سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
دسته‌بندی نشده

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی : پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات بندرعباس

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

گروه روان­شناسی

پایان­نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی تربیتی

عنوان:

بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91

 

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

استاد مشاور:

دکتر موسی جاودان

نگارش:

فاطمه جلالي

پائیز 92

تقدیر و تشکر

سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز، روشن و تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ی خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

پس از حمد و سپاس خداوند متعال، برخود لازم می­دانم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر سماوی، استاد راهنمای این پژوهش، که با پشتیبانی­های بی­دریغ و صبر و شکیبایی، مرا از راهنمائی‌های ارزنده خود در تمام مراحل کار بهره­مند نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

از جناب آقای دکتر جاودان که زحمت مشاوره این پژوهش را متقبل شدند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

از جناب آقای دکتر برومند که از هیچ کمک و همکاری با اینجانب دریغ نفرمودند نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.

همچنین از خانواده و سایر دوستانی که مرا در تمام مراحل انجام این پژوهش یاری نمودند سپاسگزاری می­نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم

تقدیم به خانواده­ام که همیشه در زندگی پشتیبان و مشوقم بوده­اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صفحه                                                                                             عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه- 2

1-2- بیان مساله- 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش-- 11

1-4- اهداف پژوهش-- 13

1-4-1- هدف کلی پژوهش-- 13

1-4-2- اهداف جزئی پژوهش-- 14

1-5- سوالات پژوهش-- 14

1-6- فرضیه های پژوهش-- 15

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 16

1-7-1- الف: تعریف مفهومی متغیرها 16

2-7- تعریف عملیاتی متغیرها 17

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه: 20

2-2- بخش اول: مبانی نظری- 21

2-2-1- الف: یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده) 21

2-2-2- انواع خودتنظیمی- 27

2-2-2-1- نظم دهی بیرونی: 27

2-2-2-2- نظم دهی درون فکنی شده: 28

2-2-3- فرایندهای خودتنظیمی- 28

2-2-4- مدلهای یادگیری خودتنظیمی: 29

2-2-4-1- مدل پينتریج (1990) 30

2-2-4-2- مدل زیمرمن (1986) 33

2-2-4-3- مدل وین و هدوین (1998) 36

2-2-4-4- مدل بوکارتز: 37

2-2-4-5- مقایسه مدلها 38

2-2-5- راهبردهای یادگیری خودتنظیمی: 45

2-2-6- نظریه های یادگیری خودتنظیم: 51

2-2-6-1- نظریه کنشگر- 52

2-2-6-2- نظریه پدیدار شناختی- 53

2-2-6-3- نظریه شناختی -  اجتماعی زیمرمن- 54

2-2-6-4- نظریه بندورا 55

2-2-6-5-نظریه ویگوتسکی- 57

2-2-6-6- نظریه پردازش اطلاعات(ساختارگرایی) 58

2-2-6-7- نظریه کارون و شیر- 58

2-2-7- باورهای انگیزشی- 65

2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش-- 65

2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی- 66

2-2-7-3- باورهای انگیزشی- 68

2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی- 71

2-2-7-4-1-خودکارآمدی: 71

2-2-7-4-2- شکل گیری باورهای خودکارآمدی- 73

2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد- 74

2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی- 75

2-2-7-4-5- ارزش گذاری درونی تکلیف-- 76

2-2-7-4-6- اضطراب امتحان- 78

2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی- 83

2-2-8-1- رویکرد رفتاری- 83

2-2-8-2- رویکرد شناختی- 84

2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی- 86

2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی- 88

2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش-- 88

2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی- 89

2-2-9- ارتباط خودتنظیمی و انگیزش-- 90

2-2-10- پیشرفت تحصیلی- 92

2-2-10-1- تعریف پیشرفت تحصیلی- 92

2-2-10-2- معیارهای پیشرفت تحصیلی- 93

2-2-10-3- عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی- 94

2-2-10-4- خانواده و پیشرفت تحصیلی- 97

2-2-10-5- محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی- 99

2-2-10-6- عوامل مخل در پیشرفت تحصیلی- 100

2-2-10-7- اهمیت بررسی پیشرفت تحصیلی- 100

2-2-10-8- ارتباط خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی- 101

2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش-- 101

2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 102

2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 111

فصل سوم : روش تحقیق

1-3- مقدمه- 120

3-2- روش پژوهشی- 120

