بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم زنان زندانی زندانهای شهرستان ساری

مناطق صنعتی فعال به عنوان قطبهاي جاذب جمعیت به فراخوانـی نیـروي کار از نقاط مختلـف کشـور خـود و یـا دیگـر کشورهاي جهان پرداختند و مازاد جذب نشدة این نیــروها را در سکونتگاههـایی نامناسب و یا سرپناههایی سرهمبندي شده در نقاطی به خصوص از شهر گرد هم آوردند و اینگونه حاشیه نشینی چهـرة خود را آشکار کـرد . در واقـع حاشـیه نشـینان افـراد ي هستند که در شهر سکونت دارند ولی به علل گوناگون نتوانستهاند جذب نظام اجتمـاعی ـ اقتصـادي شـهر شـوند و از خـدمات شهري استفاده کنند (عابدین درکوش، 1364).

وبراي نیز به این نکته اشاره می کند که شدت فقر و آلونک نشینی در مناطق مسکونی فقیر با نرخ بـالاي جـرم و بـزه کـ اري همراه است (اوبراي، 1993). گسترش رفتارهاي بزهکارانه نظیر مصرف داروهاي مخدر، مشـروبات الکلـی، رفتارهـاي نامشـروع جنسی، خرابکاري و فرار از خانه و مدرسه در بین جوانان مناطق حاشیه نشین کلان شهرها همواره مورد توجه جامعـه شناسـان بوده است. البته صدیق سروستانی به برخی از جامعه شناسان شهري اشاره میکند ـ نظیر پارك (1967) سـاویج و وارد (1993) و جامعهشناسان انحرافات نظیر لاوسون و هیتون (1999) و رید (2000) ـ که از منظر بـی سـازمانی اجتمـاعی تمایـل جوانـان هیحاش نشین را به رفتار بزهکارانه مورد توجه قرار دادهاند. لوییس (1998) حاشیه نشینی را با «فرهنگ فقر» همـراه مـی دانـد و ویژگیهاي خاص روانی، فرهنگی و اجتماعی کسانی را که فرهنگ فقر را تجربه می کنند با «بزهکاري جوانان» مرتبط میدانـد . کجرفتاري تخلف عمدي از هنجارهاي اجتماعی است. با مطالعه کجرفتاري درك بهتري از نظم اجتمـاعی بـه دسـت مـی آیـد و چگونگی سازمانیافتن الگوها و شیوه هاي زندگی کجرفتاران نیز مشخص میشود. کج رفتاري به عنوان پدیدهاي اجتماعی دست کم از دو طریق عمده مورد مطالعه قرار گرفته است: الف) به عنوان واقعیتی عینـی و ب ) بـه عنـوان مسـئله اي ذهنـی (صـدیق سروستانی، 1383). مقایسه نسبت زندانیان به جمعیت کشور طی دوره بیست و یک سـاله 1358 تـا سـال 1379 مبـین رشـد چشمگیر ارتکاب جرم و ناهنجاري است. در سال 1358 به ازاي هر صدهزار نفـر جمعیـت تنهـا 41 نفـر در زنـدان هـا بـه سـر می بردند و در سال 1365 این تعداد به 130 نفر زندانی رسیده