پژوهش شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق

دامنه انحرافات اجتماعي بسيار گسترده است و پيشرفته ترين آن، عملـي اسـت كـه بـه لحـاظ قانوني خلاف شمرده ميشود و عامل اصلي آن متهم و محكوم و بـه زنـدان مـي شـود و شـكي نيست اين طيف وسيع متأثر از عوامل مختلف ناشي از موقعيتها و شرايط اجتماعي است، نظير گسيختگي هاي خانوادگي، پايين بودن سطح تحصيلات و زندگي در محيطهاي منحرف، ميزان باورهاي مذهبي، ازدواج در سنين پائين و نداشتن تعلقات اجتماعي و عوامل ديگر. انديشمندان متعددي علاقه مند به پژوهش در مورد انحرافات اجتماعي هستند و هر يك از زاويه اي خاص به عوامل اجتماعي ايجاد جرم پرداخته اند كه در تحقيق حاضر در قسمت مباني و نظريه هاي مربوطه به جرم و مشخصات آنها مورد بحث قرار گرفته اند.

ارتکاب جرم پدیده ای است که معلول عوامل متعدد فردی، روانی، اجتماعی است. از جمله عوامل مؤثر وضعیت روانی و ویژگیهای شخصیتی فرد مجرم است، که شناخت دقیق ویژگیهای شخصیتی می تواند در شناسایی بهتر افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند مفید باشد.

اغلب جرم شناسان بر این عقیده اند که مردان و زنان همانطوریکه از نظر جسمی و بیولوژیک با هم متفاوتند از نظر روانی و اجتماعی نیز با یکدیگر تفاوتهایی دارند که این باعث تفاوت در نوع و میزان ارتکاب جرایم می شود.

توجه به این نکته ضروری است که فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقی هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظیفه ای که از هر یک انتظار می رود در شکل گیری شخصیت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثیر اجتناب ناپذیری دارد، که ممکن است تفاوت بین میزان و نوع جرایم ارتکابی توسط هر یک از دو جنس را سبب گردد.

آمارهاي موجود نشان ميدهند كه شيوع جرم زنان در بسياري از كشورها در حال افزايش است و همگام با آن پديده زنان زنداني رو به توسعه گذاشته است. متأسفانه كشور ايران نيز از اين رويداد بين صيب نمانده و سالانه هزاران زن به علل مختلف وارد زندانهاي كشور مي شوند ( بشري اولاد و ديگران: ،1386 .) براساس آمار سازمان زندانهاي استان مازندران، تعداد مجرمين و زندانيان زن اين شهر سال به سال افزايش چشمگيري داشته اند و نظام قضايي و به طور كلي بخش عمومي جامعه مجبوراند بودجه و هزينه هاي كلان،