نویسنده: mitra1--javid

در سال 1993 گردشگري پايدار را گردشگري تعريف کرده است که بتواند در يک محيط در يک زمان نامحدود ادامه يابد و از نظر انساني و فيزيکي به محيط زيست صدمه نزند؛ همچنين تا بدان حد باشد که به توسعه ساير فعاليت ها و فرايند هاي اجتماعي لطمه اي وارد نياورد ( باتلر، 1980، 29).سازمان…

Read More

آنها بيشتر است. افرادي که روابط گسترده اي را برقرار مي کنند آينده شغلي و همچنين در آمد بيشتري دارند. همچنين شواهدي وجود دارد که نشان مي هد احساس تعلق اجتماعي سلامت و طول زندگي افراد را افزايش مي دهد. شبکه هاي اجتماعي مي توانند کمک هاي ملموس و حمايت هايي را از افراد انجام…

Read More

د همبستگي و مهار خودخواهي ها تسهيل گري در جهت منافع مشترك افزايش نظم و انسجام اجتماعي افزايش كارآيي اقتصادي توسعه اقتصادي (ملي و محلي) افزايش كيفيت زندگي (تندرستي، شادي و رضايت) تسهيل كنش فردي و جمعيسرمايه اجتماعي مفهومي جديد، مهم، قابل توجه و پوياست كه با تأكيد بر متغيرهاي اجتماعي در تحليل هاي اقتصادي…

Read More

مجموعه اي از هنجارها يا سطوح اعتمادي که افراد يا گروه ها مي توانند داشته باشند گفته مي شود که امکان استفاده از منابع يکديگر را براي اعضا فراهم مي کند.شهرت کنوني اين مفهوم ناشي از کار هاي سه جامعه شناس به نام هاي پير بورديو ، جيمز کلمن و رابرت پوتنام است که هر…

Read More

مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است”.قانون تعريفي از کارت پايان خدمت بيان نداشته ولي مي توان گفت که کارت پايان خدمت سندي است که از طريق يگانهاي نيروهاي مسلح براي مشموليني که از نظر پزشکي سالم بوده و در آن يگان خدمت خود را انجام داده اند درخواست و از طريق سازمان وظيفه عمومي نيروي…

Read More

يج ايده نخواهد بود با اينکه در تحقيقات انجام شده در گذشته اين رابطه تعديلگر اثبات شده است ولي در سازمان مورد تحقيق اين فرضيه تأييد نشده است. عدم تأييد فرضيه فوق ميتواند ناشي از اين باشد که سرمايه اجتماعي رابطهاي در اين سازمان قوي نميباشد با توجه به مشاهدات محقق داشته است در سالهاي…

Read More

سن پاسخ دهندگان 4-3-4 ) ويژگي جامعه آماري پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات:همان طوري که در جدول 4-4 و نمودار 4-4 مشاهده مي شود، 8/1 درصد داراي تحصيلات ديپلم، 4/14 درصد فوق ديپلم، 6/39 درصد کارشناسي، 2/44 درصد کارشناسي ارشد و 8/1 درصد داراي تحصيلات دکتري بودهاند. نمودار فراواني مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان…

Read More

مجموعهاي از رفتار است (Janssen, 2000; jeroen de Jong & Hartog, 2010; Scott & Bruce, 1994) يعني جستجوي فرصت و توليد ايده شامل جستجو و تشخيص فرصتها براي نوآوري و توليد ايدهها و راه حلها براي استفاده ار فرصتها، همچنين دفاع کردن2 از ايدههاي توليد شده به ترويج ايدههاي توليد شده با هدف يافتن پشتيباني…

Read More

کودها و سموم آفت کش، جلوگیری از فشرده شدن خاک، رشد و توسعه ریشه می شوند(رجب لاریجانی، 1389). مالچ یک راه مؤثر برای تهیه سر پناه برای حشرات شکارگر است. که نقش مهمی در کنترل بیولوژیک دارد و با کمک به حفظ رطوبت مورد نیاز گیاه باعث افزایش قدرت تحمل گیاه نسبت به حمله آفات…

Read More

كشورهاي ديگر القا مي‌كند (بورديو، 1380، 26) كتاب تمايز بورديو نشانه فعاليت عملي و تحقيقاتي در يك چارچوب عام‌گرايانه در مقابل چارچوب‌هاي خاص‌گرايانه كمي است و به همين دليل مي‌توان تعميم‌پذير خواندش بورديو به نظريه‌اي معتقد بود كه بعد تجربي فربه‌اي داشته‌ باشد ، در كنار آن نيز از رهيافت نظري قوي استفاده كند در…

Read More