منبع سایت علم یار

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲- پیشینه و سوابق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون…………………………………………………………….. ۴

۱-۴- اهداف این پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۵- جنبه‌های نوآوری این پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

 

فصل دوم: مقدمه‌ای بر مبدل باک

۲-۱- مبدل باک step-down(buck) converter………………………………………………………………………………………… 12

۲-۲- حالت هدایت پیوسته مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۳- ریپل ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴- مزایا مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۵- معایب مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۶- مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۷- معایب منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۸- کنترل مبدل DC-DC  باک………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۹- بهبود پاسخ حالت دائمی با طراحی کنترل کننده مد لغزشی……………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۰- توصیف مبدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۱- مدل سازی مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۲- مدل فضای حالت مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱۳- کنترل مد لغزشی مبدل باک(sliding mode control)……………………………………………………………………….. 25

۲-۱۴- تئوری کنترل لغزشی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱۵- طراحی کنترلر مد لغزشی(SMC)……………………………………………………………………………………………………….. 26

۲-۱۶- تعیین سطح لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۷- اعمال شرط لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۸- کنترل لغزشی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱۹- تعیین قانون کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲۰- مزایای کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲۱- معایب کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲۲- نکات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

 

فصل سوم: مقدمه‌ای بر ژنراتورها  

۳-۱- ژنراتور قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲- دسته‌بندی ژنراتورها با توجه به نوع توربین گردنده روتور………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲-۱- ژنراتورهای dc……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

۳-۲-۲- ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۳-۲-۳- ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۳- ساختمان ژنراتور سنکرون  و انواع آن………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۳-۴- ساختار ژنراتور سنکرون و مدار سیم‌پیچی………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۴-۱- معادلات پایه متناسب با dq0…………………………………………………………………………………………………… 41

۳-۴-۲- معادلات اصلی ریاضی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۵- نظریه سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۵-۱- سیستم تحریک چیست؟………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۵-۲- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک…………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۵-۲-۱٫ تولید جریان روتور……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۵-۲-۲٫ منبع تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۵-۲-۳٫ سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)……………………………………………………………………… ۴۵

۳-۵-۲-۴٫ مدار دنبال کننده خودکار………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۵-۲-۵٫ کنترل تحریک……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۵-۲-۶٫ محدود کننده جریان روتور……………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۵-۲-۷٫ محدود کننده مگاوار…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۵-۲-۸٫ محدود کننده شار اضافی………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۵-۲-۹٫ تثبیت‌کننده سیستم قدرت……………………………………………………………………………………………………… ۴۷

وظایف سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۳-۶-  مدلسازی یکسو ساز تریستوری شش پالسه……………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۶-۱- تریستورو مشخصه استاتیکی آن………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۶-۲- یکسو ساز شش تریستوری………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

 

فصل‌چهارم: نتایج حاصل از شبیه‌سازی

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۲- شبیه سازی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۴-۳- شبیه سازی مبدل باک و خواص آن………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۴-۳-۱- نحوه طراحی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۴- بررسی THD و FFT در ولتاژ ورودی به تحریک ژنراتور……………………………………………………………………… ۶۴

۴-۵- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۴-۵-۱- معادلات دینامیکی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۵-۲- بلاک s-function…………………………………………………………………………………………………………………. 77

۴-۵-۲-۱- مراحل شبیه‌سازی بلاک s-function…………………………………………………………………………………… 77

۴-۵-۲-۲- Flagها در s-function……………………………………………………………………………………………………. 79

۴-۶- متغیرهای مورد استفاده در سیمولینک……………………………………………………………………………………………………… ۸۰

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده

۵-۱- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۲- پیشنهادات برای آینده……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول (۱-۱) فهرست علایم و اختصارات شکل (۱-۱)…………………………………………………………………………………… ۶

جدول(۴-۱) مقادیر پارامترهای مربوط به مبدل باک…………………………………………………………………………………………. ۶۱

جدول(۴-۲): flagهای محیط متنی………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

 

 

 

 


 

 

فهرست  شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل(۱-۱) اجزای کنترل اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

شکل(۱-۲) بلوک دیاگرام سیستم کنترل دیجیتال………………………………………………………………………………………………. ۷

شکل (۱-۳) دیاگرام شماتیک سیستم تحریک استاتیک………………………………………………………………………………………. ۸

شکل (۱-۴) سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون به همراه مبدل باک –بوست……………………………………………… ۸

 

شکل (۲-۱-a) نمایی از یک مبدل………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

شکل (۲-۱-b) ولتاژ خروجی متوسط……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

شکل (۲-۲-a)  شمایی از تقویت کننده خطی………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

شکل (۲-۲-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر……………………………………………………………………………….. ۱۴

شکل(۲-۲-c) مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R…………………………………………… 14

شکل (۲-۳-a) شکل موج های حالت کار هدایت پیوسته………………………………………………………………………………….. ۱۵

شکل (۲- ۴) ولتاژهای خروجی برای حالت هدایت پیوسته……………………………………………………………………………….. ۱۸

