دسته: تربیت بدنی

مقدمه : از اختراع اولین دوچرخه در سال 1867 تا امروز دوچرخه سواری سیری پر فراز و نشیب را پیموده در بدو تولد به عنوان وسیله ای تفریحی پنداشته می شد با گذشت زمان به علت سرعت زیاد در مقایسه با پیاده به عنوان وسیله نقلیه ای جدی مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش…

Read More

در میان كشورهای مشرق زمین بیگمان ایران تنها كشوری بود كه در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی كه چینیان، همانگونه كه پیش از این گفتیم، به امر ورزش وتربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیتهای بدنی را…

Read More

اما در تقصیر غیر عمدی كه نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی بدون سوء نیت و بدون قصد وارد كردن زیان به غیر. بنابر سوابق موجود در مدیریت ها و فدارسیون های ورزشی اكثر حوادث ورزشی ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و غفلت می باشد و كمتر به موارد تقصیرات عمدی ملاحظه می…

Read More

بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زیر جرم محسوب نمی شود. حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر…

Read More