3-3- جامعه پژوهش-- 120

3-5- ابزار پژوهش-- 121

3-6- شیوه اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها 124

3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 125

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1- مقدمه- 126

4-2- اطلاعات توصیفی- 126

4-3- بررسی فرضیه ها 128

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 138

5-1- یافته های تحقیق- 138

5-3- جمع بندی و مقایسه نتایج- 142

5-4- محدودیت های تحقیق- 144

5-5- پیشنهادها 145

منابع فارسی- 146

منابع لاتین  158

                                            پیوست

پرسشنامه --164

چکیده لاتین -----168

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول 2-1 چهارچوب مفهومی برای مطالعه خودتنظیمی (اقتباس از پنتریج و کارابینک، شانک، نقل در پاکدامن، 1387) 32

جدول 2-2 مهارتهای اساسی و اولیه یادگیری خودتنظیمی (زیمرمن) 35

جدول 2-3 الگوی سه لایه یادگیری خودتنظیمی بوکارتز، 1999 (نقل درکدیور، 1386) 38

جدول 2-4 مقایسه چهار مدل براساس سه مرحله یادگیری خودتنظیمی- 41

جدول 2-5 مقایسه دو به دو چهار مدل براساس سه معیار 42

جدول 1-3- توزیع فراوانی و درصدی جامعه آماری به تفکیک جنسیت-- 120

جدول 2-3- توزیع فراوانی و درصدی نمونه آماری به تفکیک جنسیت-- 121

جدول شماره 1-4 : میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش-- 126

جدول شماره 2-4 : میانگین و انحراف معیار متغیر های مورد پژوهش به تفکیک دانش آموزان  دختر و پسر- 127

جدول شماره 3-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 128

جدول شماره 4-4 : نتایج تحليل واريانس مدل رگرسیون راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 129

جدول شماره 5-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 129

جدول شماره 6-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 130

جدول شماره 7-4 : نتایج تحليل واريانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 130

جدول شماره 8-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- 131

جدول شماره 9-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 131

جدول شماره 10-4 : نتایج تحليل واريانس مدل رگرسیون راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر- 132

جدول شماره 11-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 132

جدول شماره 12-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 133

جدول شماره 13-4 : نتایج تحليل واريانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 134

جدول شماره 14-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر- 134

جدول شماره 15-4 : نتایج رگرسیون بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 135

جدول شماره 16-4 : نتایج تحليل واريانس مدل رگرسیون راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  پسر- 135

جدول شماره 17-4 : نتایج ضریب Beta مولفه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 136

جدول شماره 18-4 : نتایج رگرسیون بین باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 136

جدول شماره 19-4 : نتایج تحليل واريانس مدل رگرسیون باورهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 137

جدول شماره 20-4 : نتایج ضریب Beta باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر- 137

 

thesis-download

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی متوسطه دبیرستان های ناحیه2 شهر بندرعباس می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان سوم دبیرستان های ناحیه2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91 که تعدادشان 1106 نفر( 779 دختر و 327 پسر) می باشد (43/70 درصد را دختران و 56/29 درصد را پسران) تشکیل می دهند. حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 300 نفر دانش آموز (150 پسر و 150 دختر) می باشد که از مجموع 150 دانش آموز دختر، 50 نفر در رشته ریاضی فیزیک،50 نفر در رشته تجربی، و 50 نفر در رشته علوم انسانی و از مجموع 150 دانش آموز پسر،58 نفر در رشته ریاضی فیزیک،58 نفر در رشته تجربی و 34 نفر در رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای براساس جدول مورگان انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه راهبردهای انگیزشی در یادگیری  (MSLQ) پینتریج و دی گروت و پیشرفت تحصیلی از طریق معدل کتبی (نهایی سوم) تراز شده، انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با ضریب تعیین 0.06P= با توجه به مقدار 0.001p= و باورهای انگیزشی با ضریب تعیین 0.02p= با توجه به مقدار 0.003p= اثر معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارد.

 

کلید واژه ها : راهبردهای انگیزشی در یادگیری - راهبردهای یادگیری خودتنظیمی – باورهای انگیزشی – پیشرفت تحصیلی

متن کامل در لینک زیر :

  از لینک زیر

لینک:

 پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی : بررسی ارتباط راهبردهای یادگیری خودتنظیمی وباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس در سال تحصیلی 92-91