تحقیق رشته حقوق : تعقیب و مراقبت در بازجویی از مجرمین قسمت 2

خصوصیات مامورین تعقیب و مراقب افرادیکه برای این منظور تعیین می شوند بایستی ورزیده و صاحب تجربه در این امر باشند و از مهارت کافی برخوردار باشند دارا بودن ضریب هوشی مناسب و همچنین مسلط به امور و قدرت تصمیم گیری صحیح و بموقع و اجرای آن را داشته باشند. در صورت لزوم بتوانند از […]

متن کامل :اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید. 4435

قسمت 13تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

شوراي کل کانون وکلا   شورايي به نام شوراي کل کانون وکلا نسبت به مسائلي مانند استقلال وحيثيت کانون وکلا اتخاذ تصميم مي نمايد . اين شورا همچنين درمورد تربيت وکلاوبهبود تشکيلات دادگستري ومعاضدت قضايي دخالت ونظارت دارد . شوراي کل به کميته هايي تقسيم گرديده کهاز آن جمله ميتوان کميته معاضدت ,کميته رفتار شغلي […]

قسمت 12تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

معاضدت قضايي بعنوان يکي از راهکارها جهت اجراي عدالت در کل جامعه مي باشد. اين نهاد به جهت کمک به افراد بي بضاعت يا کم بضاعت در اکثر کشورها بوجود آمده است تا بتوانند با ارائه خدمات حقوقي و تعيين وکيل براي افراد       کم در آمد جامعه راهگشايي جهت اجراي هر چه بيشتر قانون و […]

قسمت 11تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

سازمانها و انجمن هاي وکالتي اولين کنگره بين المللي امريکا در سال 1946 و در روز 18 اکتبر نمايندگاني را از کانون هاي مختلف در سراسر دنيا دعوت نموده تا در کنگره اي براي تشکيل کانون بين المللي بوده است و 18 کميسيون تشکيل گرديده که کميسيون اول راجع به تکامل تدريجي حقوق بين الملل […]

قسمت 10تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

وظايف وکيل يکي ازوظايفي که يک شخص به عنوان وکيل دارد اين است که در حفظ اسرار موکل خود کوشا بوده و آن را در اختيار شخص ثالث قرار ندهد. اين وظيفه دررويه هاي قضايي کشور هايي که داراي حقوق کامن لا ميباشند ذکرگرد يده و به عنوان اصل وقاعده حرفه وکالت تثبيت گرديده است […]

قسمت 9تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

تاريخچه کانون وکلا درامريکا در امريکا تا سال 1876 تأسيسي به نام کانون وکلا وجود نداشت. در 21 نوامبر سال 1876 نخستين انجمن ايالتي وکلاي دادگستري در شهر نيويورک تأسيس گرديد. هدف از تأسيس چنين انجمني بصورت زير تعريف گرديده است : گسترش و توسعه دانش حقوق پيشبرد روند اصلاحات در رشته حقوق آسان ساختن […]

قسمت 81تحقیق درباره وکیل و وکالت از نظر حقوقی

تقسيم بندي وکلا درانگلستان متخصصان حقوقي به دو دسته وکلا و مشاوران تقسيم مي شوند. (1) که ذيلا” در مورد هر يک از آنها توضيحاتي را ارائه مي نماييم : الف – مشاوران حقوقي اين دسته در زمانهاي قديم قضات شاهي را در مراحل ابتدايي ياري مي نمودند و بطورکلي اموري که خيلي نيازبه تخصص […]