معرفی شاخص های عملیاتی. ۵۵

جدول ۳-۱) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد. ۶۰

جدول ۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه   ۶۲

جدول۴-۱) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی. ۶۴

جدول۴-۲) توصیف متغیریکپارچگی داده ها. ۶۵

جدول۴-۳) توصیف متغیر قابلیت تحلیل. ۶۶

جدول۴-۴) توصیف متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. ۶۷

جدول۴-۵) توصیف متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات. ۶۸

جدول۴-۶) توصیف متغیر به کارگیری اطلاعات  در فرآیند کسب و کار   ۶۹

جدول۴-۷) توصیف متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. ۷۰

جدول۴-۸) آزمون کولموگروف- اسمیرنف. ۷۱

جدول۴-۹) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای مستقل تحقیق.   ۷۲

جدول۴-۱۰) ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته ومتغیرهای مستقل.   ۷۲

جدول۴-۱۱) آماره دوربین – واتسون.. ۷۲

جدول ۴-۱۲) آزمون رگرسیون بین ابعاد هوش تجاری و عملکرد بازرگانی   ۷۳

جدول۴-۱۳) ضریب همبستگی بین ارتقاء دادها و عملکرد بازرگانی   ۷۴

جدول۴-۱۴) ضریب همبستگی بین قابلیت های تحلیل و عملکرد بازرگانی   ۷۴

جدول۴-۱۵) ضریب همبستگی بین کیفیت محتوای اطلاعات و عملکرد بازرگانی   ۷۵

جدول۴-۱۶) ضریب همبستگی بین کیفیت دسترسی به اطلاعات و عملکرد بازرگانی………………………………….. ۷۵

جدول۴-۱۷) ضریب همبستگی بین استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار و عملکرد بازرگانی. ۷۶

جدول۴-۱۸) ضریب همبستگی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و عملکرد بازرگانی. ۷۶

جدول ۵-۱) توصیف سوالات متغیر یکپارچگی دادها. ۷۸

جدول ۵-۲) توصیف سوالات متغیر قابلیت تحلیل. ۷۹

جدول ۵-۳) توصیف سوالات متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. ۷۹

جدول ۵-۴) توصیف سوالات متغیر دسترسی به اطلاعات. ۸۰

جدول ۵-۵) توصیف سوالات متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. ۸۰

جدول ۵-۶) توصیف سوالات متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. ۸۱

جدول ۵-۷) توصیف سوالات متغیر عملکرد بازاری. ۸۲

جدول ۵-۸) توصیف سوالات متغیر عملکرد مالی. ۸۳

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                            صفحه

نمودار۴-۱) هیستوگرام  متغیر عملکرد بازرگانی. ۶۴

نمودار۴-۲) هیستوگرام  متغیر یکپارچگی داده ها. ۶۵

نمودار۴-۳) هیستوگرام  متغیر قابلیت های تحلیلی. ۶۶

نمودار۴-۴) هیستوگرام  متغیر کیفیت محتوای اطلاعات. ۶۷

نمودار۴-۵) هیستوگرام  متغیر کیفیت دسترسی به اطلاعات. ۶۸

نمودار۴-۶) هیستوگرام  متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار. ۶۹

نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی. ۷۰

نمودار ۵-۱) نمودار عملکرد مالی. ۸۳

 

فهرست اشکال

عنوان                                            صفحه

شکل (۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق. ۶

شکل (۲-۱) هرم فرآیند ایجاد ارزش افزوده در هوش تجاری. ۱۵

شکل ۲-۲) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی. ۳۱

شکل ۲-۳) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج. ۳۳

شکل۲-۴) نمودار مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا. ۳۴

شکل ۲-۵) جریان های عملکرد شرکت. ۳۷

شکل۲-۶) ماهیت معیارها. ۳۸

شکل ۲-۷) کارت امتیازی متوازن چهارچوبی برای سیستم مدیریت استراتژیک. ۴۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده ی علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A. »

 

 

عنوان:

رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی

 

استاد راهنما:

دکتر احمد مدرس 

 

