پایان نامه شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

براساس ديدگاه پارسونزنيز نظام فرهنگي كه بالاترين مقداراطلاعات رادراختيـار دارد، تأثير مسلمي بر ديگر نظـام هـا دارد. در نتيجـه تغييراتـي كـه در نظـام فرهنگـي صورت ميگيرد، جامعه را عميقاً و براي مـدتي طـولا ني تحـت تـأثيرقـرار مـي دهـد(غفاري و ابراهيمي لويه،۱۳۸۴). اولريك بك نيز در كتاب «جامعـة ريـسك» مدرنيتـة متأخر و پيامدهاي فرهنگي آن را موجـب تغييـرات اجتمـاعي، ناپايـداري در روابـط اجتماعي، گسست در ساختارهاي خانوادگي و در نتيجه توليد ناامني اجتمـاعي بيـان كرده و معتقد است كه خطر، ناامني، ترس و محروميت اجتماعي دستاوردها و نتايج مدرنيزاســيون موفقنــد و ايــن روي تاريــك و اجتنــاب ناپــذير ســكه پيــشرفت و توسعه يافتگي است. در نتيجه جهاني شدن فرهنگ را مي توان عامـل فرهنگـي تغييـرات اجتمـاعي در تمامي جوامـع دانـست كـه سـاختار و هويـت نهادهـا و روابـط اجتمـاعي را متحـول ميسازد و تغييرات اجتماعي گسترده و شـتاباني را موجـب مـي شـود. ايـن تغييـرات، ميتواند تأثيرات قابل توجهي بر روابط ميان فـردي، فراينـدها، نهادهـا و سـاختارهاي اجتماعي داشته باشد و تأثيرگذاري منـابع مرجـع و در نتيجـه پيـشگيري اجتمـاعي از جرم را تضعيف كند.

 

2-4 رویکرد جنسیتی جرم شناسی

نگاهی گذرا به تاریخچه جرم‌شناسی نشان می‌دهد که قبل از دهه 1960 جرم همواره‌ یک فعالیت مردانه‌ محسوب‌ می‌شده‌ است بـه طـوری کـه در آمار جنایی اثری‌ از‌ جرائم‌ توسط زنـان بـه چـشم نمی‌خورد و بر همین اساس مطالعه‌ای هم در تبیین بزهکای آنها صورت نگرفته است.این وضعیت،در جوامع‌ اروپایی‌ که‌ از دهه‌های گذشته به مطالعه‌ جرم پرداخته‌اند،عادی مـحسوب شـده و مـورد‌ بحث قرار نگرفته است.مردان خود قانون‌ گذاران،مجریان و نقض کـنندگان آن بـودند و جمعیت کیفری را تشکیل می‌دادند.بنابراین‌ نظام کیفری،یک‌ نظام‌ مردانه‌ با دیدگاه‌های جنسیتی بوده است.چنین نگرشی،هم در آمار جنایی و هم در‌ نظریه‌های‌ ارائه شده به مـنظور تـبیین جـرائم منعکس است.تاریخچه مطالعات‌ جرم‌شناسی تا قبل از سال‌های 1960،جز در موارد‌ معدودی،فاقد‌ تـفکیک‌ جنسیتی در مطالعات بزهکاری بوده است.

عدم