پایان نامه عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

هيرشي، جرم يا انحراف را ناشي از ضعف يا گسستگي ارتباط فرد يا اجتماع بر اثر عدم تعلق به گروه يا جامعه اي مي داند و علقه هاي اجتماعي از نظر او علاقه، مشغوليت ، تعهد ايمان و عقيده مي باشند.

فمينيسم ها با بيان شرايط نامطلوب و نامساعد زنان در جامعه ، سلطه و اقتدار مردان و فرمانبرداري زنان را به عنوان عامل ريشه دار مرد سالاري و نابرابري بين زنان و مردان مي‌دانند و نتيجه اين شرايط نامطلوب و نابرابري را جرم و انحراف زنان مي دانند و خواهان تغيير قوانين موجود مي باشند.

با توجه به مباحث فوق و سوابق تجربي تحقيق مي توان اذعان نمود كه تمامي نظريات فوق بدنبال كشف علل و عوامل ايجاد  جرم در جامعه بوده و در اين راستا هر يك به عامل به خصوص در ايجاد جرم و كجروي اشاره نموده اند.

چنانكه از سوابق تجربي تحقيق بر مي آيد جرائم زنان بيشتر شامل مواردي چون روسپيگري اعتياد، فروش مواد مخدر، سرقت مي باشد كه علل و عوامل آنها ريشه در فقر اقتصادي ـ بيكاري فقدان والدين و والدين معتاد و سارق بوده و همچنين اينگونه افراد دوران كودكي و نوجواني خوبي را از خود گزارش نمي كنند. آنها معمولاً مورد بي توجهي و بي مهري و تنبيه هاي شديد بدني قرار داشته و براي خلاص شدن  از چنين وضعيتي ياد دست به فرار زده اند و يا اينكه تن به ازدواجهاي زودرس داده اند كه در هر صورت با شكست هايي مواجه شده اند كه آنها را به ورطه انحراف و جرم كشانده است.

 

سوابق پژوهش:

سامر در سال 1998 در کالیفرنیا مطالعهاي را تحت عنوان جرم و خرابکاري در خوابگاههاي محـل اقامـت دانشـجویان بـا استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه و مصاحبه بر روي 672 نفر از دانشجویان صورت داد. نتـایج تحقیـق نشـان داد که نحوه گذراندن اوقات فراغت در بین دانشجویان یکی از عوامل تعیینکنندة میزان خـراب کـاري آنهـا اسـت . فعالیـتهـایی همچون اشتغال به کار در کنار تحصیل در دانشگاه، به میزان چشمگیري از خرابکاري دانشجویان کاسته است. تحرك مکـانی زیاد جهت ادامه تحصیل و فشارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی، بـا رفتارهـاي ضـد اجتمـاعی و خـراب کارانـه دانشـجویان ارتبـاط معنیداري داشتند (نیکاختر، 1379).

در فرانسه کازلین با بررسی 1253 نفر از دختران و پسران 14