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین کیفیت افشا (اجباری و اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی بود. به این منظور ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رگرسیون چندگانه و پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در واقع با افزایش کیفیت افشا تلاش سرمایه گذاران برای دستیابی به اطلاعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اختیاری اطلاعات را در پیش بگیرند شاهد وجود تقارن اطلاعاتی خواهیم بود. و اما بین افشای اجباری و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباطی یافت نشد. بر طبق مبانی نظری، زمانی که در بازار‌های سرمایه شیوه مناسب افشای اطلاعات را در پیش نگیرند شاهد وجود عدم تقارن اطلاعاتی و به عبارتی شاهد شکاف در قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام خواهیم بود. همچنین در ادامه تأثیر متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم، درصد سهام متعلق به مالکیت نهادی و درصد سهامداران متعلق به تمرکز مالکیت بر روابط بین فرضیه ها سنجیده شد.

واژگان کلیدی:

افشا اجباری، افشا اختیاری، عدم تقارن اطلاعاتی، پانل دیتا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….. ۴

۱-۴) جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶-۱) سوال اصلی…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶-۲) سوالات فرعی……………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷) فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷-۱) فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷-۲) فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۸) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۹) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۱۰) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۱۱) روش و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………. ۸

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۱-۱۲) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. ۸

۱-۱۳) مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۱۴) تعاریف اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………………………….. ۹

۱-۱۵) خلاصه فصل و ساختار تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲) نقش شفافیت در گزارشگری مالی…………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۱) مبانی نظری کیفیت افشا……………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۱-۱) اندازه گیری کیفیت افشای شرکتی…………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۱-۲) محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت …………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲) اطلاعات با اهمیت …………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۲-۱) خصوصیات کیفی اطلاعات مالی ……………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۲-۲) خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ……………………………………. ۲۳

۲-۲-۲-۳) محدودیت‌های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات …………………………………… ۲۳

۲-۲-۲-۳-۱) منفعت و هزینه ……………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۳) افشای داوطلبانه …………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۳-۱) هدف افشای اطلاعات مالی…………………………………………………………………… ۲۶

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۲-۲-۳-۲) حجم اطلاعات…………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۳-۳) مخاطبان افشای اطلاعات …………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۴) افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات مالی ……………………………… ۲۷

۲-۲-۵) اهمیت و نقش افشای اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران…………………………….. ۲۸

۲-۳) نقش اقتصادی بازار‌های سرمایه …………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۳-۱) مشکل عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………………………………………… ۲۹

۲-۳-۲) مشکل نمایندگی ……………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۳) پیشینه عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۳-۱) اندازه گیری دامنه قیمت پیش نهادی خرید و فروش …………………………………… ۳۶

۲-۴) بررسی رابطه بین متغیرها ی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی……………………………. ۳۷

۲-۵) پیشینهتحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۵-۱) تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۵-۲) تحقیق‌های داخلی ………………………………………………………………………………….. ۴۱

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۲) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۳) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۴۸

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۳-۳-۱) قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۳-۲) قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۳-۳) قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۴) روش و ابزار گرداوری داده ها………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۵) جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………… ۴۹

۳-۶) فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۶-۱) فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۶-۲) فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۷) مدل تحلیلی تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق……………………………………….. ۵۱

۳-۷-۱) مدل کلی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۷-۲) مدل ۱ جهت آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………. ۵۱

۳-۷-۳) مدل ۲ جهت آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………. ۵۲

۳-۸) تعریف عملیاتی متغیر‌های تحقیق……………………………………………………………………. ۵۲

۳-۹) روش محاسبه متغیر‌های تحقیق ……………………………………………………………………… ۵۲

۳-۹-۱) متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۹-۲) متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۹-۳) متغیر‌های کنترلی اندازه شرکت (SIZE)……………………………………………………….. ۵۵

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

۳-۱۰) روش تجزیه و تحلیل داد ه‌ها …………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۱۱) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۱۲) تحلیل ماهیت و ویژگی‌های متغیرهای تحقیق…………………………………………………… ۵۶

