دسته: روانشناسی

.مزاح و سیستم ایمنی بدن تعدادی از پژوهشگران نقش تعدیل كننده مزاح را به واسطة تأثیر آن بر سیستم ایمنی بدن مورد بررسی قرار داده اند و معتقدند كه مزاح ارگانهای ایمنی بدن را در مواجهه و مقابله با عوامل آسیب زا تقویت می كند (جموت و لاك ، 1984؛ لابوت، آهمن، ولور و مارتین،…

Read More

.ج- نظریه ناهماهنگی و تباین پیروان این نظریه معتقدند مزاح از كنار هم گذاشتن دو یا چند مفهوم ظاهراً نامرتبط كه در ذهن مزاح كننده با یكدیگر مقایسه و در كنار هم گذاشته می شوند و به دست می آید. روان شناسان طرفدار این نظریه معتقدند كه دریافت مشابهت یا تفاوت بین امور، عامل مزاح…

Read More

.واكنشهای مزاح محققان در بررسی كاركردهای مزاح عمدتاً به كنشهای روان شناختی و جسمانی مزاح توجه داشته اند. بررسی متون اولیه مربوط به مزاح بیانگر آن است كه با توجه به زمینه های حمایت كننده پسیكوفیزیولوژیك مزاح این پدیده به عنوان عامل تسهیل كننده سلامت روحی و جسمی در نظر گرفته می شود (مارتین و…

Read More

.2- سلامت روان یا سلامت روانشناختی مفهوم سلامت روان یا سلامت روان شناختی، جنبه ای از مفهوم كلی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است، كه علی رغم تلاشهایی كه از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان به منظور تأمین هر چه بیشتر سلامتی انسانها به عمل آمده است هنوز معیار قاطعی در زمینة تعریف و…

Read More

. برای متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید رایگان پایان نامه درباره مزاح و شوخ طبعی منبع : سایت علم یار (قسمت پایان نامه های روانشناسی)  و سایت پایان بیست (قسمت پایان نامه های روانشناسی) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها تعریف مفهومی شوخ طبعی شوخ…

Read More

. ب- نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی [1]: طرفداران این نظریه معتقدند كه مزاح و خنده منجر به گشایش خلق و خوی و تشفی انرژی روانی شده نتیجتاً موجب تعادل و آرامش روانی فرد می شود. شاید مشهورترین نظریه تخلیه و آسودگی متعلق به فروید باشد. فروید (1916) در كتاب (شوخیها و ارتباط آنها با…

Read More

مقدمه مزاح یا شوخ طبعی مزاح [1] به عنوان یكی از ویژگیهای شخ+صیتی انسان، كیفیتی منحصر به نوع آدمی است. اگر چه ارائه تعریف دقیقی از مزاح دشوار است، اما حتی در تمدنهای باستان نیز در این باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. مثلاً در كتاب عهد عتیق، پندی به این مضمون…

Read More

تجزیه و تحلیل داده ها : در این فصل نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش ارایه می گردد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیه های پژوهش از نرم افزارSPSS استفاده شده است. اطلاعات این فصل از پژوهش در دو قسمت : الف) توصیفی…

Read More

روش پژوهش: این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش کاربردی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند برای کلینک های سلامت روان، مراکز مشاوره، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی و آموزش و پرورش عادی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد که یکی از انواع…

Read More

نتایج نشان داده است که: 1- انگیزش پیشرفت و عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف با میزان پیشرفت تحصیلی، ارتباط ی مثبت معنی دار بالایی دارد. از بین دو متغیر تبیینی، متغیر انگیزش پیشرفت، پیش بینی كننده ی نیرومندی است. 2- سطح انگیزش پیشرفت دانشجویان غیرمتعارف، بیشتر از سطح انگیزش دانشجویان متعارف است. 3- میزان پیشرفت تحصیلی…

Read More