پایان نامه تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه مطالعات زنان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر

استاد راهنما: دکتر سهیلا صادقی فسایی

استاد مشاور: دکتر شهلا کاظمی‌پور

پژوهش و نگارش: *****

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱    مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲    ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۳    سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱-۴    اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
ساختار قدرت در خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۱-۲ تعریف مفهومی قدرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۱-۳ تعریف مفهومی قدرت در حوزه خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۱-۴ ابعاد نظری تبیین کننده قدرت در خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۱-۴-۱ نظریه کارکردگرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۱-۴-۲ نظریه منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱-۴-۳ نظریه فمینیستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
نظریه‌های رشد جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۲-۲ نظریه‌های رشد جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۲-۲-۱ نظریه روان‌کاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۲-۲-۱-۱ مراحل رشد و تحول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۲-۲-۱-۲ من برتر رشد نایافته………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۲-۱-۳ نقد و ارزیابی نظریه روان‌کاوی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۲-۲-۲ نظریه‌های روان‌کاوانه پس از فروید…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۲-۲-۲-۱ نظریه کارن هورنای………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۲-۲-۲-۲ نظریه هلن دویچ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۲-۲-۲-۳ نظریه نانسی چودورو……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۲-۲-۳ نظریه زیست‌شناسی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۲-۲-۳-۱ نقد و ارزیابی نظریه زیست‌شناسی اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۲-۲-۴ نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۲-۲-۴-۱ اکتساب نقش‌های جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۲-۲-۴-۲ نقد و ارزیابی نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۲-۲-۵ نظریه رشد و تحول شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲-۲-۲-۵-۱ نقد و ارزیابی نظریه رشد و تحول شناختی………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۲-۲-۶ نظریه طرحواره جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۲-۲-۶-۱ نقد و ارزیابی نظریه طرحواره جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۲-۲-۳ پارادایم فمینیستی و جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۳-۱ فمینیسم لیبرال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۲-۲-۳-۲ فمینیسم رادیکال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۲-۲-۳-۳ فمینیسم سوسیالیستی/ مارکسیستی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۲-۳-۴ فمینیسم روان‌کاوانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۲-۳-۴-۱ نظریه لوس ایریگاره…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۲-۲-۳-۴-۲ نظریه الن سیزو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲-۳-۴-۳ نظریه ژولیا کریستوا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۲-۳ نظریه ساخت‌یابی آنتونی گیدنز………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۲-۴-۱ جمع‌بندی مباحث نظری با توجه به نظریه ساخت‌یابی آنتونی گیدنز………………………………………………………………………………………… ۷۵
۲-۴-۲ فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۲-۴-۳ مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

 

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۳-۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۳-۳ سطح مشاهده (واحد تحلیل)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۳-۴ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۵ نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۳-۶ روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۳-۷ ابزار پژوهش و نحوه اجرای آن………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۳-۸ تعریف مفاهیم (نظری- عملیاتی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۳-۸-۱ پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۳-۸-۲ ساختار قدرت در خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۳-۸-۳ هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۳-۸-۴ مردانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۳-۸-۵ زنانگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۸-۶ دوجنسیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۳-۸-۷ هویت جنسیتی نامتمایز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
۳-۹ تحلیل عاملی نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۴-۱ یافته‌های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۱-۱ جنس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۱-۲ سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۴-۱-۳ وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۱-۴ وضع فعالیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۴-۱-۵ تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
 ۴-۱-۶ پایگاه اجتماعی- اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۴-۱-۷ نوع خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۴-۱-۸ نمره‌های مقیاس‌های زنانگی و مردانگی برای دختران و پسران……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۱-۸-۱ نمره‌های مقیاس زنانگی برای پسران……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۱-۸-۲ نمره‌های مقیاس مردانگی برای پسران……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۴-۱-۸-۳ نمره‌های مقیاس زنانگی برای دختران……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۴-۱-۸-۴ نمره‌های مقیاس مردانگی برای دختران……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۴-۱-۹ مردانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۴-۱-۱۰ زنانگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۴-۱-۱۱ هویت جنسیتی کل نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۴-۱-۱۲ هویت جنسیتی دختران نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۴-۱-۱۳ هویت جنسیتی پسران نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
۴-۲-۱ رابطه بین نوع ساختار قدرت در خانواده‌‌ها و هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۴-۲-۱-۱ رابطه بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده پدرسالار…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۴-۲-۱-۲ رابطه بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده مادرسالار……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۴-۲-۱-۳ رابطه بین جنس و هویت جنسیتی در خانواده مشارکتی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۴-۲-۲  رابطه بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌های اجتماعی- اقتصادی……………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۴-۲-۲-۱ رابطه بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌ اجتماعی- اقتصادی پایین………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۴-۲-۲-۲ رابطه بین جنس و هویت جنسیتی در پایگاه‌ اجتماعی- اقتصادی بالا…………………………………………………………………………………… ۱۱۷
۴-۲-۳ رابطه بین انواع هویت‌های جنسیتی و متغیرهای مستقل لحاظ شده………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۴-۲-۳-۱ رابطه بین هویت‌ جنسیتی مردانه و متغیرهای مستقل لحاظ شده………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۴-۲-۳-۲ رابطه بین هویت‌ جنسیتی زنانه و متغیرهای مستقل لحاظ شده……………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۴-۲-۳-۳ رابطه بین هویت‌ دوجنسیتی و متغیرهای مستقل لحاظ شده……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۴-۲-۳-۴ رابطه بین هویت‌ جنسیتی نامتمایز و متغیرهای مستقل لحاظ شده……………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
۵-۱ نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
۵-۲ سخن آخر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۵-۳ پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
 