۳-۱۲-۱) نرمال بودن توزیع متغیرها……………………………………………………………………….. ۵۷

۳-۱۲-۲) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………………….. ۵۷

۳-۱۲-۳) بررسی ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………… ۵۷

۳-۱۲-۴) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۱۲-۵) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۱۲-۶) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها………………………………………………………. ۵۹

۳-۱۲-۷) ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۱۲-۸) ضریب تعیین………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۱۳) نرم افزار تحلیل آماری ……………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۱۴) خلاصه این فصل……………………………………………………………………………………… ۶۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۲) آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۳) تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. ۶۳

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

۴-۳-۱) نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۳-۲) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها…………………………………………. ۶۴

۴-۳-۳) بررسی ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۳-۴) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………… ۶۶

۴-۳-۵) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده‌ها………………………………………………………….. ۶۶

۴-۴) تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۴-۱) فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۴-۲) فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………. ۶۸

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۵-۲) نتایج ازمون فرضیه ها………………………………………………………………………………….. ۷۲

۵-۲-۱) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………. ۷۲

۵-۲-۲) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………. ۷۳

۵-۳) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۳-۱) پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷۴

۵-۳-۲) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آتی……………………………………………………………….. ۷۶

منابع و مأخذ

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                                              صفحه

نگاره ۲-۱ خلاصه تحقیق‌های خارجی…………………………………………………………………….. ۴۴

نگاره ۲-۲ خلاصه تحقیق‌های داخلی………………………………………………………………………. ۴۵

نمودار ۳-۱ مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………… ۵۱

نگاره ۳-۱ شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی تحقیق…………………………………………………. ۵۴

نگاره ۴-۱ آمار توصیفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………….. ۶۲

نگاره ۴-۲ آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)…………………………………….. ۶۴

نگاره ۴-۳ نتایج آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………… ۶۴

نگاره ۴-۴ نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی وایت………………………………………………………. ۶۵

نگاره ۴-۵ نتایج آزمون F لیمر و آزمون هاسمن………………………………………………………….. ۶۶

نگاره ۴-۶ آزمون عدم خود همبستگی …………………………………………………………………….. ۶۷

نگاره ۴-۷ نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه فرعی اول……………………………. ۶۷

نگاره ۴-۸ نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………. ۶۸

نگاره ۴-۹ خلاصه نتایج تحقیق …………………………………………………………………………….. ۶۹

-۱) مقدمه

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود، (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

بخش حسابداری

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری

(( بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ))

 

استاد راهنما: دکتر امید پور حیدری

استاد مشاور : دکتر محمد رضا پور علی لاکلایه

 

تابستان ۱۳۹۰

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

کمک به سرمایه گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان هدف اولیه گزارشگری مالی مطرح گردیده است.سرمایه گذاران برای اخذ تصمیمات اقتصادی ،به تعیین ارزش شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اند یا برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اند،می پردازند.هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی (FASB) این هدف را در بیانیه مفهومی شماره(۱) به این صورت بیان می کند که “گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را که سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ،اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری ،تامین مالی و تصمیمات مشابه لازم دارند را فراهم کند”اگر چه هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری مالی اهمیت داده های صورت های مالی را درک کرده است،اما بیانیه مفهومی راهنمایی کمی در باره چگونگی استفاده از آنها کرده است.

این تحقیق به بررسی ارتباط ارزشی جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر فرصتهای سرمایه گذاری(رشد)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.مهمترین اهدافی که در این تحقیق در پی دستیابی به آنها بوده ایم شامل این موارد می باشد : (۱) تبیین ارتباط بین جریانهای نقدی ناشی از عملیات با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ،(۲)تبیین ارتباط بین اقلا تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) ،(۳) ارائه مدلی جهت تعیین فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) شرکتها.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر ساختار مالکیت  بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