شکل (۲-۵) نمای شماتیک مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

شکل (۲-۶) مدلسازی مبدل در فضای حالت……………………………………………………………………………………………………. ۲۲

شکل(۲-۷) مسیرهای سیستم و خط لغزش یک مبدل باک در فضای صفحه فاز……………………………………………………. ۲۳

شکل ۲-۸) کنترل مبدل توسط مد لغزشی………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

شکل (۲-۹) نواحی موجود برای کنترل لغزشی در حالتی که ……………………………………………………… ۳۰

شکل (۲-۱۰) نواحی محدود برای کنترل لغزشی در حالتی که …………………………………………………… ۳۰

شکل (۲-۱۱) رسم همزمان مسیرهای فازمعادلات حالت باک…………………………………………………………………………….. ۳۱

شکل (۲-۱۲) مسیرفازدرمحدوده خط لغزش…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

شکل (۲-۱۳) نمایش گرافیکی کنترل مد لغزشی نشان می‌دهد که سطح لغزش S=0 که داریم  =خطای ولتاژ متغیر

و  =ولتاژ خطای دینامیکی نسبی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

 

شکل(۳-۱) شمایی از ژنراتور dc……………………………………………………………………………………………………………………. 36

شکل(۳-۲) شمایی از ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

شکل(۳-۳) شمایی از ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

شکل(۳-۴) شمایی از ژنراتور سنکرون a)ساختار ژنراتور سنکرون b) دیاگرام سیم‌پیچی مدار……………………………… ۴۳

شکل(۳-۵) نمایی از نظریه سیستم تحریک ژنراتور سنکرون………………………………………………………………………………. ۴۴

شکل(۳-۶) شمایی از سیستم تحریک………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

شکل(۳-۷) جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی…………………………………………………………………………….. ۴۹

شکل‏(۳-۸) سیستم تحریک در نیروگاه…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

شکل(۳-۹) ساختمان تریستور………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

شکل(۳-۱۰) علامت اختصاری تریستور………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

شکل(۳-۱۱) مشخصه تریستور در غیاب جریان گیت……………………………………………………………………………………….. ۵۱

شکل (۳-۱۲) توزیع بار a) بدون اعمال ولتاژ  b) با اعمال ولتاژ………………………………………………………………………… ۵۳

شکل (۳-۱۳) توزیع بار با اعمال ولتاژ مثبت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

 

شکل(۴-۱): یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

شکل(۴-۲) ولتاژ خروجی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………. ۵۷

شکل(۴-۳) ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

شکل(۴-۴) ساختار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

شکل(۴-۵) رگولاتور مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

شکل(۴-۶) مدار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

شکل (۴-۷) مدار شبیه‌سازی شده مبدل باک…………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

شکل(۴-۸) شبیه‌سازی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… ۶۲

شکل(۴-۹) ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… ۶۳

شکل(۴-۱۰) حالت زوم شده ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی………………………………………………………….. ۶۳

شکل(۴-۱۱) ولتاژ خروجی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی……………………………………………………………………………. ۶۴

شکل(۴-۱۲) ولتاژ خروجی مبدل باک بعد از اعمال مد لغزشی………………………………………………………………………….. ۶۵

شکل(۴-۱۳)  مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود نداشته باشد……………………. ۶۵

شکل(۴-۱۴) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود داشته باشد………………………. ۶۶

شکل(۴-۱۵) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتوربا اعمال مبدل باک……………………………………………………………………… ۶۶

شکل(۴-۱۶) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتور بدون اعمال مبدل باک………………………………………………………………. ۶۷

شکل(۴-۱۷) شبیه سازی مربوط به ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. ۶۹

شکل(۴-۱۸) ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. ۷۰

شکل(۴-۱۹) حالت زوم شده ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون………………………………………………………………….. ۷۰

شکل(۴-۲۰) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون  در فاز a……………………………………………………………………….. 71

شکل(۴-۲۱) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازa…………………………………………………… 71

شکل(۴-۲۲) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b………………………………………………………………………… 71

شکل(۴-۲۳) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازb………………………………………………….. 72

شکل(۴-۲۴) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………. 72

شکل(۴-۲۵) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………. 73

شکل(۴-۲۶) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای d از محور dq……………………………………………….. 73

شکل(۴-۲۷) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای q از محور dq……………………………………………….. 74

شکل(۴-۲۸) گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………… ۷۴

شکل(۴-۲۹) حالت زوم شده گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون………………………………………………………. ۷۵

شکل(۴-۳۰) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a…………………………………………………………………………… 75

شکل(۴-۳۱) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b…………………………………………………………………………… 76

شکل(۴-۳۲) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………… 76

شکل (۴-۳۳) نمایی از بلاک s-function در سیمولینک…………………………………………………………………………………. ۷۷

شکل (۴-۳۴) نمایی کلی  از کار در بلاک سیمولینک………………………………………………………………………………………… ۷۷

شکل (۴-۳۵) نمایی کلی از چرخه شبیه‌سازی s-function……………………………………………………………………………… 78

شکل(۴-۳۶) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط a (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. ۸۰

شکل(۴-۳۷) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط b (ولتاژ منبع)……………………………………………………………………………. ۸۰

