سایت دانلود

تحقیق ها مقاله ها و پایان نامه ها
دسته‌بندی نشده

پایان نامه عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

هيرشي، جرم يا انحراف را ناشي از ضعف يا گسستگي ارتباط فرد يا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه يا جامعه اي مي داند و علقه هاي اجتماعي از نظر او علاقه، مشغوليت ، تعهد ايمان و عقيده مي باشند.

فمينيسم ها با بيان شرايط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و اقتدار مردان و فرمانبرداري زنان را به عنوان عامل ريشه دار مرد سالاري و نابرابري بين زنان و مردان مي‌دانند و نتيجه اين شرايط نامطلوب و نابرابري را جرم و انحراف زنان مي دانند و خواهان تغيير قوانين موجود مي باشند.

با توجه به مباحث فوق و سوابق تجربي تحقيق مي توان اذعان نمود كه تمامي نظريات فوق بدنبال كشف علل و عوامل ايجاد  جرم در جامعه بوده و در اين راستا هر يك به عامل به خصوص در ايجاد جرم و كجروي اشاره نموده اند.

چنانكه از سوابق تجربي تحقيق بر مي آيد جرائم زنان بيشتر شامل مواردي چون روسپيگري اعتياد، فروش مواد مخدر، سرقت مي باشد كه علل و عوامل آنها ريشه در فقر اقتصادي ـ بيكاري فقدان والدين و والدين معتاد و سارق بوده و همچنين اينگونه افراد دوران كودكي و نوجواني خوبي را از خود گزارش نمي كنند. آنها معمولاً مورد بي توجهي و بي مهري و تنبيه هاي شديد بدني قرار داشته و براي خلاص شدن  از چنين وضعيتي ياد دست به فرار زده اند و يا اينكه تن به ازدواجهاي زودرس داده اند كه در هر صورت با شكست هايي مواجه شده اند كه آنها را به ورطه انحراف و جرم كشانده است.

 

سوابق پژوهش:

سامر در سال 1998 در کالیفرنیا مطالعهاي را تحت عنوان جرم و خرابکاري در خوابگاههاي محـل اقامـت دانشـجویان بـا استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه و مصاحبه بر روي 672 نفر از دانشجویان صورت داد. نتـایج تحقیـق نشـان داد که نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین دانشجویان یکی از عوامل تعیینکنندة میزان خـراب کـاري آنهـا اسـت . فعالیـتهـایی همچون اشتغال به کار در کنار تحصیل در دانشگاه، به میزان چشمگیري از خرابکاري دانشجویان کاسته است. تحرك مکـانی زیاد جهت ادامه تحصیل و فشارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی، بـا رفتارهـاي ضـد اجتمـاعی و خـراب کارانـه دانشـجویان ارتبـاط معنیداري داشتند (نیکاختر، 1379).

در فرانسه کازلین با بررسی 1253 نفر از دختران و پسران 14 تا20 ساله، تحقیقی بـا عنـوان «نوجـوانی و خـراب کـاري بـا تأکید بر متغیرهاي خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و مدرسهاي » انجام داد که روشن کرد هرچـه جـوان از نظـر طـرز تلقـی، بـه طبقات پایین جامعه نزدیکتر باشد، نوع اعمال خرابکارانهاي که مرتکب میشود متناسب با بزهکاريهاي طبقات پایین جامعه است (نیکاختر، 1379).

هریس براي اولینبار اصطلاح سفر مجرمانه را در سال 1980 به کار گرفت، اگرچه سابقه این بررسیها به پژوهش وایـت در سال 1932 برمیگردد. وي دریافت در سفرهاي مجرمانه براي ارتکاب جرایم علیه اموال (سرقت) مسافت دورتري در مقایسه بـا سفرهاي مجرمانه علیه اشخاص (مثل قتل و ضرب و جرح) طی میشود (وایت، 1932).

ویلسون و کلینگ در سال 1982 با طرح نظریه پنجره هاي شکسته اظهار کردند که فقدان مراقبت عمومی و به همریختگـی محیطی و ابراز رفتارهاي بیادبانه در این مکانها موجب افـزایش جـرم مـی شـود (پـرکینس، 1993).