۱-۱         مقدمه

به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت، مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند. معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهند تغییری در سیستم مدیریت بدهند، یک درگیری جدی بین مدیران و مالکان به وجود می‌آید. حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهای هدایت و کنترل شرکت‌هاست. حاکمیت شرکتی را توزیع حقوق و مسئولیت‌های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که از فعالیتهای شرکت تأثیر پذیرفته و بر آن اثر می گذارند، مشخص می‌کند.( فعلی، ۱۳۸۷)

یکی از ابزار های تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسأله‌ای اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد.  برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذی نفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آن ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذی نفعان به مشکل کارگزار وذی نفعان می نگرند(حساس یگانه،۱۳۸۴). در چارچوب انتظامی حاکمیت شرکتی اثر بخشی و کارایی مراقبت‌های اعمال شده نسبت به مدیران از طرف هیئت مدیره و از سوی دیگر از طرف سهامداران نهادی عمده سرچشمه می‌گیرد. افزایش این مراقبت ها احتمالاً موجب کنترل بهتر قدرت اختیاری مدیران و همچنین فرصت طلبی آنها در انتقال ثروت به زیان اعتبار دهندگان می شود. مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند الگوهای تامین مالی شرکت را به گونه‌ای تنظیم کنند که ساختار سرمایه شرکت وضعیت مطلوب‌تری رانشان دهد و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثر گردد به طورکلی به نظرمی رسد با توجه به اینکه دارایی‌ها به عنوان عامل مهمی در تولید سازمان نقش دارند همچون هر عامل دیگری برای شخصیت حقوقی شرکت خواهان تامین منابع می باشند  که تامین منابع از طریق بستانکاران در قالب بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه شناسایی می‌گردند از اینرو با تقسیم بدهی‌ها بر  دارایی‌ها (درجه اهرم مالی)، میزان انعطاف مالی شرکت مشخص شده و بستانکاران جهت میزان تامین سرمایه شرکت گام موثر و اثر گذاری بر‌می‌دارند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سمنگان

                               دانشکده: علوم اقتصاد

                                          گروه :حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حسابداری

 

عنوان : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در

گزارشگری مالی

استاد راهنما : دکتر احمد احمدپور

 

استاد مشاور : دکتر اسفندیار ملکیان

 

