دسته: جامعه شناسی

دانشگاه تهران دانشکدة علوم اجتماعی گروه مطالعات زنان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان: تبیین جامعه‌شناختی ساخت قدرت در خانواده و جنسیت متکثّر استاد راهنما: دکتر سهیلا صادقی فسایی استاد مشاور: دکتر شهلا کاظمی‌پور پژوهش و نگارش: ***** فهرست مطالب عنوان     صفحه فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 1-1    مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-2    ضرورت و…

Read More