ماه: سپتامبر 2016

تحلیل بزهکاری زنان بسیاری از‌ نتیجه‌گیری‌های مرتبط با بزهکاری مبتنی بر تحلیل‌های متفاوتی است که‌ نسبت به بزهکاری مردان و زنان‌وجود دارد.توضیح آن که،از لحاظ اجـتماعی،ارتکاب‌ جرم در مـورد مردان یک کردار و واکنش‌”عادی‌”و”طبیعی‌”محسوب می‌شود که در پاسخ به‌ عوامل‌ متعدد وهدایت کننده مانند مشکلات زندگی،تشویق و تاثیر هم سن و سالان،ضرورت و نیاز،طمع،و امثال…

Read More

جنسیت مونث در آمار جنایی چنان که قبلا گفته شد،مطالعات جرم‌شناسی در صددند تا در ارائه آمار جرائم،نقیصه‌ فقدان توجه به جرائم زنان،تا قبل از سالهای 1960 را مـرتفع نـموده‌ و گزارشاتی‌ در خصوص تبیین رفتار مجرمانه به‌ نحوی‌ که‌ هم مردان و هم زنان را شامل شود،ارائه دهند. پس از این زمانی است که…

Read More

براساس دیدگاه پارسونزنیز نظام فرهنگی كه بالاترین مقداراطلاعات رادراختیـار دارد، تأثیر مسلمی بر دیگر نظـام هـا دارد. در نتیجـه تغییراتـی كـه در نظـام فرهنگـی صورت میگیرد، جامعه را عمیقاً و برای مـدتی طـولا نی تحـت تـأثیرقـرار مـی دهـد(غفاری و ابراهیمی لویه،۱۳۸۴). اولریك بك نیز در كتاب «جامعـة ریـسك» مدرنیتـة متأخر و پیامدهای فرهنگی آن را…

Read More

2-3 تأثیرپذیری پیشگیری اجتماعی ازتحولات اجتماعی پیشگیری اجتماعی را میتوان نسل حقوق بشری پیـشگیری از جـرم دانـست كـه در بستر نظریه های انتقادی جرمشناسی متولد شده اسـت (ابراهیمـی, ۱۳۹۰). ایـن نـوع پیشگیری موضوع اصلی مطالعات علوم جنـایی اسـت كـه جایگـاه ویـژه ای در میـان انـواع راهبردهـای پیـشگیرانة حـوزة مطالعـات جـرم شـناختی پیـدا كـرده و تمایـل…

Read More

2-1 مقدمه در این فصل ، بعد از مطرح ساختن تعاریف به تبیین هدف عوامل موثر بر انحرافات از یک سو از منظر رویکردهای زیست شناختی و روانشناختی و از سوی دیگر از منظر رویکردهای مختلف جامعه شناختی و بیان انتقادات و نواقص موجود در این رویکردها مورد بررسی قرار گرفته است. رویکردهای زیست شناختی…

Read More

1-6 اهداف پژوهش هدف كلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری است. اهداف فرعی عبارت اند از بررسی میزان جرائم بر حسب گروه هـای سـنی، تحـصیلی، وضـعیت تأهل و وضعیت فعالیت اقتصادی، منطقه مسكونی و بررسی میزان تعلقات اجتماعی، دین داری و سن ازدواج زنان زندانی…

Read More

1-4 فرضیات پژوهش به نظر میرسد بین از هم گسیختگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط معناداری وجود دارد. به نظر میرسد بین محیط زندگی و ارتکاب جرم در زنان زندانی ارتباط معناداری وجود دارد. به نظر میرسد بین پایگاه اجتماعی زنـان مجـرم و ارتکاب جرم ارتباط معناداری وجود دارد. به نظر میرسد بین…

Read More

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق دامنه انحرافات اجتماعی بسیار گسترده است و پیشرفته ترین آن، عملـی اسـت كـه بـه لحـاظ قانونی خلاف شمرده میشود و عامل اصلی آن متهم و محكوم و بـه زنـدان مـی شـود و شـكی نیست این طیف وسیع متأثر از عوامل مختلف ناشی از موقعیتها و شرایط اجتماعی است، نظیر گسیختگی…

Read More

1-2 بیان مسئله جرم و انحراف از هنجارهای رسمی تاریخچه ای به قدمت زندگی انسان دارد و از زما نهای بسیار دور یكی از مسائل مورد توجه اندیشمندان اجتماعی بوده است . پرداختن به مسائل زنان به ویژه در دوره های اخیر همواره مورد بحث و گفتگوهای فراوان بوده و برخی از این جرائم یا…

Read More

مناطق صنعتی فعال به عنوان قطبهای جاذب جمعیت به فراخوانـی نیـروی کار از نقاط مختلـف کشـور خـود و یـا دیگـر کشورهای جهان پرداختند و مازاد جذب نشدة این نیــروها را در سکونتگاههـایی نامناسب و یا سرپناههایی سرهمبندی شده در نقاطی به خصوص از شهر گرد هم آوردند و اینگونه حاشیه نشینی چهـرة خود را آشکار…

Read More