آذر ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق). ۱

۱-۱٫مقدمه ۲

۱-۲٫تشریح و بیان موضوع. ۳

۱-۳٫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۴

۱-۴٫نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش… ۵

۱-۵٫استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه ۵

۱-۶٫فرضیه های تحقیق. ۶

۱-۷٫روش تحقیق. ۶

۱-۸٫مدلهای تحقیق. ۷

۱-۹٫متغیرهای تحقیق. ۸

۱-۱۰٫تعریف واژگان کلیدی.. ۱۰

۱-۱۱٫خلاصه فصل. ۱۱

۱-۱۲٫ چارچوب فصول بعد. ۱۱

فصل دوم (مبانی نظری و ادبیات تحقیق). ۱۲

۲-۱٫ مقدمه: ۱۳

۲-۲٫ مفید بودن اطلاعات مالی. ۱۴

۲-۳٫ مفهوم محافظه کاری.. ۱۵

۲-۴ . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری.. ۱۹

۲-۵ . راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۹

۲-۶ . ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری.. ۱۹

۲-۷٫ دیدگاههای  محافظه کاری.. ۲۰

۲-۷-۱٫ دیدگاه قراردادی.. ۲۱

۲-۷-۲٫ دیدگاه دعاوی حقوقی. ۲۲

۲-۷-۳٫ دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری.. ۲۳

۲-۷-۴٫ دیدگاه مالیاتی. ۲۳

۲-۷-۵٫ دیدگاه هزینه های سیاسی. ۲۴

۲-۷-۶٫ رقابت در بازار. ۲۵

۲-۸٫انواع محافظه کاری.. ۲۵

۲-۸-۱٫ محافظه کاری نامشروط.. ۲۶

۲-۸-۲٫ محافظه کاری مشروط.. ۲۶

۲-۹٫ اندازهگیری محافظه کاری.. ۲۸

۲-۹-۱٫ معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان. ۲۹

۲-۹-۲٫ معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزشهای بازار. ۳۰

۲-۹-۳٫ معیارهای محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی.. ۳۰

۲-۹-۴٫ معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی.. ۳۲

۲-۱۰٫ عوامل موثر بر محافظه کاری.. ۳۲

۲-۱۱٫ رقابت در بازار. ۳۳

۲-۱۲٫ محافظه کاری حسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات.. ۳۴

۲-۱۳٫ انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری.. ۳۶

۲-۱۳-۱٫ محافظه کاری حسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه) ۳۷

۲-۱۳-۲٫ محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل) ۳۸

۲-۱۴٫ اندازهگیری رقابت.. ۳۹

۲-۱۵٫ تامین مالی و محافظه کاری حسابداری.. ۴۱

۲-۱۶٫ پیشینه تحقیق. ۴۳

۲-۱۶-۱٫ تحقیقات خارجی. ۴۳

۲-۱۶-۲٫ تحقیقات داخلی. ۴۷

۲-۱۷٫ خلاصه فصل. ۵۱

فصل سوم (روش تحقیق). ۵۲

۳-۱٫ مقدمه ۵۳

۳-۲٫ روش تحقیق. ۵۳

۳-۳٫ جامعه آماری.. ۵۳

۳-۴٫ نمونه آماری.. ۵۵

۳-۵٫فرضیه ها و مبانی نظری آنها ۵۹

۳-۶٫ طریقه استخراج مدل ها ۶۰

۳-۶-۱٫مدل مورد استفاده برای سنجش محافظه کاری مشروط……………………………………………….۶۰

۳-۶-۲٫  استخراج مدل برای بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری.. ۶۱

۳-۷٫روش گردآوری داده ها ۶۵

۳-۸٫ روشهای آماری مورد استفاده ۶۵

۳-۹٫ خلاصه فصل. ۶۵

فصل چهارم (آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها) ۶۶

۴-۱٫مقدمه ۶۷

۴-۲٫ بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری.. ۶۷

۴-۲-۱٫ آمار توصیفی. ۶۷

۴-۲-۲٫ ضرایب همبستگی. ۶۸

۴-۲-۳٫ آزمون مدل باسو(۱۹۹۷) ۷۰

۴-۲-۴٫ نتایج آزمون فرضیه ها ۷۲

۴-۳ . سایر یافته های پژوهش… ۷۷

۴-۴ بررسی فروض خطی رگرسیون. ۷۸

۴-۵٫ خلاصه فصل. ۷۹

فصل پنجم (خلاصه و نتیجه گیری).. ۸۰

۵-۱- مقدمه ۸۱

۵-۲٫ خلاصه و نتیجه گیری.. ۸۱

۵-۳- محدودیتهای تحقیق. ۸۴

۵-۴- پیشنهادهای کاربردی تحقیق. ۸۵

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۸۶

منابع و ماخذ. ۸۹

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱٫مقدمه

اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازارها دارد، زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه،

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشکده

علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حسابداری

عنوان :

بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

           دکتر محمد حسین رنجبر

استاد مشاور :

