پایان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

2-3 تأثيرپذيري پيشگيري اجتماعي ازتحولات اجتماعي

پيشگيري اجتماعي را ميتوان نسل حقوق بشري پيـشگيري از جـرم دانـست كـه در بستر نظريه هاي انتقادي جرمشناسي متولد شده اسـت (ابراهيمـي, ۱۳۹۰). ايـن نـوع پيشگيري موضوع اصلي مطالعات علوم جنـايي اسـت كـه جايگـاه ويـژه اي در ميـان انـواع راهبردهـاي پيـشگيرانة حـوزة مطالعـات جـرم شـناختي پيـدا كـرده و تمايـل و احساس نياز به فهم و درك عوامل اجتماعيِ پيدايش پديدة مجرمانه، توجه سياسـت جنايي را به آن معطوف ساخته است. رويكرد پيشگيري اجتماعي معطوف به علل و عوامل بنيادين وقوع جـرم اسـت و شرايط اجتماعي جرم زا، مشاركت جامعه و نهادهاي آن براي مقابله با پديد ة مجرمانه وارتباط ميان كارايي وتأثيرگذاري نهادهاي جامع وي بروقـوع جـرايم درآينـده مـورد توجه قرار ميگيرد. اين نوع از پيشگيري شامل تمـامي تـدابيري اسـت كـه بـر انـواع محيطهاي پيرامون فرد تأثير مي گذارند. تمامي اين محيطها در فرايند جامعه پـذيري فرد نقش دارند و داراي كاركردهاي اجتماعي هستند. پيشگيري اجتمـاعي بـا ايجـاد تغييرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگيري از جرم به صورت پايـدار و هميشگي است و ميكوشد تا اعضاي جامعه را از طريق آموزش، تربيـت، تـشويق و تنبيه با نظام اجتماعي و فرهنگي آشنا و همنوا كند (شاطريپور، ۱۳۸۸).

پيشگيري اجتماعي از جرم راهبردي اسـت كـه بـه مـشاركت اعـضاي جامعـه در پيشگيري فعال از وقوع رفتارهـاي مجرمانـه و ديگـرآسـيب هـاي اجتمـاعي اولويـت ميدهد و علت وقوع جرم را در ساختارهاي اجتماعي جستجو مي كند (بيات و ديگران،۱۳۸۷). در فضاي جهاني شدن فرهنگْ ساختارهاي اجتماعي متحول مـيگردنـد و بر فرايند جامعه پذيري افراد تـأثيرمـيگذارنـد. جهـاني شـدن نـه يـك فراينـد، بلكـه تركيبي پيچيده از فرايندهاسـت كـه عـلاوه بـر گـسترش روابـط اجتمـاعي در سـطح جهاني، گسترة تأثيرپذيري اجتماعي را نيز افزايش مي دهد. جهاني شدن فرهنـگ بـا ايجاد تحولات و تغييرات گستر ده و فراگير در ساختار روابط و نهادهـاي اجتمـاعي، موجب تضعيف مؤلفه هاي مؤثر بر پيشگيري اجتماعي از جرم كـه بـر جامعـه پـذيري افراد جامعه و وجود وفاق بنيـادين بـر ارزش هـا