دسته: دسته‌بندی نشده

  تعیین نیازهای آموزشی در تنظیم و تدوین برنامه های آموزشی یکی از اولین قدمهایی که می باید برداشته شود , تعیین کمبودها و نیازهای آموزشی است. بدون اطلاع از احتیاجات آموزشی طبعا” نمی توان نسبت به موضوعاتی چون شرکت کنندگان , مواد آموزش , روش آموزش و ارزشیابی نتایج برنامه های آموزشی اقدام کرد….

Read More

  مقدمه آموزش افراد در زمینه شغل و حرفه ای که در آن فعالیت می نمایند از روزگاران کهن مورد نظر همه انسانها بوده است. هر فردی که در کره خاکی در حال زیستن است نیازمند یادگیری مسائلی است که پیرامون او قرار دارد . آموزش چگونه زیستن , برخورد اجتماعی و سایر موارد ….

Read More

روشها و شیوه های رفتاری خود مدیران از مسایل بسیار پراهمیت در انگیزش معلمان است. بعضی از مدیران مسایل رفتار شناسی در سازمانهای آموزشی را نمی دانند و نمی توانند ارتباط مناس و كارایی با همكاران خو داشته باشند. عده ای مدیران طبیعت كار معلمی و سازمانهای آموزشی را نمی شناسند و در نتیجه رفتار…

Read More

انگیزش در سازمانهای آموزشی انسان به ارزشیابی موقعیت خود بر اساس شناخت واقعیات و احترام از طرف دیگران نیاز دارد و با ارضای این نیاز به اعتماد و خودپنداری می رسد. در حالت مثبت او به ا ین احساس می رسد كه وجودش مفید است . احترام و اعتبار از طریق موقعیت شغلی و اجتماعی…

Read More

تعاریف و اهداف از انگیزش تعاریف مختلفی شده است، عده ای انگیزش را ایجاد انگیزه در فرد می دانند و انگیزه ها به عنوان خواسته ها،نیازها،سائقه ها ،نیروهای محركه ،آرزوها و علایق درون انسان تعریف می شوند. صاحبنظران دیگری انگیزش را ایجاد انگیزه می دانند و می گویند انگیزه مجموعه پیچیده ای از نیروها ،میلها،نیازها،…

Read More

احتمال قبولی هر داوطلب به سه عامل نمره کل، تعداد داوطلب و ظرفیت آن رشته در دانشگاه که مد نظر داوطلب است، بستگی دارد. پس می توان گفت: شانس قبولی در کنکور سراسری برابر است با ظرفیت رشته محل ضربدر سهمیه مربوطه، تقسیم بر تعداد داوطلب در آن رشته. بنابراین هرچه تعداد داوطلبان کمتر باشد…

Read More

مراحل عملی انتخاب رشته پویا 1-لیست مادر در این مرحله شما ملزم به تهیه لیستی از رشته هایی که مجاز به انتخاب رشته در آنها هستید و در زمان ثبت نام علاقه مندی خود را اعلام فرموده اید هستید. سعی کنید در لیست خود کلیه امکانها مثل دوره های روزانه، شبانه و نیمه حضوری دانشگاه…

Read More

  علاوه بر این سه دسته اصلی دو دسته فرعی نیز داریم که ممکن است در لیست شما نباشد و فقط برای برخی داطولبان ما باشد که عبارتند از: 1-رشته / محلهای رویایی رشته های است که حتی در خود شما نیز در خوشبینانه ترین و ضعف قبولی برای خود متصور نیستید. و انتخاب رشته…

Read More

امتیاز نهایی رشته / محل: (نمره رشته  ضریب وزنی رشته) + (نمره شهر  ضریب وزنی شهر) + نمره دانشگاه  ضریب وزنی دانشگاه) نکته: منظور از ضریزب وزنی همان رتبه بندی 3 فاکتور شهر، رشته و دانشگاه است (14=ضریب دانشگاه، 2-=ضریب رشته، 16=ضریب شهر، مربوط به همین مثال). در انتها داوطلب مورد نظر ما در مقایسه…

Read More

  آموزش و پرورش بر اساس ایده کنفسیوس بىن فعالیت سیاسى و آموزش و پروش ارتباط متقابل وجود داشته و یکى از تزهاى اصلى مى‌باشد. در سال ۱۹۱۲ دولت سون یات سن قوانین حاکم بر آموزش و پروش در دوران امپراطورى را منسوخ کرده و سیستم جدیدى که از مدل ژاپنى نشأت گرفته بود توسط…

Read More