پایان نامه عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

نظرات رابرت آگينو و مسنرو روز نفلد:

پس از مرتن افرادي چون رابرت اگينو (R.Agino) و مسنر (Massner) و روز نفلد (Rosenpheld) هم در باب انحراف كارهايي را انجام داده اند خلاصه نظرات آنها به قرار ذيل مي باشد:

الف) رابرت آگينو: اگينو مي گويد تاكيد عمده نظريه فشار اجتماعي از جمله نظريه مرتن توجه به اهميت روابط اجتماعي منفي است. اگينو معتقد است سه منشأ كلي فشار وجود دارد كه باعث انحراف مي‌شود:

1ـ عدم موفقيت در دستيابي به اهداف با ارزش از نظر اجتماعي

2ـ حذف وقايع با ارزش از نظر اجتماعي ، مثلاً از دست دادن نزديكان

3ـ تجربه وقايع منفي از نظر ارزشهاي اجتماعي كه شامل تجربياتي مانند سوء استفاده جنسي از كودكان ، قرباني شدن در يك واقعه جنايي، تنبيه هاي لفظي يا جسماني اگينو معتقد است كه اين فشار ها تمايل به كج رفتاري را در افراد ايجاد مي كند.

ب) مسنرو روزنفلد: مسنرو روزنفلد نظريه مرتن را در باب كج رفتاري طبقه پايين و نظر جامعه شناسان معاصرتر را نسبت به اينكه كج روي فقط منحصر به طبقه پايين نيست بلكه طبقات بالا و متوسط هم ممكن است دست به كج رفتاري بزنند را مورد توجه قرار دادند.

مسنرو روزنفلد مي گويند علت عدم هماهنگي بين اهداف اجتماعي و راههاي نهادي شده در جامعه آمريكا بويژه دست يافتن به پول ، اقتصاد بازار آزاد است كه مبدل به نهاد اصلي اجتماع گرديده است نهادهاي ديگر مثل مدرسه، كليسا، خانواده در مقابل آن ضعيف هستند.

2ـ نقش هاي غير اقتصادي در شرايطي كه تناقض پيش آيد فداي نقش هاي اقتصادي

آن ها معتقدند كه تسلط ساختار اقتصادي از سه طريق آشكار مي شود.

«1ـ نقش هاي غير اقتصادي از ارزش كمتري در مقابل نقشهاي اقتصادي برخوردار است.

مي‌شوند.

3ـ در زبان روزمره استعارهاي اقتصادي زياد به كار مي رود»[1]

به نظر مي آيد در جامعه ايران هم  نظريه مسنروروزنفلد بويژه بند اول آن عمل مي شود و همين عامل يا عوامل با توجه به فرهنگ رو به ازدياد تجمل گرايي و ناهمخواني آن با راهها و قواعد موجود موجب انحراف جامعه و بويژه دختران و زنان شده است.

نظريه آنومي و ساختار خانواده ويليام گود

ويليام گود با ياري گرفتن از آنومي و تعميم آن به نهاد خانواده درصدد است كه آنومي در اجتماع را تعيين نمايد. بنا به