شکل(۴-۳۸) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط c (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. ۸۱

شکل(۴-۳۹) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به تولیدکننده ۶ پالسه…………………………………………………………………….. ۸۱

شکل(۴-۴۰) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مبدل تریستوری………………………………………………………………………… ۸۲

شکل(۴-۴۱) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به ماسفت موجود در مبدل باک………………………………………………………. ۸۲

شکل(۴-۴۲) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به دیود موجود در مبدل باک………………………………………………………….. ۸۳

شکل(۴-۴۳) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RL در مبدل باک…………………………………………………………………………. ۸۳

شکل(۴-۴۴) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RC در مبدل باک…………………………………………………………………………. ۸۴

شکل(۴-۴۵) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مقاومت R در مبدل باک……………………………………………………………. ۸۴

شکل(۴-۴۶) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک……………………………………………… ۸۵

شکل(۴-۴۷) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم کنترل‌کننده مد لغزشی در مبدل باک…………………………….. ۸۵

شکل(۴-۴۸) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به سوئیچینگ در زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک………………………… ۸۶

شکل(۴-۴۹) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به بلاک s-function…………………………………………………………………… 86

 

 

 

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیککنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

دانلود “پایان نامه” برق: تایید هویت با استفاده از تصاویر عنبیه

دانلود “پایان نامه” برق: جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها

دانلود “پایان نامه” برق: سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک

دانلود “پایان نامه” برق با موضوع انرژی های نو و نیروگاه های بادی

دانلود “پایان نامه” برق: بررسی رهیافت های شناسایی سیستم

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی سوئیچ های اترنت

دانلود “پایان نامه” برق: بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی

دانلود “پایان نامه” برق: تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور

دانلود “پایان نامه” برق: تشخیص حروف صدا دار از روی تصاویر لب

دانلود “پایان نامه” برق با موضوع پیاده سازی نرم افزار کد کننده صحبت

پایان نامه برق : افزایش ظرفیت در سیستم های mimo

پایان نامه برق : کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC

پایان نامه برق : جابه جایی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان

پایان نامه برق :بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

دانلود “پایان نامه” برق: روش های طراحی خودکار مدارهای آنالوگ

“پایان نامه” برق: طراحی سیستم کنترل با قابلیت پیکربندی مجدد

“پایان نامه” برق قدرت با موضوع طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیجینگ

دانلود “پایان نامه” برق با موضوع کاربرد کنترل فازی در برج تقطیر

دانلود “پایان نامه” برق: کنترل و هدایت موشک های خارج از جو

دانلود “پایان نامه” برق: روش های تشخیص خطاهای امپدانس بالا

دانلود “پایان نامه” برق با موضوع شکل دهی الگوی تشعشعی آنتن

پایان نامه برق : تحقیق و بررسی آخرین متد ها در FPGA

پایان نامه برق : بررسی مواد بند گپ فرا مواد ها و کاربرد آنها در خطوط انتقال

پایان نامه برق : روش های بهبود پایداری سیستم قدرت

پایان نامه برق : بررسی الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing

پایان نامه ارشد برق : بررسی تئوری فیلتر های تطبیقی غیر خطی

“پایان نامه” برق با موضوع طراحی خودکار مدارهای آنالوگ

“پایان نامه” برق: کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی

“پایان نامه” برق: روش های دکوپله سازی سیستم های چند متغیره صنعتی

“پایان نامه” برق: مدیریت مصرف بار در سیستم های توزیع

“پایان نامه” برق:مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط

“پایان نامه” برق: مدلسازی مداری لیزر با ساختار چاه کوانتمی

پایان نامه ارشد برق : بررسی انواع روش های مدلسازی و کنترل ربات ها

پایان نامه ارشد برق : انرژی های نو – نیروگاه های بادی

پایان نامه ارشد برق : مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط

پایان نامه ارشد برق :بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتور های القایی

پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع تقویت کننده کم نویز

پایان نامه ارشد برق : بررسی مدل های هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM

بررسی روش های فشرده سازی صوت (celp) و کاربرد آن در موبایل

سمینار برق: لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر

“پایان نامه” برق: کنترل تداخل بین سلولی در لینک پایین رونده

“پایان نامه” برق: کنترل سیستم تعلیق براساس روش ساختار متغیر

رشته برق – پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: شناسایی چهره به کمک شبکه عصبی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: روش های بهبود پایداری سیستم قدرت

پایان نامه ارشد مهندسی برق: چاه های کوانتومی نیمه هادی


0 thoughts on “دانلود تمام متن پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق – گرایش قدرت”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه¬ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش زلزله عنوان : بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه­ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از Read more...

پایان نامه های ارشد

پایان نامه تفاوت هوش هیجانی افراد بر حسب جنسیت و تحصیلات

فصل دوم مبانی نظری تحقیق ۲-۱- مقدمه از آنجایی که ارائه دهندگان اصلی خدمات در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، بهورزان هستند و مسئولیت مستقیم ارائه خدمات اساسی بهداشت را به مردم جامعه برعهده دارند، لذا Read more...