عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

1-2 بیان مسئله

جرم و انحراف از هنجارهاي رسمي تاريخچه اي به قدمت زندگي انسان دارد و از زما نهاي بسيار دور يكي از مسائل مورد توجه انديشمندان اجتماعي بوده است . پرداختن به مسائل زنان به ويژه در دوره هاي اخير همواره مورد بحث و گفتگوهاي فراوان بوده و برخي از اين جرائم يا آسيب ها و انحرافات اجتماعي مورد بحث عبارت اند از : اعتياد، سرقت، فروش مواد مخدر، روسپيگري و سقط جنين هاي غيرقانوني، خودكشي، فرار از خانه، قتل يا شركت در ا رتكاب آن. اين جرائم داراي علل و عوامل متعدد است. در طول تاریخ بشر هنجارهاي اجتماعی همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و در مورد جوامعی که صنعتی شدن ونوسازي اقتصادي را تجربه کرده اند، تغییرات هنجارهاي اجتماعی به موازات شروع روند فوق افزایش یافته است. در سال هاي اخیر کشور ما نیز به دلیل اجراي برنامه هاي توسعه شاهد تغییر هنجارهاي اجتماعی بوده است. به طوري که به گفته شارع پور (1380 ) از بین رفتن هنجارهاي غیررسمی باعث شده تمام امور و فعالیت هاي زندگی یکنواخت گردد و میزان رضایت ا ز زندگی کاهش یابد. از طرف دیگر، نهادهاي جایگزینی نیز براي تولید این هنجارها و روابط متقابل اجتماعی در شرایط جدید جامعه ایجاد نشده است. این عامل منجر به برخی پیامدهاي اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، بزه کا ري و به طو ر کلی آسیب هاي مختلف اجتماعی گردیده و وضعیت بحرانی خاصی را براي جامعه ایجاد کرده است (شارع پور، 1380). با مطالعه کجرفتاري درك بهتري از نظم اجتمـاعی بـه دسـت مـی آیـد و چگونگی سازمان یافتن الگوها و شیوه هاي زندگی کجرفتاران نیز مشخص میشود. کجرفتاري به عنوان پدیدهاي اجتماعی دست الف) به عنوان واقعیتی عینـی و ب ) بـه عنـوان مسـئله اي ذهنـی (صـدیق سروستانی، 1383).مقایسه نسبت زندانیان به جمعیت کشور طی دوره بیست و یک سـاله 1358 تـا سـال 1379 مبـین رشـد  چشمگیر ارتکاب جرم و ناهنجاري است. در سال 1358 به ازاي هر صدهزار نفـر جمعیـت تنهـا 41 نفـر در زنـدان هـا بـه سـر می بردند و در سال 1365 این تعداد به 130 نفر زندانی رسیده است . این روند افزایشی همچنان ادامه داشته و در سـال 1375 به 232 نفر رسیده است. متأسفانه در سال 1379 این تعداد به ازاي هـر صـدهزار نفـر