جامعه شناسی

پایان نامه تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی گروه مطالعات زنان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر استاد راهنما: دکتر سهیلا صادقی فسایی استاد مشاور: دکتر شهلا کاظمی‌پور پژوهش و نگارش: ***** فهرست مطالب عنوان     صفحه فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱ ۱-۱    Read more...