            دکتر مختار رنجبر

زمستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق. ۱

۱ ۱ . مقدمه. ۲

۲ ۱ . تشریح و بیان موضوع. ۳

۳ ۱ . اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴

۴ ۱ .  اهداف تحقیق. ۴

۵ ۱ . سوالات تحقیق. ۴

۶ ۱ . فرضیات تحقیق. ۴

۷ ۱ . جامعه و نمونه آماری.. ۵

۸ ۱ . متغیرهای تحقیق . ۵

۹ ۱ .  تعریف واژگان کلیدی.. ۵

۱۰ ۱ .  خلاصه فصل. ۶

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۷

۱ ۲ . مقدمه. ۸

۲ ۲ . نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان. ۸

۳ ۲ . ویژگی های کیفی اطلاعات مالی.. ۹

۱ ۳ ۲ .مربوط بودن. ۹

۲ ۳ ۲٫ قابلیت اتکا ۹

۳ ۳ ۲ . قابلیت مقایسه. ۱۰

۴ ۳ ۲ . مفهوم بودن. ۱۰

۴ ۲ . رابطه اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن. ۱۱

۵ ۲ .  تناوب گزارشگری مالی.. ۱۱

۶ ۲ .  هدف افشاى اطلاعات مالى.. ۱۲

۷ ۲ .  سطوح افشاء. ۱۳

۱ ۷ ۲ . افشای مناسب.. ۱۳

۲ ۷ ۲ . افشای منصفانه. ۱۳

۳ ۷ ۲ . افشای کامل. ۱۳

۸ ۲ .  روشهای افشاء. ۱۳

۹ ۲٫  عدم تقارن اطلاعاتی.. ۱۴

۱ ۹ ۲ . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی.. ۱۶

۱۰ ۲ . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه. ۱۶

۱۱ ۲ .   هزینه سرمایه. ۱۷

۱ ۱۱ – ۲ . تعاریف هزینه های سرمایه و دسته بندی هزینه سرمایه. ۱۸

۲ ۱۱ ۲ . مفهوم هزینه سرمایه. ۱۸

۳ ۱۱ ۲ . هزینه سرمایه ضمنی.. ۱۹

۱۲ ۲ .   چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه. ۱۹

۱۳ ۲ . فرضیه ومبانی نظری تحقیق. ۱۹

۱ ۱۳ ۲ .بخش اول: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی.. ۲۰

۲ ۱۳ ۲ .بخش دوم: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه. ۲۰

۱۴ ۲ .  پیشینه تحقیق. ۲۱

۱ ۱۴ ۲ .  تحقیقات داخلی.. ۲۱

۲ – ۱۴ – ۲ .  تحقیقات خارجی. ۲۳

۱۵ – ۲ . خلاصه فصل. ۲۸

فصل سوم : روش تحقیق. ۳۰

۱ ۳  .  مقدمه. ۳۱

۲ ۳ . روش تحقیق. ۳۱

۳ ۳ . جامعه آماری.. ۳۱

۴ ۳ . نمونه آماری.. ۳۲

۵ ۳ . استخراج مدلها ۳۴

۱-۵-۳ – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی.. ۳۴

۲-۵-۳ – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه. ۳۵

۶ ۳ . روش گردآوری داده ها ۳۶

۷ ۳ . روش های آماری مورد استفاده ۳۷

۸ ۳ . خلاصه فصل. ۳۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۳۸

۱ ۴ مقدمه. ۳۹

۲ ۴ . آمار توصیفی.. ۳۹

۳ – ۴ . آزمون کلموگروف-اسمیرنف.. ۴۰

۴ – ۴ . بررسی فرضیات تحقیق. ۴۰

۱– ۴ – ۴ . آزمون فرضیه اول. ۴۰

۲ – ۴ – ۴ . آزمون فرضیه دوم ۴۲

۵ – ۴ . خلاصه فصل. ۴۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۴۵

۱ ۵ . مقدمه. ۴۶

۲ ۵ . خلاصه تحقیق. ۴۶

۳ ۵ . نتایج آزمون فرضیه ها ۴۸

۱ ۳ ۵ . فرضیه اول. ۴۸

۲ ۳ ۵ . فرضیه دوم. ۴۹

۴ ۵ . محدودیت های تحقیق. ۴۹

۵ ۵ . پیشنهادات.. ۴۹

۱ ۵ ۵ . پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. ۴۹

۲ ۵ ۵ . پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۴۹

۶ ۵ . خلاصه. ۵۰

منابع و ماخذ. ۵۱

منابع و ماخذ فارسی. ۵۱

منابع و ماخذ انگلیسی.۵۲

چکیده :

 

سرمایه گذاران  برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود سعی دارند عواملی که بر بازده مورد انتظارشان اثر گذار باشد را شناسایی نمایند. یکی از مهم ترین عوامل در  انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بدست آوردن اطلاعات کافی و گزارش گری مالی درست از سوی شرکت هاست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید