پایان نامه شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-6 اهداف پژوهش

هدف كلي اين پژوهش شناسايي و بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری است.

اهداف فرعي عبارت اند از بررسي ميزان جرائم بر حسب گروه هـاي سـني، تحـصيلي، وضـعيت تأهل و وضعيت فعاليت اقتصادي، منطقه مسكوني و بررسي ميزان تعلقات اجتماعي، دين داري و سن ازدواج زنان زندانی شهرستان ساری.

 

1-7 هدف كاربردي

این پژوهش مورد استفاده در موسسات پژوهشی مانند دانشگا ها و موسسات مربوط به مسائل اجتماعی و همینطور ادارات قضایی و پیشگیری از جرم مورد استفاده است.

 

1-8 متغيرهاي پژوهش

متغیر وابسته تحقیق ارتکاب جرم بوده است.

متغیرهاي مستقل: سن، نوع مسکن، میزان تحصیلات، محل تولد، منطقه محل سکونت (حاشیه و مرکز)، وضعیت اشـتغال، درآمد ماهیانه، شغل پدر، یادگیري جرم و تعلق طبقاتی که دو متغیر یادگیري جرم و تعلق طبقاتی به صورت طیف شامل چند گویه بودهاند و متغیرها پس از ترکیب طیفها به دست آمدهاند.

1-9 تعاریف:

1-9-1تعريف نظری

1-9-1-1 کج‌رفتاری:

به معنی تخلف عمدی از هنجار یا مجموعه هنجارهای معینی است که در جامعه پذیرفته شده است. کج‌رفتاری فقط به نحوه عمل فرد مربوط نیست، بلکه به فعالیت‌های گروه‌ها نیز مربوط می‌شود. به افرادی که از هنجارهای پذیرفته شده فراتر می‌روند، کج‌رفتار گفته می‌شود. افراد کج‌رفتار عموماً ضمانت‌های اجرایی رسمی و غیررسمی هنجارها را نادیده می‌گیرند. کج‌رفتاری در جامعه‌شناسی،  روان‌شناسی،  روان‌پزشکی و جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد(اوبراي، 1993).

1-9-1-2 جرم:

رسو جرم را چنین تعریف کرده است : هر فعلی که قرارداد اجتماعی را نقض می کند قراردادی که زندگی اجتماعی را تنظیم می کند و همه افراد جامعه آن را پذیرفته اند ، بنابراین جرم یک قرارداد اجتماعی است اما از نظر کانت « هر علمی که مخالف اخلاق و عدالت باشد جرم است(صـدیق سروستانی، 1383) .

 

 

1-9-1-3 مجرم:

مجرم كسي است كه مرتكب جرم ميشود اما تعريف جرم آسان نيست جرم به عملي گويند كه وجدان جمعي را جريحه دار كند به بيان ديگر هر فعل يا ترك فعلي كه نظم ، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد جرم محسوب ميشود و بالاخره