نویسنده: 92

در ميان كشورهاي مشرق زمين بيگمان ايران تنها كشوري بود كه در نظام تعليم و تربيت خود بيشترين اولويت را به ورزش و تربيت بدني داده بود، چه در حالي كه چينيان، همانگونه كه پيش از اين گفتيم، به امر ورزش وتربيت بدني توجه چنداني نداشتند و هندوان نيز پرورش تن و فعاليتهاي بدني را…

Read More

اما در تقصير غير عمدي كه نتيجه بي احتياطي و بي مبالاتي بدون سوء نيت و بدون قصد وارد كردن زيان به غير. بنابر سوابق موجود در مديريت ها و فدارسيون هاي ورزشي اكثر حوادث ورزشي ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي و غفلت مي باشد و كمتر به موارد تقصيرات عمدي ملاحظه مي…

Read More

بند 3 ماده 59 مصوب 1370 اعمال زير جرم محسوب نمي شود. حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر آن كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. با تصويب ماده 32 سال 1361 و نيز ماده 59 سال 1370 به هر…

Read More

مبناي قانون حوادث ناشي از عمليات ورزشي 9- مقررات ورزشي ناظر بر وسايل ابزار و تجهيزات يكي ديگر از مقررات ورزشي موضوع وسايل و اسباب و آلات آن است كه مورد استفاده ورزشكاران قرار مي گيرد. اين وسايل و ابزار همان طوري كه مقررات مقرر داشته بايستي مجاز و قانوني بوده و مطابق استاندارد و…

Read More

امروزه در بازارهای مالی و رقابتی اهمیت دسترسی به اطلاعات برای آگاهی از رویدادهای بازار در بازه های زمانی گوناگون، انکار ناپذیر است، داشتن اطلاعات و یافتن تصویر ذهنی حقیقی از شرایط بازار بر اساس این اطلاعات، می‌تواند سرمایه‌گذار را در اتخاذ تصمیمات بهینه یاری رساند. با توجه به این شرایط نوین، در سال های…

Read More