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲
فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
 

فهرست جداول و نمودارها

عنوان     صفحه
جدول (۲-۱): دیدگاه‌های فمینیستی درباره جنسیت……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
جدول (۳-۱): جامعه آماری بر حسب متغیرهای سن و جنس………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
جدول (۳-۲): حجم نمونه بر حسب مناطق انتخابی و تعداد نمونه‌ها در هر منطقه………………………………………………………………………. ۸۵
جدول (۳-۳): گویه‌های انتخاب شده برای سنجش طبقه اجتماعی- اقتصادی و نحوه کدگذاری آن‌ها…………………………………………… ۸۷
جدول (۳-۴): برآورد میزان پایگاه اجتماعی- اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………. ۸۸
جدول (۳-۵): رتبه‌بندی نهایی میزان زنانگی و مردانگی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………. ۹۱
جدول (۳-۶): برآورد میزان مردانگی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
جدول (۳-۷): برآورد میزان زنانگی پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵
جدول (۳-۸): گویه‌ها و بارِ عاملی نقش‌های جنسیتی زنانه و مردانه‌ی حاصل از تحلیل‌عاملی………………………………………………………. ۹۹
جدول (۳-۹): سطوح، وسیله اندازه‌گیری و آزمون استفاده ‌شده برای متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… ۱۰۰
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب گروه‌های سنی………………………………………………………………………… ۱۰۳
جدول (۴-۲): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب تحصیلات……………………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول (۴-۳): میانگین پاسخ پسرها به نقش‌های زنانه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول (۴-۴): میانگین پاسخ پسرها به نقش‌های مردانه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
جدول (۴-۵): میانگین پاسخ دخترها به نقش‌های زنانه……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
جدول (۴-۶): میانگین پاسخ دخترها به نقش‌های مردانه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
جدول (۴-۷): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب میزان مردانگی………………………………………………………………………… ۱۱۱
جدول (۴-۸): توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب میزان زنانگی………………………………………………………………………….. ۱۱۲
جدول (۴-۹): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفکیک جنس در خانواده پدرسالار……………………………………….. ۱۱۴
جدول (۴-۱۰): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفکیک جنس در خانواده مادرسالار…………………………………….. ۱۱۵
جدول (۴-۱۱): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفکیک جنسیت در خانواده مشارکتی………………………………….. ۱۱۶
جدول (۴-۱۲): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفکیک جنس در طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین………………….. ۱۱۶
جدول (۴-۱۳): توزیع درصد پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی به تفکیک جنس در طبقه اجتماعی- اقتصادی بالا…………………….. ۱۱۷
جدول (۴-۱۴): نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت جنسیتی مردانه………………………………….. ۱۱۸
جدول (۴-۱۵): نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت جنسیتی زنانه…………………………………… ۱۱۹
جدول (۴-۱۶):  نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت دوجنسیتی………………………………………. ۱۲۰
جدول (۴-۱۷): نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل بر هویت جنسیتی نامتمایز……………………………….. ۱۲۲
نمودار (۲-۱): ساختارهای تربیت فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
 

 

 

 

نمودار (۲-۲): مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
نمودار (۳-۱): نحوه تعیین هویت جنسیتی پاسخگویان بر اساس مقیاس بم……………………………………………………………………………….. ۹۲
نمودار (۴-۱): توزیع درصد پاسخگویان برحسب جنس………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
نمودار (۴-۲): توزیع درصد پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
نمودار (۴-۳): توزیع درصد پاسخگویان برحسب وضع فعالیت……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
نمودار (۴-۴): توزیع درصد پاسخگویان برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی……………………………………………………………………………… ۱۰۵
نمودار (۴-۵): توزیع درصد پاسخگویان برحسب نوع خانواده…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
نمودار (۴-۶): توزیع درصدی کل پاسخگویان برحسب هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
نمودار (۴-۷): توزیع درصدی دختران نمونه آماری برحسبِ هویت جنسیتی……………………………………………………………………………… ۱۱۳
نمودار (۴-۸): توزیع درصدی پسران نمونه آماری برحسبِ هویت جنسیتی……………………………………………………………………………….. ۱۱۳
متاسفانه لینک دانلود متن کامل خراب شده است

منبع از سایت اصلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ارشدها

 

 

 
 
 
 
 
 

 

دانلود پروژه رشته جامعه شناسی درمورد بحران هویت جنسی – قسمت دوم

ادامه خواندن دانلود پروژه رشته جامعه شناسی درمورد بحران هویت جنسی – قسمت دوم

دانلود پروژه رشته جامعه شناسی درمورد بحران هویت جنسی – قسمت اول

ادامه خواندن دانلود پروژه رشته جامعه شناسی درمورد بحران هویت جنسی – قسمت اول