پایان نامه شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-1 مقدمه‌

جرایم معمول در غالب شهرهاي جهان تهدیدي جدي براي جان و دارایی انسانها اسـت . فراوانـی ایـن جـرایم در محـیط هـاي شهري نه فقط با اصول مسلم نظام اجتماعی تعارض دارد، بلکه رنج انسانها، هدر رفتن منابع اقتصادي، سرخوردگی شهروندان، وخامت کلی کیفیت زندگی و ضایعات سنگین دیگر را به دنبال میآورد. بررسیها در کشورهاي مختلف جهان همواره بر وجـود ارتباط میان وقوع انواع جرمها و جنایتها با زاغه نشینی دلالت دارد. میتوان گفت با فاصله گـرفتن شـیوة زنـدگی زاغـه نشـینی، میزان انواع جرمها و جنایات کاهش مییابد؛ با وجود این باید توجه داشته باشـیم کـه همـه زاغـه نشـینان انسـا نهـایی جـانی، ناسازگار و هنجارشکن نیستند، بلکه فقط ـ به دلایلی معین ـ میزان خشونت و خلاف کاري در این مناطق در مقایسـه بـا دیگـر مناطق شهري بیشتر است.

همراه با ازدیاد جمعیت، تراکم شهرها و صنعتی شدن جوامع، حاشیه نشینی گسترش مییابد که پیامدهاي مثبت و منفـی را به همراه دارد. پیامدهاي منفی این پدیده در مقایسه با پیامدهاي مثبت، بارهاي سنگینی را بـر دوش مسـئولان هـر جامعـه اي می گذارند و رفاه افراد، خانوادهها و جوامع را تحت تأثیر قـرار مـی دهنـد (هرنانـدو، 1380). بـه دنبـال پدیدارشـدن اجتماعـات حاشیه نشین، مسایل و مشکلاتی دامنگیر شهرها شد که شاید به طور مستقیم نتیجۀ حاشیه نشـینی تلقـی شـد، ولـی در واقـع تأثیر غیرمستقیمی است که عوامل به وجودآورنده و تشدیدکنندة حاشیه نشینی مسبب آن بودهاند. تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و گاه سیاسی حاشیه نشینی بر نظام اقتصادي حاکم بر کل جامعه، روابط اجتماعی و محیط زنـدگی شـهري و محـیط زیستی که به کج رفتاري، آلودگی و خطرات موجود در آن دامن میزنند، می تواند بسیار مخرب باشد. اغلب از حاشیه نشینی بـه عنوان معضلی اجتماعی نام برده میشود. اما درحقیقت این پدیده نتیجۀ تخریب نظام مند روابط قدیمی حاکم بر اقتصاد کشـور (به ویژه کشاورزي) طی دوران تکیه بر درآمد نفت و رواج الگوي مصرفگرایی و گسترش واردات اسـت . البتـه گـاه نقـش عامـل سیاسی را نیز در متلاشیکردن جامعه هاي ایلی و روستایی به آن اضافه میکنند که سبب مهاجرت هاي بیحسـاب بـه شـهرها شده است؛