 

احمدی و نیک پور قنقوانی، در سال 1384 در مقاله ای با عنوان جرایم زنان: مجازات، زندان اصلاح و بازپروری به این نتیجه رسیدند که مجازات زندان در بـازدارندگی از جـرایم زنان‌ تاثیر قابل توجهی نداشته اسـت زیـرا در‌ بـسیاری‌ از جوامع‌ محبوسان‌ پس از آزادی مـجددا مـرتکب جرایم شده‌اند(رید،2000)بنابراین، برای کاهش جـرایم زنـان در جامعه می‌بایست به آنها به عنوان‌ قربانی‌ شرایط اجتماعی نگریست و به منظور پیشگیری از وقوع‌ جرم تـوسط زنـان،آنها‌ را‌ مورد‌ حمایت‌های مادی و غیرمادی قرار داد. با توجه بـه مـوقعیت‌های خاصی کـه زنـان زنـدانی دارند،به‌ حد اکثر رساندن کـارایی و ‌‌اثربخشی‌ زندان زندان با هدف بازپروری‌ امری ضروری است.برای دستیابی به این هدف تربیت و تامین‌ نیروی‌ انـسانی‌ شـایسته و متخصص که بتواند موقعیت زنان را درکـ‌ نماید بـرای اسـتقرار در بـخش‌های مـختلف زندان‌ زنان،تشکیل‌ موسسات آمـوزشی کـارکنان امنیتی با هدف تربیت کارکنان امنیتی‌ با تخصص‌های مختلف برای خدمت‌ در زندان زنان،آماده‌سازی‌ پذیرش اجتماعی‌ و رفع مشکلات اقـتصادی زنـان زنـدانی به منظور برنامه‌ریزی در جهت مراقبت‌های بعد از زندان و اطـمینان از حـل مـسایل و مـشکلات آنـها و بـعضا تامین جانی آنها می‌باید در برنامه‌های بازپروری و اصلاحی زندان‌های‌ زنان قرار گیرد.

باقری و ملتفت در سال 1389 در پژوهشی با عنوان برخی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان نحوه پراکندگی محل ارتـکاب جـرایم در سـطحشهر اهواز مبین این نکته مهم و اساسی‌ است‌ که‌ تعداد جـرایم از مناطق داخلی‌ به‌ سمتبخش‌های‌ حاشیه‌ای شهر بیشتر شده و بالاترین حد ناهنجاری در بخش حاشیه‌ای و مناطقمجاور آن رخ داده است.تعداد زیادی از جرایم،درون مـنزل‌ مـجرمان‌ زنـ‌ و یا در حوالی آن رخداده که به‌ طور‌ کلی در سطح شهر اهواز پراکـنده است. در مـحل سکونت زنان مجرم مورد مطالعه،جرایم مالی(صدور چک بلامحل و کلاه‌برداری)بسیار کم‌ است‌ و یا اصلا وجود ندارد.اما رایـج‌ترین خـلاف‌های مـحل سکونت زنان مجرم‌ موردمطالعه،قاچاق موادمخدر،اعتیاد،روابط نامشروع و جرایم علیه اشخاص(قتل،ضرب و جرح)بوده است.بدین‌سان یـکی از عـوامل مـؤثر گرایش به کج‌روی وجود‌ فرصت‌ها‌ و شرایطی است کهزمینه گرایش فرد را به ارتکاب جرم و بـزه‌کاری‌ فـراهم‌ مـی‌سازد.نظریه خرده‌فرهنگ،منشأاجتماعی را عامل جرم می‌داند و ریشه مشکلات را در ماهیت ساختار اجتماعی،به ویژه الگوهایهمسایگی‌ و زندگی‌ اجتماعی جـست‌وجو مـی‌کند.یعنی زندگی در مناطقی که گروه‌های بزه‌کاردر آن‌جا فراوان است.میزان‌ رشد‌ جمعیت‌ در این مناطق بـالاست و افـراد سـاکن در این محلاتاز پایگاه اقتصادی-اجتماعی بالایی برخوردار‌ نیستند.در‌ چنین‌ مناطقی،خرده‌فرهنگبزه‌کاری،درخصوص زنان و مردان به صورت خـرده‌فرهنگ رایـج،درون هنجارهای کلی جامعهقرار می‌گیرد.نتایج این تحقیق‌ روشن‌ کرد جرم و بزه‌کاری در جامعه مورد مـطالعه عـواملمتعددی دارد کـه همگی زمینه‌ مساعد‌ را‌ برای ارتکاب جرم فراهم آورده‌اند.اما معمولا نقش یکعامل بارزتر از سایر عوامل اسـت.